ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၇)


၁ဣသေရလအမ်ိဳး၏အနာကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ ငါျပဳေသာအခါ၊ ဧဖရိမ္၏အျပစ္ႏွင့္ ရွမာရိျပဳေသာအဓမၼ အမႈသည္ ထင္ရွားျပန္၏။ သူတို႔သည္ သစၥာပ်က္ၾကၿပီ။ အထဲသို႔ သူခိုးဝင္တတ္၏။ ျပင္၌လည္း ထားျပအလံုးအရင္း တို႔သည္ တိုက္တတ္ၾက၏။ ၂သူတို႔ျပဳသမွ်ေသာ အဓမၼအမႈကို ငါမွတ္မိသည္ဟု မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ မေအာက္ေမ့ ၾက။ ယခုပင္ ထိုအမႈတို႔သည္ သူတို႔ကုိဝိုင္းၾကၿပီ။ ငါ့မ်က္ေမွာက္တြင္ရွိၾက၏။ ၃ဆိုးညစ္ေသာအမႈအားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ ကို၄င္း၊ မုသာစကားအားျဖင့္ မင္းမ်ားကို၄င္း ဝမ္းေျမာက္ေစၾက၏။ ၄ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မတရားေသာေမထုန္ ျဖင့္ မွားယြင္းေသာသူျဖစ္၍၊ မီးထဲ့ေသာမုန္႔သည္၏ မီးဖိုႏွင့္တူၾက၏။ မုန္႔စိမ္းကိုနယ္ၿပီးမွ မေဖာင္းၾကြမွီတိုင္ေအာင္၊ မီးမေဆာ္ဘဲ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရ၏။ ၅ငါတို႔ရွင္ဘုရင္၏ ႏွစ္စဥ္ပြဲေန႔၌ မင္းတို႔သည္စပ်စ္ရည္အရွိန္ႏွင့္ ယစ္မူး၍ ရွင္ဘုရင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတို႔ကိုလက္ခံတတ္၏။ ၆အကယ္စင္စစ္ သူတို႔သည္ ေခ်ာင္း၍ၾကည့္လ်က္ ေနၾကစဥ္၊ မိမိတို႔ႏွလံုးကို မီးဖိုကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ၾကၿပီ။ သူတို႔မုန္႔သည္ သည္တညဥ့္လံုးအိပ္ေသာ္လည္း၊ နံနက္အခ်ိန္၌ ေတာက္ေသာမီးဖိုကဲ့သို႔ ေလာင္လ်က္ရွိ၏။ ၇ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ မီးဖိုကဲ့သို႔ပူၾက၏။ မိမိတို႔တရားသူႀကီးမ်ားကို ေလာင္ၾကၿပီ။ သူတို႔ရွင္ဘုရင္အေပါင္းတို႔သည္ လဲၾကၿပီ။ ငါ့ကိုဟစ္ေခၚေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိ။ ၈ဧဖရိမ္သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေရာေႏွာလ်က္ရွိ၏။ တမ်က္ႏွာသာဖုတ္၍ မလွန္ေသာမုန္႔ျပားျဖစ္၏။ ၉သူမသိ မမွတ္ဘဲ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔သည္ သူ၏ခြန္အားကို စားၾကၿပီ။ ကိုယ္မသိမမွတ္ဘဲ ေခါင္းေပၚမွာျဖဴေသာဆံပင္ အႏွံ႔အျပားရွိၿပီ။ ၁ဝဣသေရလအမ်ိဳး၏မာနသည္ သူ႔မ်က္ေမွာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသားတို႔ သည္ ကိုယ္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႔ မျပန္မလာၾက။ အမႈေရာက္ေသာ္လည္း ဘုရားကိုမရွာၾက။

၁၁ဧဖရိမ္သည္ ဥာဏ္မရွိ၊ မိုက္ေသာခ်ိဳးႏွင့္တူ၏။ အဲဂုတၱဳျပည္ကို ဟစ္ေခၚတတ္၏။ အာရႈရိျပည္သို႔ ေျပးတတ္၏။ ၁၂သြားေလရာရာတြင္ ငါ့ပိုက္ႏွင့္သူတို႔ကို အုပ္မိမည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္ကိုကဲ့သို႔ ေျမသို႔ႏွိမ့္ခ်မည္။ သူတို႔စည္းေဝးရာ၌ ၾကားသည္အတိုင္း ငါဆံုးမမည္။ ၁၃သူတို႔သည္ ငါ့ထံမွထြက္၍လည္ေသာေၾကာင့္ အမဂၤလာရွိ ၾက၏။ ငါ့ကိုျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးဘို႔ရာျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔ကို ငါေရြးႏႈတ္ေသာ္လည္း၊ ငါ့တဘက္၌ မုသာစကား ကိုေျပာၾက၏။ ၁၄သူတို႔သည္ အိပ္ရာေပၚမွာျမည္တမ္းေသာ္လည္း၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ငါ့ကိုမေအာ္ဟစ္ၾက။ ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္ကိုရျခင္းငွါ စည္းေဝး၍ ငါ့ကိုပုန္ကန္ၾက၏။ ၁၅ငါသည္ဆံုးမေသာ္၄င္း၊ သူတို႔ကိုခိုင္ခံ့ေစေသာ္၄င္း၊ ငါ့တဘက္၌ မေကာင္းေသာအႀကံကို ႀကံစည္ၾက၏။ ၁၆အက်ိဳးနည္းရွိၾက၏။ လိမ့္တတ္ေသာေလးကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ လင္းႏို႔သည္ ေစာ္ကားေသာေၾကာင့္ ထားျဖင့္ေသ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္သားတို႔၏ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္။