ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၄)


၁အိုဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိနားေထာင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား သည္ ျပည္သူျပည္သားတို႔ႏွင့္ တရားေတြ႔မူရွိေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္သစၥာမရွိ၊ ကရုဏာမရွိ၊ ဘုရားသခင္ ကိုမသိၾက။ ၂က်ိန္ဆဲျခင္း၊ မုသာစကားကုိေျပာျခင္း၊ လူအသက္ကိုသတ္ျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကုိခုိးျခင္း၊ သူ႔မယားကုိ ျပစ္မွားျခင္းတို႔၌ အဆီးအတားမရွိ။ လူအသက္ကုိသတ္ေသာအျပစ္ အထပ္ထပ္ရွိၾက၏။ ၃ထုိေၾကာင့္၊ ျပည္သည္ ၿငိဳျငင္လိမ့္မည္။ ျပည္သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ေတာသားရဲ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ အားေလ်ာ့ၾကလိမ့္မည္။ ပယ္လယ္ငါးတို႔သည္လည္း ကုန္ၾကလိမ့္မည္။ ၄သို႔ရာတြင္၊ အဘယ္သူမွ် မဆီးတားေစႏွင့္။ အဘယ္သူမွ်မဆံုးမေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာသူကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾက၏။ ၅ထုိေၾကာင့္၊ ေန႔အခ်ိန္၌သင္သည္ လဲရလိမ့္မည္။ ညဥ့္အခ်ိန္၌ သင္ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္သည္လည္းလဲရလိမ့္မည္။ သင့္အမိကုိလည္းငါဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ ၆ငါ့လူတို႔သည္ ပညာနည္းေသာေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးၾက၏။ သင္သည္ ပညာကုိ ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ယဇ္ပုေရာဟိတ္အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွါ သင့္ကုိငါပယ္မည္။ သင္၏ဘုရားသခင့္တရားကို သင္ေမ့ေလ်ာ့ေသာေၾကာင့္၊ သင့္၏သားသမီးတို႔ကို ငါေမ့ေလ်ာ့မည္။ ၇သူတို႔သည္ ဘုန္းတိုးပြါးသည္အတုိင္း ငါ့ကုိျပစ္မွားၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍၊ သူတို႔၏ ဘုန္းကိုငါအရွက္ကြဲေစမည္။ ၈ငါ့လူတို႔၏ အျပစ္ေျဖရာယဇ္တုိ႔ကုိ စားလ်က္ႏွင့္ ပင္၊ ထုိအျပစ္ကိုစိတ္စဲြလမ္းတတ္ၾက၏။ ၉ထုိေၾကာင့္၊ လူတို႔၌ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တုိ႔၌ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူတို႔အက်င့္မ်ားကုိ ငါစစ္ေၾကာ၍၊ အသီးအသီး ျပဳမူသမွ်အတုိင္း အက်ဳိးအျပစ္ကိုေပးမည္။ ၁ဝသူတို႔သည္ စား၍ မဝရၾက။ မတရားေသာေမထုန္ကုိ ျပဳ၍ သားသမီးကုိ မဘြားျမင္ရၾက။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ စိတ္ႏွလံုးကုိ ယစ္မူးေစ တတ္ေသာ ကာမဂုဏ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္ျခင္း၌ မွီဝဲေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား ကိုစြန္႔ပစ္ၾကၿပီ။

၁၂ငါ့လူတို႔သည္ သစ္သားႏွင့္ တုိင္ပင္တတ္ၾက၏။ သူတို႔၏ ေတာင္ေဝးသည္အၾကံေပးတတ္၏။ ကိေလသာ စိတ္အားႀကီးေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္လည္း လမ္းလႊဲ၍ မိမိတို႔ဘုရားသခင့္ထံမွမေန၊ မွားယြင္းတတ္ၾက၏။ ၁၃ေတာင္ထိပ္ေပၚ၊ ကုန္းေပၚမွာ၄င္း၊ အရိပ္ေကာင္းေသာသပိတ္ပင္မ်ဳိး၊ လိဗနာပင္ေအာက္မွာ၄င္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကုိမီးရႈိ႔တတ္ၾက၏။ ထုိေၾကာင့္၊ သင္တုိ႔သမီးတို႔သည္ ေယာက္်ားႏွင့္ မွားယြင္း၍၊ ေခြၽးမတို႔သည္ ေမ်ာက္မထားတတ္ၾက၏။ ၁၄သင္တို႔သမီးတို႔သည္ ေယာက္်ားႏွင့္မွားယြင္း၍၊ ေခြၽးမတို႔သည္လည္း ေမ်ာက္မထား ေသာ္လည္း ငါမစစ္ေၾကာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေယာက္်ားတို႔သည္ ကုိယ္မယားကုိစြန္႔ပစ္၍၊ ျပည္တန္ဆာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္တတ္ၾက၏။ မိန္းမရႊင္တို႔ ႏွင့္အတူ ယဇ္ပူေဇာ္တတ္ၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ ပညာမရွိေသာသူတို႔သည္ ဆံုးရႈံးၾကလိမ့္မည္။

၁၅အိုဣသေရလအမ်ဳိး၊ သင္သည္ျပည္တန္ဆာလုပ္ေသာ္လည္း၊ ယုဒအမ်ဳိးကုိမမွားယြင္းပါေစႏွင့္။ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔ မခ်ဥ္းကပ္ၾကႏွင့္။ ေဗသဝင္ၿမိဳ႔သို႔ မသြားၾကႏွင့္။ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူ သည္အတုိင္း ဟူ၍မက်ိန္ဆိုၾကႏွင့္။ ၁၆ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ ရုန္းတတ္ေသာႏြားမပ်ဳိကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ တတ္၏။ ယခုမွာ ထာဝရဘုရားသည္ က်ယ္ေသာအရပ္၌ သိုးသငယ္ကို ထိန္းသကဲ့သို႔၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ျပဳေတာ္မူမည္။ ၁၇ဧဖရိမ္သည္ ရုပ္တုတို႔၌ စဲြကပ္လ်က္ရွိ၏။ သူတို႔တတ္တိုင္းရွိေစေလာ့။ ၁၈သူတို႔စားေသာက္ ပဲြခံခ်ိန္လြန္ၿပီ။ မင္းလုပ္ေသာသူတို႔သည္ အထပ္ထပ္မတရားေသာ ေမထုန္ကုိျပဳၾကၿပီ။ ရွက္ဘြယ္ေသာ အမႈကုိတပ္မက္ၾကၿပီ။ ၁၉ေလသည္ မိမိအေတာင္တို႔ႏွင့္ တိုက္၍ပါသြားမည္။ သူတို႔သည္ မိမိတုိ႔ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္မ်ားေၾကာင့္ ရွက္ၾကလိမ့္မည္။