ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၃)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အျခားတပါးေသာဘုရားတုိ႔ကုိ ဖူးေျမာ္၍၊ စပ်စ္သီးပ်ဥ္ကုိ အလုိရွိေသာ္လည္း ထာဝရဘုရားခ်စ္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ မိမိခင္ပြန္း၏ ခ်စ္ျခင္းကုိခံလ်က္၊ ေမ်ာက္မထားေသာမိန္းမကုိ သြား၍ခ်စ္ဦးေလာ့ဟု ငါ့အားမွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂ထုိမိန္းမကုိ ေငြတဆယ္ငါးက်ပ္၊ မုေယာဆန္တေဟာမဲခဲြႏွင့္ ငါေရြးၿပီးမွ၊ ၃သင္သည္ ငါ့အဘို႔ ေန႔ရက္မ်ားစြာေစာင့္၍ ေနရမည္။ ျပည္တန္ဆာမလုပ္ရ။ အျခားေသာေယာက္်ားႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ရ။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ သင့္အဘုိ႔ ငါေစာင့္၍ ေနမည္ဟု ေျပာထား၏။ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေန႔ရက္မ်ားစြာ ရွင္ဘုရင္မရွိ၊ မင္းသားမရွိ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းမရွိ၊ ဆင္းတုမရွိ၊ သင္တိုင္းမရွိ၊ ေတရပ္ရုပ္တုမရွိဘဲ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၅ထုိေနာက္မွ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔သည္ ျပန္လာ၍၊ သူတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ၄င္း၊ သူတုိ႔ရွင္ဘုရင္ဒါဝိဒ္ကုိ၄င္း ရွာ၍၊ ေနာင္ကာလ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံအံ့ေသာငွါ၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ တုန္လႈပ္လ်က္ေျပးၾကလိမ့္မည္။