ေဟာေရွ အခန္းၾကီး(၉)


၁အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ တပါးအမ်ိဳးသားကဲ့သို႔ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္ျမဴးေသာစိတ္ရွိ၍ မခုန္ႏွင့္။ ကိုယ္ဘုရားသခင္ ၌မဆည္းကပ္၊ အျခားေသာဘုရားႏွင့္ မွားယြင္းၿပီ။ ေကာက္နယ္တလင္းရွိသမွ်တို႔၌  မွားယြင္းခကိုႏွစ္သက္တတ္၏။ ၂ေကာက္နယ္တလင္းအားျဖင့္ အသက္မေမြးရ။ စပ်စ္သီးနယ္ရာက်င္း အားျဖင့္လည္း အသက္မေမြးရ။ စပ်စ္ရည္ သစ္လည္း သူတို႔ေျမာ္လင့္သည္အတိုင္း မထြက္ရ။ ဧဖရိမ္အမ်ိဳး သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ေျမေတာ္၌ မေနဘဲ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ျပန္သြား၍၊ အာရႈရိျပည္၌ မစင္ၾကယ္ေသာအစာကို စားရၾကမည္။ ၄စပ်စ္ရည္သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို ထာဝရဘုရားအား မျပဳရၾက။ ပူေဇာ္ေသာယဇ္တို႔ကို ႏွစ္သက္ေတာ္မမူရ။ ထိုယဇ္အသားသည္ မသာလိုက္၍ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းေသာသူတို႔၏ အစာကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ စားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ညစ္ညဴးျခင္းကို ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔အစာကို ကိုယ္တိုင္စားၾကေစ။ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔မသြင္းေစႏွင့္။ ၅ဓမၼပြဲေန႔၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ေဆာင္ေသာပြဲေန႔တို႔၌ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ျပဳၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၆ပ်က္ဆီးရာထဲက သူတို႔သည္ ထြက္သြားၾကၿပီ။ အဲဂုတၱဳျပည္၌စု၍ မင္ဖိၿမိဳ႔၌သၿဂႋဳဟ္ၾကလိမ့္မည္။ ေငြတန္ဆာဆင္ေသာေနရာ ဘံုဗိမာန္ မ်ားကို ဆူးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ လႊမ္းမိုးၾကလိမ့္မည္။ ၇စစ္ေၾကာရေသာအခ်ိန္ေရာက္ေလၿပီ။ အျပစ္ေပးရေသာအခ်ိန္ ေရာက္ေလၿပီ။ ဣသေရလအမ်ိဳး သိရလိမ့္မည္။ ပေရာဖက္သည္ အမိုက္ျဖစ္၏။ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို ခံေသာသူသည္ အရူးျဖစ္၏။ သင္၌အျပစ္ႀကီးသည္အတိုင္း ႀကီးစြာေသာဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံရ၏။ ၈ဧဖရိမ္ကင္းေစာင့္သည္ မိမိဘုရား ဘက္မွာေန၏။ ပေရာဖက္သည္ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ မုဆိုးေက်ာ့ကြင္းျဖစ္၏။ သူ၏ဘုရားအိမ္တြင္ ေဘးျပဳေသာသူ ျဖစ္၏။ ၉ဂိဗာၿမိဳ႔လက္ထက္ကဲ့သို႔ သူတို႔သည္ ကိုယ္ကိုအလြန္ညစ္ညဴးေစၾကၿပီ။ သူတို႔အျပစ္ကိုေအာက္ေမ့၍ ဒုစရိုက္မ်ား ကိုစစ္ေၾကာေတာ္မူမည္။

၁ဝေတာ၌ စပ်စ္သီးကဲ့သို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ငါေတြ႔၏။ သီးစေသာ သေဘၤာသဖန္းပင္၌ အဦးဆံုးမွည့္ေသာ သေဘၤာသဖန္းသီးကဲ့သို႔ သင္တို႔ဘိုးေဘးမ်ားကို ငါျမင္၏။ သူတို႔သည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ဗာလေပဂုရဘုရား ထံသို႔သြား၍၊ ထိုရွက္ဘြယ္ေသာအရာအဘို႔ ကိုယ္ကိုအပ္ႏွံသျဖင့္ တပ္မက္သည္အတိုင္း စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကိုျပဳၾက၏။ ၁၁ဧဖရိမ္၏ဘုန္းသည္ ငွက္ကဲ့သို႔ပ်ံသြားလိမ့္မည္။ သားဘြားျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ပဋိိသေႏၶြ ယူျခင္းမရွိရ။ ၁၂သားသမီးတို႔ကို ေကြၽးေမြးေသာ္လည္း၊ တေယာက္ကိုမွ် မက်န္ေစျခင္းငွါ ငါလုယူမည္။ အကယ္၍ သူတို႔ကိုငါစြန္႔ပစ္ေသာအခါ အမဂၤလာရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ဧဖရိမ္သည္ တုရုၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ ၿငိမ္ဝပ္ရာအရပ္၌ တည္ဟန္ရွိေသာ္လည္း၊ မိမိသားသမီးတို႔ကို လူသတ္လက္သို႔ အပ္ရလိမ့္မည္။ ၁၄အိုထာဝရဘုရား၊ ေပးသနား ေတာ္မူပါ။ အဘယ္သို႔ေပးေတာ္မူရမည္နည္း။ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ေသာဝမ္း၊ ႏို႔မထြက္ေသာသားျမတ္ကို ေပးေတာ္ မူပါ။ ၁၅ဂိလဂါလၿမိဳ႔၌ သူတို႔ျပဳသမွ်ေသာဒုစရိုက္ရွိ၍၊ ထိုအရပ္၌ သူတို႔ကိုငါမုန္း၏။ သူတို႔ဒုစရိုက္အျပစ္ေၾကာင့္ ငါ့အိမ္မွႏွင္ထုတ္မည္။ ေနာက္တဖန္ သူတို႔ကိုမခ်စ္။ သူတို႔မင္းအေပါင္းတို႔သည္ ပုန္ကန္တတ္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ၁၆ဧဖရိမ္သည္ အထိအခိုက္ခံရေသာေၾကာင့္၊ အျမစ္ေသြ႔ေျခာက္လ်က္ရွိ၍ အသီးကိုမသီးႏိုင္ရာ။ သားဘြားေသာ္ လည္း၊ အခ်စ္ဆံုးေသာသားတို႔ကို ငါသတ္မည္။ ၁၇ငါ့ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အရပ္ရပ္သို႔လွည့္လည္ရၾကမည္။