၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁အာရုန္၏သား နာဒပ္ႏွင့္ အတိဟုတို႔သည္၊ ကိုယ္စီဆိုင္ေသာလင္ပန္းတို႔ကိုယူလ်က္ မီးကိုထည့္၍ ေလာဗန္  ကိုတင္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူေသာ မီးမဟုတ္၊ ထူးျခားေသာမီးကို ေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္၏။ ၂ထိုအခါ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ မီးထြက္၍၊ သူတို႔ကိုေလာင္သျဖင့္ ေရွွ႔ေတာ္၌ေသၾက၏။ ၃ထိုအခါ ေမာေရွသည္ အာရုန္ ကိုေခၚ၍၊ ထာဝရဘုရားက၊ ငါသည္သန္႔ရွင္းျခင္းရွိသည္ဟု ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူတို႔သည္ မွတ္ရမည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ဘုန္းကိုခ်ီးျမင့္ရၾကမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူရာ၌၊ ထိုသို႔ေသာအမႈကိုရည္ေဆာင္၍ မိန္႔ေတာ္မူ သည္ဟုဆိုလွ်င္၊ အာရုန္သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလ၏။ ၄ေမာေရွသည္ အာရုန္၏ဘေထြး ၾသေဇလသားမိေရွလႏွင့္ ဧလဇာဖန္ကိုေခၚ၍၊ လာၾက။ သင္တို႔ ေပါက္ေဘာ္ တို႔ကို သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္က၊ တပ္ျပင္သို႔ယူသြားၾကေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၅သူတို႔သည္ လာ၍ အက်ႌဝတ္လ်က္ရွိေသာ အေသေကာင္ကို တပ္ျပင္သို႔ယူသြားၾက၏။ ၆ေမာေရွသည္ အာရုန္ႏွင့္သူ၏သား ဧလာဇာႏွင့္ဣသမာတို႔ကိုေခၚ၍၊ သင္တို႔လည္းေသမည္။ လူအေပါင္းတို႔ အေပၚမွာ အမ်က္ေတာ္ သင့္ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္သည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ဦးထုတ္ကို မခြၽတ္ႏွင့္။ အဝတ္ကိုမဆုတ္ႏွင့္။ သင္တို႔ညီအစ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသား ရွိသမွ်တို႔သည္ ထာဝရဘုရားျပဳေတာ္မူေသာ မီးေလာင္ျခင္းကိုသာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း ၾကေစ။ ၇သင္တို႔ေသမည္ကို စိုးရိမ္သည္ျဖစ္၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တံခါးျပင္သို႔မထြက္ႏွင့္။ ထာဝရ ဘုရား၏ဘိသက္ဆီသည္ သင္တို႔အေပၚ၌ရွိသည္ ဆိုသည္အတိုင္း သူတို႔ျပဳၾက၏။

၈-၉တဖန္ အာရုန္အား ထာဝရဘုရားက၊ ၁ဝ-၁၁သင္ႏွင့္ သင္၏သားတို႔သည္ ေသေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္ ျခင္းငွါ ၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာအရာ၊ မသန္႔ရွင္းေသာအရာ၊ စင္ၾကယ္ေသာအရာ၊ မစင္ၾကယ္ေသာအရာတို႔ကို ပိုင္းျခားတတ္ ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မွာထားသမွ်ေသာပညတ္တို႔ကို ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၌ သြန္သင္တတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သို႔ဝင္ေသာအခါ၊ စပ်စ္ရည္အစ ရွိေသာ ယစ္မ်ိဳးကိုမေသာက္ႏွင့္။ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂ေမာေရွသည္လည္း၊ အာရုန္ႏွင့္ၾကြင္းေသာသား ဧလာဇာ၊ ဣသမာတို႔ကိုေခၚ၍၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရ ဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာအၾကြင္းကို တေဆးမပါဘဲ ယဇ္ပလႅင္နားမွာ စားၾကေလာ့။ အလြန္ သန္႔ရွင္းေပ၏။ ၁၃ထိုအၾကြင္းသည္ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ထဲက သင္ႏွင့္သင္၏သားတို႔ ခံထိုက္ေသာအဘို႔ျဖစ္၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ စားရၾကမည္။ ထိုပညတ္ ေတာ္ကို ငါခံရၿပီ။ ၁၄ခ်ီလႊဲေသာရင္ပတ္၊ ခ်ီေျမွာက္ေသာပခံုးကိုကား၊ သင္ႏွင့္တကြ သင္၏သားသမီးတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာအရပ္၌ စားရၾကမည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ပူေဇာ္ေသာမိႆဟာယယဇ္ထဲက၊ သင္ႏွင့္သင္၏သားတို႔သည္ ခံထိုက္ေသာ အဘို႔ျဖစ္သတည္း။ ၁၅မီးျဖင့္ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္ဆီဥႏွင့္တကြ၊ ခ်ီေျမွာက္ရာပခံုး၊ ခ်ီလႊဲရာရင္ပတ္ကို ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲ၍၊ ခ်ီလႊဲေသာပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳျခင္းငွါ ေဆာင္ခဲ့ၾကရ၍၊ ထာဝရပညတ္ေတာ္အတိုင္း၊ သင္ႏွင့္သင္၏သားတို႔သည္ ကိုယ္အဘို႔ယူရၾကမည္။ ထိုသို႔ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူၿပီဟုဆိုေလ၏။ ၁၆တဖန္ ေမာေရွသည္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျပဳေသာဆိတ္ကို ႀကိဳးစား၍ရွာေသာ္လည္းမေတြ႔။ မီးရႈိ႔ႏွင့္ၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ၾကြင္းေသာ အာရုန္သား ဧလာဇာ၊ ဣသမာတို႔ကို အမ်က္ထြက္လ်က္ဆိုသည္ကား၊ ၁၇အျပစ္ေျဖရာယဇ္သားသည္ အလြန္သန္႔ရွင္း၏။ သင္တို႔သည္ ပရိသတ္တို႔အျပစ္ကိုခံ၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ သူတို႔အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳေစ ျခင္းငွါ ထိုယဇ္သား ကို ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ အဘယ္ေၾကာင့္မစားသနည္း။ ၁၈ထိုယဇ္ သားအေသြးကို လည္း သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ မသြင္းပါတကား။ အကယ္၍ ငါမွာထားခဲ့သည္အတိုင္း၊ ထိုယဇ္ သားကို သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ စားရမည္ဟုဆိုလွ်င္၊ ၁၉အာရုန္က၊ ယေန႔သူတို႔သည္ လူမ်ားတို႔အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပူေဇာ္ပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္၌ ထိုသို႔ေသာအမႈေရာက္သည္တြင္၊ ယေန႔အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္သားကို စားမိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါမည္ေလာဟု ေမာေရွကိုေျပာဆို၏။ ၂ဝေမာေရွသည္ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ ဝန္ခံေလ၏။