ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၁၄)


၁အိုဣသေရလ၊ သင္သည္ ကိုယ္ျပဳေသာဒုစရိုက္အျပစ္အားျဖင့္ အက်ိဳးနည္းရွိေသာေၾကာင့္ သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားထံသို႔ ျပန္ေလာ့။ ၂ပဌနာစကားကို ျပင္ဆင္၍ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ျပန္လ်က္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ရွိသမွ်ေသာအျပစ္တို႔ကို ပယ္ရွင္းေတာ္မူပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ လက္ခံေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ႏႈတ္ခမ္း တည္းဟူေသာ ႏြားသငယ္ကိုပူေဇာ္ပါမည္။ ၃အာရႈရိမင္းသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မကယ္တင္ရ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမင္းစီးသူရဲမလုပ္ပါ။ ကိုယ္လက္ျဖင့္လုပ္ေသာအရာတို႔အား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါ၏ ဟု ေနာက္တဖန္မဆိုပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိဘမရွိေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ ကရုဏာေက်းဇူးကို ခံတတ္ ၾကပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကေလာ့။

၄ငါသည္ အမ်က္ေျပေသာေၾကာင့္ သူတို႔ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ျပဳျပင္မည္။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ စံုမက္မည္။ ၅ငါသည္ ႏွင္းကဲ့သို႔ ဣသေရလအေပၚမွာေနမည္။ သူသည္ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႔ပြင့္လိမ့္မည္။ ေလဗႏုန္ေတာကဲ့သို႔ အျမစ္စြဲလိမ့္မည္။ ၆အညြန္႔တို႔သည္ျပန္႔ပြား၍၊ သံလြင္ပင္ကဲ့သို႔အသေရ တင့္တယ္လိမ့္မည္။ ေလဗႏုန္ေတာကဲ့သို႔ ေမႊးႀကိဳင္လိမ့္မည္။

၇ထိုအပင္၏အရိပ္ေအာက္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းရွိ၍ စပါးကိုျပဳစုၾကလိမ့္မည္။ စပ်စ္ႏြယ္ ပင္ကဲ့သို႔တိုးပြား၍ ေလဗႏုန္စပ်စ္ရည္ကဲ့သို႔ ေက်ာ္ေစာၾကလိမ့္မည္။ ၈ငါသည္ ေနာက္တဖန္ ရုပ္တုဆင္းတုတို႔ႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္ရသနည္းဟု ဧဖရိမ္သည္ေျပာလိမ့္မည္။ သူ၏စကားကိုလည္း ငါနားေထာင္၍ သူ႔ကိုၾကည့္ရႈမည္။ စိမ္းေသာထင္းရႈးပင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ သင္သည္ ငါ့ေက်းဇူးေၾကာင့္ အသီးႏွင့္ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ၉အဘယ္သူသည္ ပညာ ရွိသနည္း။ ထိုသူသည္ ဤအရာတို႔ကို နားလည္လိမ့္မည္။ အဘယ္သူသည္ ဥာဏ္ေကာင္းသနည္း။ ထိုသူသည္ ဤအရာတို႔ကို သိရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏လမ္းေတာ္တို႔သည္ ေျဖာင့္ၾက၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ လိုက္ၾကလိမ့္မည္။ အဓမၼလူတို႔မူကား၊ ထိုလမ္းတို႔၌ထိမိ၍ လဲၾကလိမ့္မည္။

 

ပေရာဖက္ေဟာေရွစီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။