ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၈)


၁တံပိုးမႈတ္ေလာ့။ ရန္သူသည္ ေရႊလင္းတကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သို႔လာလိမ့္မည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သူတို႔သည္ ငါ့ပဋိိညာဥ္ကိုဖ်က္၍ ငါ့တရားကိုလြန္က်ဴးၾကၿပီ။ ၂သို႔ရာတြင္ သူတို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရား သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုသိၾကပါ၏ဟု ငါ့အားေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္တကား။ ၃ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ေကာင္းေသာအရာကို စြန္႔ပစ္ေသာေၾကာင့္၊ ရန္သူညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။ ၄သူတို႔သည္ ငါ၏အခြင့္မရွိဘဲ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ရွင္ဘုရင္ကို ေျမွာက္ၾကၿပီ။ ငါမသိရဘဲမင္းတို႔ကိုခန္႔ထားၾကၿပီ။ ကိုယ္အက်ိဳးနည္းေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္ေရႊေငြႏွင့္ ကိုယ္အဘို႔ရုပ္တုမ်ားကို လုပ္ၾကၿပီ။ ၅အိုရွမာရိ၊ သင္၏ႏြားသငယ္ကို စြန္႔ပစ္ေလာ့။ ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားကို ငါအမ်က္ထြက္၏။ သူတို႔သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး သန္႔ရွင္းျခင္းတရားကို မမွီႏိုင္ဘဲ ေနရၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၆ထိုႏြားသငယ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးႀကံစည္၍ျဖစ္၏။ ဆရာသမားလုပ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားမဟုတ္။ အကယ္စင္စစ္ ရွမာရိႏြားသငယ္သည္ အပိုင္းပိုင္းက်ိဳးပဲ့ရလိမ့္မည္။

၇ေလမ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲ၍ ေလေဘြစပါးကို ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။ စပါးပင္မရွိရ။ အႏွံထဲကမုန္႔ညက္မထြက္ရ။ ထြက္ေသာ္လည္း တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားတို႔သည္ စားၾကလိမ့္မည္။ ၈ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ တိမ္ျမဳပ္ေလၿပီ။ အဘယ္သူမွ်မႏွစ္သက္ေသာ တန္ဆာကဲ့သို႔ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ရွိရလိမ့္မည္။ ၉အာရႈရိျပည္သို႔ အလိုလိုသြား ေလၿပီတကား။ ဧဖရိမ္သည္ ကိုယ္အဘုိ႔တေကာင္တည္းေနေသာ ျမည္းရုိင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ ရည္းစားတို႔အား ဆုခ်ေလၿပီ။ ၁ဝတပါးအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆုခ်ေသာ္လည္း၊ ခ်က္ျခင္းလူမ်ားကုိ ငါစုေဝးေစမည္။ မၾကာမျမင့္မွီ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မင္းမ်ား တင္ေသာဝန္ကိုပင္ပန္းစြာ ထမ္းရၾကလိမ့္မည္။  ၁၁ဧဖရိမ္သည္ မ်ားစြာေသာ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကုိ အျပစ္အဘို႔ လုပ္ေသာေၾကာင့္၊ ယဇ္ပလႅင္တို႔ကို သူ၏အျပစ္ဟူ၍ မွတ္ရလိမ့္မည္။ ၁၂ငါ့တရား၏ ထူးဆန္ေသာအရာတို႔ကုိ သူ႔အဘုိ႔ငါေရးထားၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ရုိင္းေသာအရာ ဟူ၍ သူသည္မွတ္ေလၿပီတကား။ ၁၃ငါႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူတို႔သည္ ပူေဇာ္၍ ကိုယ္တိုင္စားၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကုိလက္ခံေတာ္မမူ။ သူတို႔အျပစ္မ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းေအာက္ေမ့၍ စစ္ေၾကာေတာ္မူေသာ အားျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ ျပန္သြားသြားရၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ဣသေရလသည္ သူ႔ကုိဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သခင္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့၍ ဘံုဗိမာန္မ်ားကို တည္ေဆာက္တတ္၏။ ယုဒသည္လည္း ခိုင္ခံ့ ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို မ်ားျပားေစတတ္၏။ သို႔ရာတြင္၊ ငါသည္ထိုၿမိဳ႔မ်ားတို႔ကို မီးရႈိ႔၍ဘံုဗိမာန္မ်ားတို႔ကို မီးေလာင္ရလိမ့္ မည္။