ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၆)


၁လာၾက။ ထာဝရဘုရားထံသို႔ ျပန္ၾကကုန္အ့့့ံ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုက္ျဖတ္ေသာ္လည္း ပကတိျဖစ္ေစ ေတာ္မူမည္။ ဒဏ္ခတ္ေသာ္လည္း အနာကိုစည္းေတာ္မူမည္။ ၂ႏွစ္ရက္လြန္ၿပီးမွ ငါတို႔ကိုအသက္ရွင္ေစ၍၊ သံုးရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ အထံေတာ္၌ ငါတို႔သည္ အသက္ရွင္ၾကလိမ့္မည္။ ၃ပညာကိုလည္း ရၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားကို သိျခင္းငွါ လိုက္ရွာၾကလိမ့္မည္။ ထြက္ေတာ္မူခ်ိန္သည္ နံနက္ကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ရြာေသာမိုဃ္းႏွင့္ ေျမအေပၚသို႔ရြာေသာေနာက္မိုဃ္းကဲ့သို႔ သက္ေရာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

၄အိုဧဖရိမ္၊ သင္၌အဘယ္သို႔ ငါျပဳရမည္နည္း။ အိုယုဒ၊ သင္၌အဘယ္သို႔ ငါျပဳရမည္နည္း။ သင္တို႔ၾကည္ညိဳ ေသာစိတ္သည္ နံနက္မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေစာေစာေပ်ာက္တတ္ေသာ ႏွင္းကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္၏။ ၅ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ကို ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ငါသည္အပိုင္းပိုင္းခုတ္ျဖတ္ရၿပီ။ ငါ့ႏႈတ္ထြက္စကား အားျဖင့္ သတ္ရၿပီ။ ငါ့စီရင္ခ်က္တို႔သည္ လည္း ထြန္းလင္းေသာအလင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ၆ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အက်င့္ထက္ သနားျခင္းကရုဏာအက်င့္ကို၄င္း၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းထက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြၽမ္းဝင္ ျခင္းကို၄င္း ငါႏွစ္သက္၏။ ၇သူတို႔သည္ အာဒံကဲ့သို႔ပဋိိညာဥ္ ကိုလြန္က်ဴးၾကၿပီ။ ေနရင္းအရပ္၌ ငါ့သစၥာကိုဖ်က္ၾကၿပီ။ ၈ဂိလဒ္ၿမိဳ႔သည္ အဓမၼျပဳေသာသူတို႔ေနရာျဖစ္၍၊ လူအေသြး ႏွင့္စြန္းေသာေျခရာမ်ား၏။ ၉ထားျပအလံုးအရင္းသည္ ခရီးသြားေသာသူကို ေခ်ာင္း၍ၾကည့္သကဲ့သို႔၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အေပါင္း အသင္းသည္ ေရွခင္ၿမိဳ႔သို႔သြားေသာလမ္း၌ပင္ အသက္ကိုသတ္တတ္ၾက၏။ ၁ဝအကယ္စင္စင္ အဓမၼ အမႈကိုျပဳတတ္ၾက၏။ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအမႈကို ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ငါျမင္ၿပီ။ ထိုအမ်ိဳး၌ ဧဖရိမ္သည္ မွားယြင္းတတ္၏။ ဣသေရလသည္ ညစ္ညဴးျခင္းရွိ၏။ ၁၁ထိုမွတပါး၊ အိုယုဒအမ်ိဳး၊ သိမ္းသား ေသာငါ၏လူတို႔ကို ငါေဆာင္ခဲ့ျပန္ေသာအခါ၊ စပါးရိတ္ရာကာလသည္ သင့္အဘို႔ခန္႔ထား လ်က္ရွိ၏။