ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၂)


၁သင္တို႔ညီအစ္ကိုမ်ားကို ငါ၏လူဟူ၍၄င္း၊ သင္တို႔ႏွမမ်ားကို သနားစံုမက္အပ္ေသာ သမီးဟူ၍၄င္း တဖန္ ေခၚၾကေလာ့။ ၂သင္တို႔အမိႏွင့္ ေဆြးေႏႊးၾကေလာ့။ သူသည္ ငါ့မယားမဟုတ္၊ ငါသည္လည္း သူ႔လင္မဟုတ္ေၾကာင္း ကို ေဆြးေႏႊးၾကေလာ့။ ျပည္တန္ဆာမ်က္ႏွာကိုပယ္၍ မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ေရွာင္ေစ။ ၃မေရွာင္လွ်င္ သူ၏အဝတ္ ရွိသမွ်ကို ငါခြၽတ္၍၊ သူဘြားေသာေန႔၌ အဝတ္မရွိသကဲ့သို႔ အဝတ္မပါ၊ ျပင္၌ထုတ္ထားမည္။ လြင္ျပင္ကဲ့သို႔ သုတ္သင္မည္။ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစလ်က္ ေရအငတ္ထား၍ ေသေစမည္။ ၄သူ၏သားသမီးတို႔သည္ သူေမ်ာက္မထား၍ရေသာ သားသမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို ငါမသနားမစံုမက္ဘဲေနမည္။ ၅သူတို႔အမိသည္ ျပည္တန္ဆာျဖစ္၏။ သူတို႔ကို ပဋိိသေႏၶြယူေသာသူသည္ ရွက္ဘြယ္ေသာအမႈကိုျပဳၿပီ။ သူကလည္း၊ ငါ့မုန္႔၊ ငါ့ေရ၊ ငါ့သိုးေမြး၊ ငါ့ပိုက္ဆန္၊ ငါ့ဆီ၊ ငါေသာက္ေသာအရည္တို႔ကို ေပးတတ္ေသာ ငါ့ရည္းစားမ်ားေနာက္သို႔ ငါလိုက္မည္ဟု ဆိုၿပီ။ ၆သို႔ျဖစ္၍၊ သူ႔ကိုဆူးေစာင္ရန္းႏွင့္ ကာထားမည္။ ထြက္စရာမရွိေစျခင္းငွါ သူ႔ပတ္လည္၌ ေက်ာက္ရိုးကိုလည္း တည္မည္။ ၇သူသည္ ရည္းစားတို႔ကိုလုိက္ေသာ္လည္း မမွီ၊ ရွာေသာ္လည္းမေတြ႔ဘဲ ေနရေသာအခါ၊ လင္ေဟာင္း ထံသို႔ ငါျပန္သြားမည္။ ယခုေနရာထက္ အရင္ေနရာသာ၍ေကာင္းသည္ဟု ဆိုလိမ့္မည္။ ၈ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီတို႔ကို ငါေပးသနားသည္ဟူ၍၄င္း၊ ဗာလဘုရားအား ပူေဇာ္ေသာေရႊႏွင့္ေငြကို သူ၌ငါမ်ားျပားေစသည္ဟူ၍၄င္း သူသည္ မေအာက္ေမ့ပါတကား၊ ၉သို႔ျဖစ္၍၊ စပါးရိတ္ရာကာလ၌ ငါ့စပါးကို၄င္း၊ စပ်စ္ရည္လုပ္ရာကာလ၌ ငါ့စပ်စ္ရည္ကို၄င္း၊ သူ၏ကိုယ္ကို ဖံုးလႊမ္းစရာ ငါ့သိုးေမြးႏွင့္ ပိုက္ဆန္ကို၄င္း ငါသိမ္းယူမည္။ ၁ဝယခုပင္ သူ၏ရည္းစားမ်ားေရွ႔၌ သူ႔အဝတ္ကို ငါလွစ္လွန္၍ အရွက္ခြဲမည္။ ငါ့လက္မွ အဘယ္သူမွ် သူ႔ကိုမႏႈတ္ရ။ ၁၁သူရႊင္လန္းစရာအေၾကာင္း ရွိသမွ်ႏွင့္ ပြဲခံျခင္း၊ လဆန္းေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔ေစာင့္ျခင္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးျခင္း အလံုးစံုတို႔ကို ငါျပတ္ေစမည္။ ၁၂ဤသည္ ကား၊ ငါ့ရည္းစားေပးေသာ ဆုလက္ေဆာင္ျဖစ္သည္ဟု သူဆိုရာစပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သေဘၤာသဖန္းဥယ်ာဥ္တို႔ကို ငါသုတ္ သင္ပယ္ရွင္း၍၊ လြင္ျပင္ျဖစ္ေစသျဖင့္ ေတာသားရဲတို႔သည္ ကိုက္စားၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ဗာလဘုရားတို႔အား နံ႔သာ ေပါင္းကို မီးရႈိ႔၍၊ ႏွာေခါင္းဆြဲႏွင့္ လည္ဆြဲတန္ဆာကို ဆင္လ်က္ ရည္းစားမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္သျဖင့္၊ ငါ့ကိုေမ့ေလ်ာ့ ၍ ဗာလဘုရားတို႔လက္ထက္၌ ျပဳမိေသာအျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါစီရင္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄သို႔ရာတြင္၊ သူ႔ကိုတဖန္ ငါျဖားေယာင္းမည္။ ေတာလမ္းျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေသာ္လည္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာစကား ကိုေျပာမည္။ ၁၅ေတာတဘက္၌ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တို႔ကို၄င္း၊ အာေခၚခ်ိဳင့္၌ ေျမာ္လင့္ရာတံခါးကို၄င္း ငါေပးမည္။ သူသည္ အသက္ငယ္စဥ္ကာလ၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာအခါ၊ သီခ်င္းဆိုသကဲ့သို႔၊ ေတာတဘက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ သီခ်င္းဆိုရလိမ့္မည္။ ၁၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုကာလ၌ သင္သည္ ငါ့ကိုသခင္ဟူ၍ မေခၚရ၊ ခင္ပြန္းဟူ၍ေခၚရမည္။ ၁၇အျခားတပါးေသာသခင္တို႔၏ ဘြဲ႔နာမမ်ားကို သူ၏ႏႈတ္မွငါပယ္၍၊ ထိုဘြဲ႔နာမမ်ားကို ေနာက္တဖန္ မမွတ္မိမျမြက္ဆိုရ။ ၁၈ထိုကာလ၌ ငါသည္သူတို႔အတြက္၊ ေတာသားရဲ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္၊ ေျမေပၚ မွာတြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔၍၊ ေလး၊ ထား၊ စစ္တိုက္လက္နက္တို႔ကို ေျမေပၚကပယ္ရွား သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ အိပ္ရၾကလိမ့္မည္။ ၁၉ငါသည္ ကိုယ္အဘို႔သင့္ကို အစဥ္အၿမဲသိမ္းယူမည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း၊ ခ်စ္သနားစံုမက္ျခင္းႏွင့္အညီ ကိုယ္အဘို႔သင့္ကိုသိမ္းယူမည္။ ၂ဝသစၥာေစာင့္ ျခင္းႏွင့္အညီ သိမ္းယူ၍၊ သင္သည္ထာဝရဘုရားကို သိရလိမ့္မည္။ ၂၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုကာလ ၌ငါသည္ နားေထာင္မည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္စကားကို နားေထာင္၍၊ သူသည္ ေျမႀကီးစကားကို နားေထာင္မည္။ ၂၂ေျမႀကီးသည္လည္း ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီတို႔၏စကားကို နားေထာင္၍၊ သူတို႔သည္လည္း ေယဇေရလစကားကို နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ထိုသတို႔သမီးကို မ်ိဳးေစ့ကဲ့သို႔ ေျမ၌ကိုယ္အဘို႔ငါႀကဲမည္။ မသနားမစံုမက္အပ္ ေသာ သတို႔သမီးကုိ ငါသနားစံုမက္မည္။ ငါ၏လူမဟုတ္ေသာသူကုိလည္း၊ သင္သည္ငါ၏ လူျဖစ္သည္ဟု ငါဆုိမည္။ သူကလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု၊ ေလွ်ာက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။