ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ဧဖရိမ္သည္ ႏႈတ္ျမြက္ေသာအခါ သူတပါးေၾကာက္လန္႔တတ္၏။ သူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ျမင့္ျမတ္၏။ ေနာက္တဖန္ ဗာလဘုရားအားျဖင့္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ေသ၏။ ၂ယခုမွာ အထပ္ထပ္ျပစ္မွား၍ ကိုယ္ဥာဏ္ပညာ အားျဖင့္ အရည္သြန္းေသာေငြရုပ္တု၊ ဆရာသမားလုပ္တတ္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို ကိုယ္အဘို႔လုပ္ၾက၏။ လုုပ္ၿပီးမွ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ႏြားသငယ္ကိုနမ္းေစဟု ဆိုတတ္ၾက၏။ ၃ထိုေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ နံနက္မိုဃ္း တိမ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေစာေစာကြယ္ေပ်ာက္တတ္ေသာ ႏွင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ေကာက္နယ္တလင္းမွ ေလေဘြတိုက္သြားေသာ ဖြဲကဲ့သို႔၄င္း၊ မီးဖိုထဲကထြက္ေသာ မီးခိုးကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ ၄သို႔ရာတြင္ ငါထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွကယ္ႏႈတ္ေသာ သင္၏ဘုရား သခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားသခင္ကို သင္မသိၿပီ။ ငါမွ တပါး ကယ္တင္ႏိုင္ေသာသခင္မရွိ။ ၅အလြန္ေသြ႔ေျခာက္ေသာအရပ္တည္းဟူေသာ ေတာ၌ပင္ သင့္ကိုငါသိၿပီ။ က်က္စားရာအရပ္၌ ဝေျပာစြာစားရၾက၏။ ၆ဝေသာအခါ ဝါၾကြားေသာစိတ္ရွိ၍၊ ငါ့ကိုေမ့ေလ်ာ့ၾက၏။ ၇ထိုေၾကာင့္၊ သူတို႔၌ ငါသည္ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္။ လမ္းနားမွာေခ်ာင္းေသာ က်ားသစ္ကဲ့သို႔ သူတို႔ကိုေခ်ာင္းေျမာင္းမည္။ ၈သားေပ်ာက္ေသာဝံမကဲ့သို႔ သူတို႔ကိုငါဆီးႀကိဳ၍၊ သူတို႔ႏွလံုး၌ ဖံုးေသာအေျမွးကိုဆုတ္ဖဲ့မည္။ ျခေသၤ့မကဲ့သို႔ ေတြ႔ေသာအရပ္၌ပင္ ငါကိုက္စားမည္။ ေတာသားရဲျဖစ္၍ အပိုင္းပိုင္းဆြဲျဖတ္မည္။

၉အိုဣသေရလ၊ သင့္ကိုကယ္တင္ႏိုင္ေသာအရွင္ ငါ့ကိုသင္သည္ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးနည္းရွိ၏။ ၁ဝသင္၏ရွင္ဘုရင္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ သင္ေနရာၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔၌ ကယ္တင္ပါ ေစေသာ။ သင္၏တရား သူႀကီးတို႔သည္ အဘယ္မွာရွိၾကသနည္း။ ၁၁ရွင္ဘုရင္ႏွင့္မင္းမ်ားကိုေပးပါဟု သင္ေတာင္းေသာေၾကာင့္၊ ငါ့အမ်က္ထြက္၍ ရွင္ဘုရင္ကိုေပးၿပီ။ တဖန္ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍ ရွင္ဘုရင္ကိုပယ္ရွားမည္။

၁၂ဧဖရိမ္ျပဳေသာဒုစရိုက္ကုိ ငါထုတ္ထား၍ သူ၏အျပစ္ကို သိုမွီးၿပီ။ ၁၃သူသည္ သားဘြားေသာ မိန္းမကဲ့သို႔ ေဝဒနာကိုခံရခ်ိန္နီးၿပီ။ မိုက္ေသာအမ်ိဳးသားျဖစ္၏။ သားဘြားရာဝမ္းဝ၌ ၾကာျမင့္စြာေနပါ သည္တကား။

၁၄သူတို႔ကို မရဏႏိုင္ငံမွတပါး ငါကယ္လႊတ္မည္။ ေသမင္းလက္မွေရြးမည္။ အိုေသမင္း၊ သင့္ကိုကာလနာ စြဲေစနည္။ အိုမရဏာႏိုင္ငံ သင္၌ဖ်က္ဆီးေသာေဘးကို ေရာက္ေစမည္။ ေနာင္တရမည္ အေၾကာင္းကို ပမာဏမျပဳ၊

၁၅မိမိညီအစ္ကိုတို႔တြင္ အသီးမ်ားစြာသီးတတ္ေသာ္လည္း၊ အေရွ႔ေလလာလိမ့္မည္။ ထာဝရ ဘုရား၏ ေလသည္ ေတာမွလာ၍ သူ၏စမ္းေရတြင္းကို ခန္းေျခာက္ေစသျဖင့္ ေရျပတ္လိမ့္မည္။ ဘ႑ာတိုက္၌ရွိသမွ်ေသာ တန္ဆာအေကာင္းအျမတ္တို႔ကို ရန္သူလုယူလိမ့္မည္။ ၁၆ရွမာရိၿမိဳ႔သည္ မိမိဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ေသာေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ထားျဖင့္လဲ၍ ေသၾကလိမ့္မည္။ သူငယ္တို႔သည္ ေျမေပၚမွာေဆာင့္ဖြပ္ျခင္းကို၄င္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာမိန္းမတို႔သည္ ဝမ္းခြဲျခင္းကို၄င္း ခံရၾကလိမ့္မည္။