ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၁)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိမင္း၊ ေယာသံမင္း၊ အာခတ္မင္း၊ ေဟဇကိမင္း၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယာရွသား ေယေရာေဗာင္မင္းတို႔လက္ထက္၊ ေဗရိ၏သား ေဟာေရွသို႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အစအဦးဟူမူကား၊ ၂သင္သြား၍ ျပည္တန္ဆာမိန္းမႏွင့္တကြ သူဘြားျမင္ေသာ သားသမီးတို႔ကို သိမ္းပိုက္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ျပည္သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔ပစ္၍ အထပ္ထပ္မွားယြင္းၾကၿပီဟု ေဟာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၃ေဟာေရွသည္သြား၍ ဒိဗလိမ္သမီးေဂါမာကို သိမ္းပိုက္သျဖင့္၊ သူသည္ ပဋိိသေႏၶြယူ၍ ေဟာေရွ၌ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္ေလ၏။ ၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ထိုသားကို ေယဇေရလအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခဏၾကာၿပီးမွ ေယဇေရလအသက္ကိုသတ္ေသာ အျပစ္ေၾကာင့္၊ ေယဟုအမ်ိဳးကို ငါသည္ဒဏ္ေပး၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ႏိုင္ငံကို ဆံုးေစမည္။ ၅ဣသေရလေလးကို ေယဇေရလခ်ိဳင့္၌ ငါခ်ိဳးေသာေန႔ ျခင္းတြင္ ထိုအမႈျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆တဖန္ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍ သမီးကိုဘြားျမင္ေလ၏။ ထိုသမီးကို ေလာရုဟာမာအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလာ့။ အေၾကာင္း မူကား၊ ငါသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေနာက္တဖန္ မသနားမစံုမက္ဘဲ ဧကန္အမွန္ပယ္ရွင္းမည္။ ၇ယုဒအမ်ိဳးကိုကား၊ သနားစံုမက္ဦးမည္။ သို႔ရာတြင္၊ ေလး၊ ထား၊ စစ္တိုက္လက္နက္၊ ျမင္း၊ ျမင္းစီးသူရဲအားျဖင့္ မကယ္တင္၊ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအားျဖင့္ ကယ္တင္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈ေလာရုဟာမာကို ႏို႔ခြာေသာအခါ၊ အမိသည္ပဋိိသေႏၶြယူျပန္၍ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္ေလ၏။ ၉ထိုသားကို ေလာအမၼိအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ငါ၏လူမဟုတ္။ ငါသည္လည္း သင္တို႔၏ဘုရားသခင္မဟုတ္။ ၁ဝသို႔ရာတြင္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မျခင္ႏိုင္၊ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ သမုဒၵရာ သဲလံုးႏွင့္အမွ် မ်ားၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ငါ၏လူမဟုတ္ဟု ထိုသူတို႔အား ေျပာဆိုရာအရပ္၌ပင္လ်င္၊ သူတို႔ သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏သားဟု ေခၚေဝၚျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ထိုအခါ ယုဒအမ်ိဳးသား တို႔ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ စုေဝးေပါင္းေဘာ္၍၊ မင္းတဦးတည္းကို ေျမွာက္သျဖင့္ ထိုျပည္ထဲက ထြက္လာၾကလိမ့္မည္။ ေယဇေရလေန႔သည္ ႀကီးျမတ္ေသာေန႔ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။