ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၅)


၁အိုယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔၊ ၾကားၾကေလာ့။ အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ အုိနန္းေတာ္ သားတုိ႔၊ မွတ္မိၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သည္ စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းကုိ ခံရၾကမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ မိဇပါေတာင္ေပၚမွာ ေက်ာ့ကြင္း၊ တာေဗာ္ေတာင္ေပၚမွာ ေထာင္ေသာပုိက္ျဖစ္ၿပီ။ ၂ယဇ္ေကာင္တို႔ကုိသတ္ေသာ အားျဖင့္ မိမိတို႔အျပစ္ကို မ်ားျပားေစၾက၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ငါသည္ ထုိသူအေပါင္းတို႔၌ အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္။ ၃ဧဖရိမ္ကိုငါသိ၏။ ဣသေရလသည္လည္း ငါ့ေရွ႔မွ ပုန္းေရွာင္၍ မေနႏုိင္။ ယခုပင္အို ဧဖရိမ္၊ သင္သည္မွားယြင္း၍ ဣသေရလသည္ ညစ္ညဴးျခင္းရွိ၏။ ၄သူတို႔သည္ ျပဳျမဲျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔၏ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ ျပန္၍မလာ ႏုိင္ၾက။ မွားယြင္းေသာသေဘာ စဲြလမ္းသည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားကုိ မသိၾက။ ၅ဣသေရလအမ်ဳိး၏ မာနသည္ သူ႔မ်က္ေမွာက္၌ နိမ့္ခ်ျခင္းသို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ ဣသေရလႏွင့္ ဧဖရိမ္သည္ မိမိတို႔အျပစ္၌ လဲ၍၊ သူတို႔ႏွင့္အတူ ယုဒသည္လည္း လဲလိမ့္မည္။ ၆သုိးစု ႏြားစုပါလ်က္၊ ထာဝရဘုရားကုိရွာျခင္းငွါသြားၾကေသာ္လည္း မေတြ႔ရၾက။ သူတို႔ႏွင့္ ကြာေတာ္မူၿပီ။ ၇သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခံေသာသစၥာကို ဖ်က္ၾကၿပီ။  အေၾကာင္းမူကား၊ တပါးအမ်ဳိးသား တို႔ကုိဘြားျမင္ၾကၿပီ။ လဆန္းေန႔ေရာက္မွ သူတို႔ႏွင့္သူတို႔ ဥစၥာသည္ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။

၈ဂိဗာၿမိဳ႔ႏွင့္ ႏွဲခရာကို၄င္း၊ ရာမၿမိဳ႔၌ တံပိုးကုိ၄င္း၊ မႈတ္ၾကေလာ့။ ေဗသဝင္ၿမိဳ႔၌ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ အိုဗယၤာမိန္အမ်ိဳး၊ ေနာက္သို႔ၾကည့္ၾကေလာ့။ ၉ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔ကို ဆံုးမသတိေပးေသာေန႔၌ ဧဖရိမ္သည္ ပ်က္ဆီးရလိမ့္မည္။ ဆက္ဆက္ျဖစ္လတံ့ေသာအမႈကို ငါေဘာ္ျပ၏။ ၁ဝယုဒမင္းတို႔သည္ ေျမမွတ္တိုင္တို႔ကို ေရြ႔ေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ ငါသည္ သူတို႔အေပၚသို႔ ငါ့အမ်က္ကိုေရကဲ့သို႔ သြန္းေလာင္းမည္။ ၁၁ဧဖရိမ္သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရ၏။ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ေတြ႔၍ ဆံုးရႈံးရ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း က်င့္ေလၿပီ။ ၁၂ထိုေၾကာင့္၊ ငါသည္ ဧဖရိမ္၌ကိုက္တတ္ေသာပိုးေကာင္၊ ယုဒအမ်ိဳး၌ စားတတ္ေသာအနာကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္။ ၁၃ဧဖရိမ္သည္ မိမိ အေပါက္တို႔ကို၄င္း၊ ယုဒသည္ မိမိအနာကို၄င္း ျမင္ေသာအခါ၊ ဧဖရိမ္သည္ အာရႈရိမင္းထံသို႔သြား၍၊ ယုဒသည္ ရွင္ဘုရင္ယာရက္ထံသို႔ ေစလႊတ္ေသာ္လည္း၊ ထိုမင္းတို႔သည္ သင္တို႔အေပါက္ကိုမဖာႏိုင္၊ အနာကိုလည္း မေပ်ာက္ ေစႏိုင္ၾက။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဧဖရိမ္၌ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔၄င္း၊ ယုဒအမ်ိဳး၌ ျခေသၤ့ပ်ိဳကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္မည္။ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ကိုက္ျဖတ္၍သြားမည္။ ခ်ီသြား၍အဘယ္သူမွ် မႏႈတ္ရ။ ၁၅သူတို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ကိုဝန္မခ်၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို မရွာမွီတိုင္ေအာင္၊ ငါသည္ ကိုယ္ေနရာသို႔ျပန္သြား၍ ေနမည္။ အမႈေရာက္ေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုႀကိဳးစား၍ ရွာၾကလိမ့္မည္။