ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ဧဖရိမ္သည္ ေလကိုက်က္စားတတ္၏။ အေရွ႔ေလကိုလိုက္တတ္၏။ ေန႔တိုင္းမုသာစကားႏွင့္ ပ်က္ဆီးျခင္း အေၾကာင္းတို႔ကို မ်ားျပားေစတတ္၏။ အာရႈရိလူတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔လ်က္ႏွင့္ပင္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ဆီကိုယူသြား တတ္၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္လည္း တရားေတြ႔မႈရွိေတာ္မူ၏။ ယာကုပ္၏အက်င့္တို႔ကို စစ္ေၾကာ၍ သူျပဳမူသည္ႏွင့္အညီ အျပစ္ေပးေတာ္မူမည္။ ၃ယာကုပ္သည္ အမိဝမ္း၌ အစ္ကို၏ဖေႏွာင့္ကိုကိုင္၏။ ခြန္အားႀကီး၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ၿပိဳင္ေလ၏။ ၄ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ၿပိဳင္၍ ႏိုင္ေလ၏။ ငို၍ေတာင္းပန္ႏွင့္ၿပီ။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေဗသလၿမိဳ႔မွာ ဖူးေတြ႔၍၊ ငါတို႔အဘို႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံေလ၏။ ၅ထာဝရဘုရား တည္းဟူေသာ နာမသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘြဲ႔နာမေတာ္ျဖစ္၏။ ၆သုိ႔ျဖစ္၍၊ သင္၏ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ ျပန္လာေလာ့။ ကရုဏာတရား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ေစာင့္ေရွာက္၍၊ သင္၏ဘုရားသခင္ကို အစဥ္မျပတ္ေျမာ္လင့္ေလာ့။

၇သူသည္ ကုန္သည္ျဖစ္၏။ စဥ္းလဲေသာခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္တတ္၏။ သူတပါးကိုညွဥ္းဆဲျခင္းငွါ အလိုရွိ၏။ ၈သို႔ရာတြင္၊ ဧဖရိမ္က၊ ငါသည္ရတတ္၏။ ဘ႑ာကိုသိုထားၿပီ။ ႀကိဳးစားသမွ်တို႔၌ အျပစ္မပါေသာ လြန္က်ဴးျခင္းကို ရွာ၍မေတြ႔ရာဟု ဆိုလိမ့္မည္။ ၉ငါထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ဓမၼပြဲခံစဥ္တြင္ ေနတတ္သကဲ့သို႔ တဖန္တဲတို႔၌ေနေစမည္။ ၁ဝငါသည္ ပေရာဖက္တို႔၌ ဗ်ာဒိတ္ေပးၿပီ။ မ်ားစြာ ေသာရူပါရံုတို႔ကိုျပၿပီ။ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ပံုပမာတို႔ကိုထားၿပီ။ ၁၁ဂိလဒ္ျပည္၌အျပစ္ရွိ၏။ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ အက်ိဳးနည္းရွိၾကၿပီ။ ဂိလဂါလၿမိဳ႔၌ ႏြားတို႔ကိုယဇ္ပူေဇာ္၍၊ ယဇ္ပလႅင္တို႔သည္ ထြန္ေၾကာင္းတြင္ေျမအပံုပံု ရွိသကဲ့သို႔ မ်ားၾက၏။ ၁၂ယာကုပ္သည္ ရႈရိျပည္သို႔ေျပး၏။ ဣသေရလသည္ မယားကိုရျခင္းငွါ အေစကြၽန္ခံ၍ သိုးစုကိုထိန္းရေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္အားျဖင့္ ဣသေရလကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္၍ ပေရာဖက္အားျဖင့္ လည္း ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ ၁၄ဧဖရိမ္သည္ အမ်က္ေတာ္ကို အလြန္ႏႈိးေဆာ္ေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာအျပစ္သည္ သူ၌ေရာက္လိမ့္မည္။ သူကဲ့ရဲ႔ျခင္းအျပစ္ကို သူ၏သခင္သည္ ျပန္ေပးလိမ့္မည္။