၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ။ ၂မိန္းမသည္ ပဋိိသေႏၶြယူ၍ သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ဥတုေရာက္၍ ခုနစ္ရက္မစင္ၾကယ္သကဲ့သို႔ ခုနစ္ရက္မစင္ၾကယ္ေန ရမည္။ ၃အဌမေန႔၌ သားေယာက်္ားအား အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၄ထုိေနာက္အမိသည္ စင္ၾကယ္ေစျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာအေသြးရွိ၍၊ အရက္သံုးဆယ္သံုးရက္ပတ္လံုးေနရမည္။ စင္ၾကယ္ေစျခင္းေန႔ရက္မေစ့မွီတိုင္ေအာင္ သန္႔ရွင္း ေသာအရာကုိ မကိုင္ရ။ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္သို႔ မသြားရ။ ၅သားမိန္းမကုိဘြားျမင္လွ်င္၊ ဥတုေရာက္သက့ဲသို႔ သဆယ္ေလးရက္ပတ္လံုး မစင္ၾကယ္ေနရမည္။ စင္ၾကယ္ေစျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အေသြးရွိ၍၊ အရက္ေျခာက္ဆယ္ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုးေနရမည္။ ၆သားေယာက်ာ္းျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ စင္ၾကယ္ေစျခင္းေန႔ရက္ကာလေစ့ေသာအခါ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္တေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ခ်ဳိးကေလးတေကာင္၊ သို႔မဟုတ္၊ ခိုတေကာင္ကို၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္၍၊ ထုိမိန္းမအဘုိ႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကုိ ျပဳသျဖင့္၊ သူသည္အေသြးသြန္ျခင္း အျပစ္မွ သန္႔ရွင္းရလိမ့္မည္။ ၈သိုးသငယ္ကိုမတတ္ႏိုင္လွ်င္၊ ခုိႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳိးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ တေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ တေကာင္ကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သူ႔အဘုိ႔အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳသျဖင့္၊ သူသည္သန္႔ရွင္းရလိမ့္မည္။ ဤေရြ႔ကား၊ သားေယာက်္ား၊ သားမိန္းမကိုဘြားျမင္ေသာအမိႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရားျဖစ္ သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ