ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁ဣသေရလသည္ အသက္ငယ္ေသာအခါ ငါသည္ခ်စ္၍ ငါ့သားကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ေခၚခဲ့ၿပီ။ ၂သူတို႔ကို ေခၚေသာသူတို႔ထံမွ ထြက္သြားၾက၏။ ဗာလဘုရားတို႔အား ယဇ္ပူေဇာ္၍ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔အား နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၃ငါသည္ သြားတတ္ေသာအတတ္ကို ဧဖရိမ္အားလက္ဆြဲ၍ သြန္သင္၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါေစာင့္မျခင္း ေက်းဇူးကို သူသည္မသိဘဲေန၏။ ၄လူကိုဆြဲတတ္ေသာႀကိဳးတည္းဟူေသာ ေမတၱာႀကိဳးႏွင့္ငါဆြဲငင္၏။ ငါးရိုးအနား သို႔ထမ္းဘိုးကိုေရႊ႔၍ ျဖည္းညွင္းစြာေကြၽး၏။ ၅အထံေတာ္သို႔ မျပန္မလာဟု သူသည္ျငင္းေသာေၾကာင့္၊ အဲဂုတၱဳျပည္ သို႔ျပန္၍ မသြားရ။ အာရႈရိမင္းသည္ သူတို႔ကိုအုပ္စိုးရလိမ့္မည္။ ၆ထားေဘးသည္ သူတို႔ေနရာၿမိဳ႔တို႔အေပၚသို႔ ေရာက္၍ မင္းတို႔ကိုဖ်က္ဆီး လိမ့္မည္။ သူတို႔ႀကံစည္ျခင္းအားျဖင့္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလိမ့္မည္။ ၇ငါ၏လူတို႔သည္ ထြက္ထံမွလႊဲၿမဲလႊဲၾက၏။ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားထံသို႔ ေခၚေသာ္လည္း၊ ထိုဘုရားကို အဘယ္သူမွ်မေျမွာက္လို။

၈အိုဧဖရိမ္၊ ငါသည္သင့္ကို အဘယ္သို႔စြန္႔ႏိုင္မည္နည္း။ အိုဣသေရလ၊ သင့္ကိုအဘယ္သို႔ အပ္ႏွံႏိုင္မည္နည္း။ သင့္ကိုအာဒမာၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ အဘယ္သို႔ျဖစ္ေစႏိုင္မည္နည္း။ ေဇဘိုင္ၿမိဳ႔အရာ၌ အဘယ္သို႔ခန္႔ထားႏိုင္မည္နည္း။ ငါသည္ ႏွလံုးေျပာင္းလဲ၍ အလြန္ၾကင္နာေသာစိတ္ရွိ၏။ ၉ျပင္းစြာေသာ အမ်က္ထြက္သည္အတိုင္း မျပဳလို။ ဧဖရိမ္ကို အထပ္ထပ္မဖ်က္ဆီးလို။ ငါသည္ လူမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႔ထဲမွာေနေသာၿမိဳ႔သားမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔တြင္ေန၍ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားျဖစ္၏။ ၁ဝသူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ ေဟာက္ေတာ္မူမည္။ ေဟာက္ေတာ္မူေသာအခါ သားသမီးတို႔သည္ အေနာက္မ်က္ႏွာမွ အလ်င္အျမန္ ေျပးၾကလိမ့္မည္။ ၁၁စာငွက္ကဲ့သို႔ အဲဂုတၱဳျပည္မွ၄င္း၊ ခ်ိဳးကဲ့သို႔အာရႈရိျပည္မွ၄င္း အလ်င္အျမန္ေျပးၾက၍ သူတို႔ကို ေနရင္းအရပ္၌ ငါေနရာခ်မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂ဧဖရိမ္သည္ မုသာစကားႏွင့္၄င္း၊ ဣသေရလသည္ လွည့္စားျခင္းႏွင့္၄င္း ငါ့ကိုေႏွာင့္ရွက္တတ္၏။ ယုဒသည္လည္း ဘုရားသခင့္ထံ၊ သန္႔ရွင္း၍သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ထံမွလႊဲ၍ လွည့္လည္တတ္၏။