၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ေတဖန္ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ ၂သင္တို႔သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား တို႔အားဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိေသာသားတကာတို႔တြင္၊ ၃ခြါကြဲျပား၍ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာသားမ်ားကို သင္တို႔သည္ စားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၄သုိ႔ေသာ္လည္း၊ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာသား၊ ခြါကြဲျပားေသာ သားတို႔တြင္ မစားရေသာ သားဟူမူကား၊ ကုလားအုပ္သည္စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာ္လည္း ခြါမကဲြျပားေသာေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ ၅ရွာဖန္သည္ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာ္လည္း၊ ခြါကဲြျပားေသာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ ၆အာရနဘက္သည္ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာ္လည္း၊ မခြါကဲြျပားေသာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ ၇ဝက္သည္ ခြါကဲြျပားေသာ္လည္း၊ စားၿမံဳ႔မျပန္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ ၈ထုိသုိ႔ေသာ တိရစာၦန္အသားကိုမစားရ။ အေသေကာင္ကိုလည္း မထိရ။ မစင္ၾကယ္ဟု သင္တို႔မွတ္ရၾက မည္။

၉ပင္လယ္ေရ၊ ျမစ္ေရအစရွိေသာ ေရ၌ေနေသာတိရစာၦန္ တကာတို႔တြင္၊ အယပ္ႏွင့္ အေၾကးရွိေသာ တိရစာၦန္ ကိုသာစားရမည္။ ၁ဝအယပ္ႏွင့္အေၾကးမရွိ၊ ပင္လယ္ေရ၊ ျမစ္ေရအစရွိေသာ ေရ၌လႈပ္ရွားလ်က္ အသက္ရွင္လ်က္ေန ေသာတိရစာၦန္ရွိသမွ်တို႔သည္ သင္တို႔၌ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္ရၾကမည္။ ၁၁-၁၂အယပ္အေၾကးႏွင့္ မျပည့္စံုေသာ ေရတိရစာၦန္ အသားကိုသင္တို႔သည္မစားရ။ သူတို႔အေသေကာင္ကိုလည္းရြံရွာရၾကမည္။

၁၃သင္တို႔သည္ ရြံရွာဘြယ္မွတ္၍ မစားရေသာငွက္မ်ဳိးဟူမူကား၊ ေရႊလင္းတ၊ ပင္လယ္လင္းတ၊ လင္းယုန္၊ ၁၄ဒါဟ၊ စြန္းမ်ဳိး၊ ၁၅က်ီးမ်ဳိး ရွိသမွ်၊ ၁၆ကုလားအုပ္ငွက္၊ ငွက္ဆိုး၊ ဥဗ်ဳိင္း၊ သိမ္းမ်ဳိး၊ ၁၇ဇိကြက္၊ ႀကိဳးၾကာ၊ ဣဗိတ္၊ ၁၈ငွက္က်ား၊ ဝံပို၊ ဝံလုိ၊ ၁၉ေတာငန္း၊ ဒံုးစပ္မ်ဳိး၊ ဒံုကုလား၊ လင္းႏို႔မွစ၍၊ ၂ဝအေတာင္ရွိလ်က္ ေျခလက္ေခ်ာင္းႏွင့္ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ဳိးရွိသမွ် တို႔သည္ သင္တို႔၌ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္ရၾကမည္။ ၂၁သို႔ရာတြင္ အေတာင္ရွိလ်က္ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ တြားတတ္၍၊ ေျမေပၚမွာခုန္စရာဘို႔ အျခားေျခထက္ ရွည္ေသာေျခေထာက္ရွိေသာ တိရစာၦန္တို႔တြင္၊ ၂၂အာရာဘ က်ဳိင္းမ်ဳိး၊ သေလာင္က်ဳိင္းမ်ဳိး၊ ခရဂလက်ဳိင္းမ်ဳိး၊ ခါဂပ္က်ဳိင္းမ်ဳိးကိုစားရမည္။ ၂၃အေတာင္ရွိ၍ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ တြားတတ္ေသာ အျခားတိရစာၦန္ တို႔သည္သင္တို႔၌ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္ရၾကမည္။ ၂၄ထုိတိရစာၦန္အားျဖင့္ သင္တို႔စင္ၾကယ္ ျခင္းပ်က္တတ္၏။ သူတို႔ အေသေကာင္ကို ထိေသာသူသည္၊ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္။ ၂၅ထုိအေသေကာင္ကို ေဆာင္သြားေသာ သူသည္ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္ရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္လည္း မစင္ၾကယ္။ ၂၆ခြါမကဲြျပားေသာ တိရစာၦန္၊ စားၿမံဳ႔မျပန္ေသာ တိရစာၦန္ရွိသမွ်တုိ႔သည္ သင္တို႔၌မစင္ၾကယ္။ သူတို႔အေသေကာင္ကို ထိသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ မစင္ၾကယ္ၾက။ ၂၇ခြါမရွိေသာ သားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္ၾက။ သူတို႔ အေသေကာင္ကို ထိေသာသူသည္ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္။ ၂၈သူတို႔အေသေကာင္ကို ေဆာင္သြား ေသာ သူသည္ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္ရမည္။ ညဦးတုိင္ေအာင္လည္းမစင္ၾကယ္။

၂၉ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာတိရစာၦန္တို႔တြင္ ေပြး၊ ၾကြက္၊ အိမ္ေမွ်ာင္မ်ဳိး၊ ၃ဝေတာက္တဲ့ ေျမြပါ၊ သင္းေခ်ာ၊ ပုတတ္၊ ပုတ္သင္တို႔သည္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္ၾက။ ၃၁သူတို႔ အေသေကာင္ကို ထိေသာသူသည္ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္။ ၃၂ထုိေသေကာင္သည္ သစ္ခြက္၊ အဝတ္၊ အေရ၊ အေမြးအိတ္ အစရွိေသာ အသံုးအေဆာင္ တစံုတခုေပၚ သို႔က်လ်င္၊ ထုိအသံုးအေဆာင္မစင္ၾကယ္။ ေရ၌ႏွစ္ရမည္။ ညဦးတုိင္ ေအာင္လည္း မစင္ၾကယ္။ ထုိေနာက္ စင္ၾကယ္လိမ့္ မည္။ ၃၃ေျမခြက္တစံုတခုေပၚသို႔ အေသေကာင္က်လွ်င္ ထုိေျမခြက္ မစင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္ ခဲြရမည္။ ၃၄ထုိေျမခြက္ ေရသည္၊ စားစရာအမဲသားေပၚသို႔က်လွ်င္၊ အမဲသားမစင္ၾကယ္။ ထုိေျမခြက္၌ ေသာက္စရာေရလည္းမစင္ၾကယ္။ ၃၅အၾကင္အရာ အေပၚ၌ ထုိအေသေကာင္က်၏၊ ထုိအရာသည္မီးဖုိျဖစ္ေစ၊ ခုံေလာက္ျဖစ္ေစ၊ မစင္ၾကယ္ရာသို႔ ေရာက္၍ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္ၿဖိဳဖ်က္ရမည္။ ၃၆သို႔ရာတြင္ ေရစုေဝးရာ စမ္းေရတြင္း၊ တူးေသာေရတြင္းသည္ မစင္ၾကယ္ရာသုိ႔ မေရာက္။ အေသေကာင္ကိုထိမိေသာအရာသာ မစင္ၾကယ္ရာသို႔ ေရာက္၏။ ၃၇ၾကဲစရာမ်ဳိးေစ့အေပၚ၌ ထုိအေသေကာင္က်လွ်င္၊ မ်ဳိးေစ့သည္ မစင္ၾကယ္ရာသို႔ မေရာက္။ ၃၈ေရ၌စိမ္ထားၿပီး ေသာ မ်ဳိးေစ့အေပၚ၌ ထုိအေသေကာင္က်လွ်င္၊ မ်ဳိးေစ့သည္ သင္တို႔၌မစင္ၾကယ္။ ၃၉သင္တို႔စားအပ္ေသာ တိရစာၦန္ေသလွ်င္၊ အေသေကာင္ကို ထိမိေသာသူသည္ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္။ ၄ဝထိုအေသေကာင္ကို စားေသာသူသည္၊ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္ရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္။ ထိုအေသေကာင္ ကိုေဆာင္သြားေသာသူသည္လည္း မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္ရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္။

၄၁ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္ရွိသမွ်တို႔သည္ ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္၍ သင္တို႔မစားရ။ ၄၂ေျခမရွိ၊ ဝမ္းျဖင့္ သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျခေလးေခ်ာင္းျဖင့္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျခေလးေခ်ာင္းမက မ်ားေသာ ေျချဖင့္ သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္တစံုတခုကိုမွ်မစားရ။ ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္၏။ ၄၃တြားတတ္ ေသာတိရစာၦန္ တစံုတခုအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုရြံရွာဘြယ္မျဖစ္ေစရ။ ထုိသို႔အားျဖင့္ ကိုယ္ညစ္ညဴး ေအာင္ ကိုယ္၌မစင္ၾကယ္ သည္ကိုမျပဳရ။ ၄၄ငါသည္ သင္တို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔လည္း ကိုယ္ကိုကိုယ္သန္႔ရွင္ေစ၍ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရၾကမည္။ ေျမေပၚမွာတြား တတ္ေသာတိရစာၦန္ တစံုတခုအားျဖင့္မွ် သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္မညစ္ညဴးေစရၾက။ ၄၅ငါသည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ကယ္ႏူတ္ေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္သန္႔ရွင္း ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိရၾကမည္။ ၄၆-၄၇ဤေရြ႔ကား၊ စင္ၾကယ္၊ မစင္ၾကယ္၊ စားအပ္၊ မစားအပ္ေသာ တိရစျၧြန္တို႔ကို ပိုင္းျခားေစျခင္းငွါ၊ သား၊ ငွက္၊ ေရ၌သြား၍ အသက္ရွင္ေသာတိရစာၦန္၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္ရွိသမွ်ႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရားျဖစ္သတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။