၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂လူသည္ ကိုယ္အေရ၌ အဖူးျဖစ္ေစ၊ ယားနာျဖစ္ေစ၊ ႏူကြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏူေသာလကၡဏာေပၚလွ်င္၊ ထုိသူကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္ထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ သူ၏သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တစံုတေယာက္ ထံသို႔ျဖစ္ေစ ေခၚခဲ့ရမည္။ ၃ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္၊ ထုိသူ၏အေရ၌ေပၚေသာအနာကို ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ အနာ၌ရွိေသာ အေမြးသည္ ျဖဴလွ်င္၄င္း၊ အနာသည္ အေရေအာက္၌ စြဲဟန္ရွိလွ်င္၄င္း၊ ႏူနာမွန္၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထိုသူကိုၾကည့္ရႈၿပီးမွ၊ မစင္ၾကယ္ဟု စီရင္ရမည္။ ၄ကိုယ္အေရ၌ ရွိေသာႏူကြက္သည္ ျဖဴလွ်င္၄င္း၊ အေရေအာက္၌စြဲဟန္မရွိ၊ အေမြးမျပဴလွ်င္၄င္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ အနာရွိေသာသူကို ခုနစ္ရက္ပတ္လံုးခ်ဳပ္ထားရမည္။ ၅သတၱမေန႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍၊ အနာသည္ အေရွ႔၌မတိုးမေလ်ာ့ေနလွ်င္၊ တဖန္ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုး ခ်ဳပ္ထားရမည္။ ၆တဖန္သတၱမေန႔၌ၾကည့္ရႈ၍အနာသည္ အေရ၌မတိုးပြါး၊ ခပ္မည္းမည္းျဖစ္လွ်င္၊ ထုိသူသည္စင္ၾကယ္၏ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္ရမည္။ ယားနာသက္သက္ျဖစ္၏။ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္၍စင္ၾကယ္ရ၏။ ၇စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈႈၿပီးမွ၊ ေနာက္တဖန္ယားနာ တိုးပြါးျပန္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ၾကည့္ရႈျပန္၍၊ ၈ယားနာတိုးပြါးသည္ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ ထုိသူသည္မစင္ၾကယ္ ဟု စီရင္ရမည္။ ႏူနာျဖစ္၏။

၉ႏူနာစဲြေသာသူကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ေခၚခဲ့ရမည္။ ၁ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္ၾကည့္ရႈ၍၊ အေရ၌ထေသာ အဖူး ႏွင့္တကြ အေမြးသည္ျဖဴလွ်င္၄င္း၊ အဖူး၌အသားစိုရွိလွ်င္၄င္း၊ ၁၁ကိုယ္အေရ၌ေဟာင္းေသာ ႏူနာျဖစ္၏။ ထုိသူသည္မစင္ၾကယ္ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ စီရင္၍ ခ်ဳပ္ထားသျဖင့္၊ သူသည္မစင္ၾကယ္ ဘဲေနရမည္။ ၁၂ႏူနာသည္ အေရ၌တိုးပြါး၍ အနာစြဲေသာသူ တကိုယ္လံုး၊ ေခါင္းထိပ္မွ သည္းေျခဘဝါးတိုင္ေအာင္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ၾကည့္ရႈေလရာရာ၌ ႏူနာႏွံ႔ျပားလွ်င္၊ ၁၃ထုိသုိ႔တကိုယ္လံုး အနာႏွံ႔ျပားေသာသူသည္ စင္ၾကယ္၏ ဟုယဇ္ပုေရာဟိတ္ဆင္ျခင္၍ စီရင္ရမည္။ တကိုယ္လံုး့ျဖဴသည္ျဖစ္၍ စင္ၾကယ္၏။ ၁၄သုိ႔မဟုတ္ အသားစုိ ေပၚလွ်င္မစင္ၾကယ္။ ၁၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အသားစိုကိုၾကည့္ရႈ၍ ထုိသူသည္မစင္ၾကယ္ ဟုစီရင္ရမည္။ အသားစုိသည္ မစင္ၾကယ္။ ႏူနာအမွန္ျဖစ္၏။ ၁၆အသားစိုသည္ျခားနား၍ ျဖဴျပန္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ထံသို႔ တဖန္လာရမည္။ ၁၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍၊ အနာျဖဴျပန္သည္ကို ျမင္လွ်င္၊ ထုိအနာရွိေသာသူ စင္ၾကယ္၏ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္ရသျဖင့္သူသည္ စင္ၾကယ္၏။

၁၈ကုိယ္အေရ၌ အနာစိမ္းျဖစ္၍ ေပ်ာက္ၿပီးမွ၊ ၁၉အနာရြတ္၌ ျဖဴေသာအဖူးျဖစ္ေစ၊ ျဖဴနီေသာ အႏူကြက္ျဖစ္ေစ၊ ေပၚလာသည္ကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍၊ ၂ဝအေရေအာက္၌ စြဲဟန္ရွိ၍ အေမြးျဖဴလွ်င္၊ ထုိသူသည္မစင္ၾကယ္ ဟုယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္ရမည္။ အနာစိမ္းထဲကထြက္ေသ ႏူနာျဖစ္၏။ ၂၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈေသာ အခါ၊ ျဖဴေသာအေမြးမရွိ၊ အေရေအာက္၌ မစဲြ၊ ခပ္မည္းမည္းျဖစ္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထုိသူကို ခုနစ္ရက္ပတ္လံုးခ်ဳပ္ထားရမည္။ ၂၂အေရ၌တိုးပြါးလွ်င္၊ ထုိသူသည္ မစင္ၾကယ္ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္ရမည္။ ႏူနာျဖစ္၏။ ၂၃သို႔မဟုတ္ႏူကြက္မေရြ႔၊ မတုိးပြါးလွ်င္ အနာစိမ္း ရြတ္ျဖစ္၏။ ထုိသူစင္ၾကယ္၏ဟု စီရင္ရမည္။

၂၄အေရအသား၌မီးေလာင္နာရွိ၍၊ မီးေလာင္နာအသားစို၌ ျဖဴနီေသာႏူကြက္ရွိလွ်င္၊ ၂၅ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈရမည္။ ႏူကြက္အေမြးျဖဴ၍ အေရေအာက္၌စဲြဟန္ရွိလွ်င္၊ မီးေလာင္နာထဲကထြက္ေသာ ႏူနာျဖစ္၏။ ထုိသူသည္ မစင္ၾကယ္ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္ရမည္။ ႏူနာမွန္၏။ ၂၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ႏူကြက္၌ျဖဴေသာ အေမြးမရွိ၊ အေရေအာက္၌မစြဲ၊ ခပ္မည္းမည္းျဖစ္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ထုိသူကို ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ခ်ဳပ္ထားရမည္။ ၂၇သတၱမေန႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ၾကည့္ရႈ၍ ႏူကြက္သည္ အေရ၌တိုးပြါးလွ်င္၊ ထုိသူသည္ မစင္ၾကယ္ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ စီရင္ရမည္။ ႏူနာျဖစ္၏။ ၂၈သို႔မဟုတ္ႏူကြက္မေရြ႔ အေရ၌မတိုးပြါး ခပ္မည္းမည္းျဖစ္လွ်င္၊ မီးေလာင္နာအဖူးျဖစ္၏။ ထုိသူသည္ စင္ၾကယ္၏ဟုယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္ရမည္။ မီးေလာင္ေသာအနာရြတ္သက္သက္ျဖစ္၏။

၂၉ေယာက်္ားမိန္းမသည္လည္း၊ ေခါင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ေမး၌ျဖစ္ေစ၊ အနာေပါက္၍၊ ၃ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ အေရေအာက္၌ စဲြဟန္ႏွင့္တကြ အေမြးဝါဝါပါးပါးရွိလွ်င္၊ ထုိသူမစင္ၾကယ္ဟု ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္စီရင္ ရမည္။ ေခါင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ေမး၌ျဖစ္ေစ၊ ေဗာက္ႏူနာျဖစ္၏။ ၃၁ထုိအနာကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ အေရေအာက္၌စဲြဟန္မရွိ၊ နက္ေသာအေမြးလည္းမရွိလွ်င္၊ ထုိအနာေပါက္ေသာသူကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုးခ်ဳပ္ထားရမည္။ ၃၂သတၱမေန႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ အနာမတိုးပြါး၊ ပါးအေမြးမရွိ။ အေရေအာက္၌စဲြဟန္လည္း မရွိလွ်င္၊ ၃၃ထုိသူ၏အေမြးကို ရိတ္ရမည္။ အနာအေမြးကုိကားမရိတ္ရ။ တဖန္ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုးခ်ဳပ္ထားရမည္။ ၃၄သတၱမေန႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ အေရ၌အနာမတိုးပြါး၊ အေရေအာက္၌ မစဲြလွ်င္၊ ထုိသူသည္ စင္ၾကယ္၏ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ စီရင္ရမည္။ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ စင္ၾကယ္ရ၏။ ၃၅စင္ၾကယ္ေစ ၿပီးမွ၊ ေနာက္တဖန္ေဗာက္ႏူနာတိုးပြါးလွ်င္၊ ၃၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈျပန္၍ အနာတိုးပြါးသည္မွန္လွ်င္၊ ယဇ္ပု ေရာဟိတ္သည္ ဝါေသာအေမြးကို မရွာရ။ ထုိသူသည္မစင္ၾကယ္။ ၃၇သို႔မဟုတ္ ေဗာက္ႏူနာသည္ ရပ္ေနဟန္ရွိ၍ နက္ေသာအေမႊးေပါက္လွ်င္၊ အနာေပ်ာက္၍ ထိုသူသည္စင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္က၊ ထိုသူသည္ စင္ၾကယ္၏ဟု စီရင္ရမည္။

 

၃၈ေယာက္်ားမိန္းမသည္လည္း ထိုအေရ၌ျဖဴေသာႏူကြက္ရွိ၍၊ ၃၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈေသာ အခါ  မြဲေသာအဆင္းရွိလွ်င္၊ အေရ၌ေပါက္ေသာ ညွင္းျဖစ္၏။ ထိုသူသည္စင္ၾကယ္၏။ ၄ဝဆံပင္ကြၽတ္ေသာ သူသည္၊ ေခါင္းေျပာင္ေသာ္လည္း စင္ၾကယ္၏။  ၄၁နဖူးဆံပင္ကြၽတ္ေသာသူသည္၊ နဖူးေျပာင္ေသာ္လည္း စင္ၾကယ္၏။ ၄၂ေျပာင္ေသာေခါင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္ေသာနဖူး၌ျဖစ္ေစ၊ ျဖဴနီေသာ အနာေပါက္လွ်င္၊ ထိုေျပာင္ရာ၌ေပါက္ေသာ ႏူနာျဖစ္၏။ ၄၃ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍၊ ကိုယ္အေရ၌ ႏူနာထင္သကဲ့သို႔၊ ေျပာင္ရာ၌ေပါက္ေသာ အနာ၏ အဖူးျဖဴနီလွ်င္၊ ၄၄ထိုသူသည္ မစင္ၾကယ္။ လူႏူျဖစ္၏။ ေခါင္း၌အနာေပါက္ေသာေၾကာင့္၊ အလွ်င္းမစင္ၾကယ္ ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္ရမည္။ ၄၅ႏူနာစြဲေသာသူသည္ စုတ္ေသာအဝတ္ကို ဝတ္ရမည္။ ေခါင္းကိုမဖံုး၊ အထက္ႏႈတ္ခမ္း ကိုဖံုးလ်က္၊ မစင္ၾကယ္၊ မစင္ၾကယ္ဟု ဟစ္ေၾကာ္ရမည္။ ၄၆ထိုအနာစြဲသည္ကာလပတ္လံုး၊ သူသည္ညစ္ညဴး၏။ မစင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ တေယာက္ တည္းေနရမည္။ သူ႔ေနရာသည္ တပ္ျပင္မွာရွိရမည္။

၄၇၄င္းနည္း ႏူနာစြဲေသာသူအဝတ္သည္၊ ပိတ္အဝတ္ျဖစ္ေစ၊ သိုးေမြးအဝတ္ျဖစ္ေစ၊ ၄၈ရက္ကန္း ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရက္ကန္းသားပင္ျဖစ္ေစ၊ သားေရျဖစ္ေစ၊ သားေရႏွင့္လုပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္ေစ၊ ၄၉အဝတ္၌စြဲေသာ အနာသည္ ခပ္စိမ္းစိမ္း၊ ခပ္နီနီရွိလွ်င္ ႏူနာျဖစ္၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ျပရမည္။ ၅ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အနာစြဲေသာ အဝတ္ကို ၾကည့္ရႈ၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး လံုၿခံဳစြာထားရမည္။ ၅၁သတၱမေန႔၌တဖန္ ၾကည့္ရႈ၍ အဝတ္၌ အနာတိုးပြား လ်င္၊ ရက္ကန္းပင္ျဖစ္ေစ၊ ရက္ကန္းသားျဖစ္ေစ၊ သားေရျဖစ္ေစ၊ သားေရႏွင့္လုပ္ေသာအရာျဖစ္ေစ မစင္ၾကယ္။ စားတတ္ေသာႏူနာစြဲၿပီ။ ၅၂ထိုအဝတ္ကို မီးရႈိ႔ရမည္။ စားတတ္ေသာႏူနာစြဲေသာ ရက္ကန္းပင္၊ ရက္ကန္းသား၊ ပိတ္အဝတ္၊ သိုးေမြးအဝတ္၊ သားေရအသံုးအေဆာင္ကို မီးရႈိ႔ရမည္။ ၅၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍၊ ရက္ကန္းပင္၊ ရက္ကန္းသား အဝတ္၊ သားေရအသံုးအေဆာင္၌ အနားမတိုးပြားလွ်င္၊ ၅၄အနာစြဲေသာအရာကို ေဆးေလ်ာ္ေစမည္ အေၾကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္စီရင္၍ တဖန္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး လံုၿခံဳစြာထားရမည္။ ၅၅ေဆးေလွ်ာ္ၿပီးမွ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈျပန္၍၊ အနားမတိုးပြားေသာ္လည္း၊ အဆင္းမျခားနားလွ်င္ မစင္ၾကယ္ မီးရႈိ႔ရမည္။ အတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ အျပင္၌ျဖစ္ေစ ေဆြးေျမ့ျခင္းရွိ၏။ ၅၆ေဆးေလွ်ာ္ၿပီးမွ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ အနာသည္ ခပ္မည္းမည္းျဖစ္လွ်င္၊ အဝတ္၊ သားေရ၊ ရက္ကန္းပင္၊ ရက္ကန္းသားထဲက အနာကြက္ကို ဆုတ္ဖဲ့ရမည္။ ၅၇ေနာက္တဖန္ ထိုရက္ကန္းပင္၊ ရက္ကန္းသားအဝတ္၊ သားေရအသံုး အေဆာင္၌ အနာေပၚျပန္လွ်င္၊ တိုးပြား တတ္ေသာအနာျဖစ္၏၊ ထိုသို႔အနာစြဲေသာဥစၥာကို မီးရႈိ႔ရမည္။ ၅၈ရက္ကန္းပင္၊ ရက္ကန္းသားအဝတ္၊ သားေရအသံုး အေဆာင္ဟူသမွ်ကို ေဆးေလွ်ာ္၍ အနာေပ်ာက္လွ်င္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆးေလွ်ာ္၍ စင္ၾကယ္ရ၏။ ၅၉ဤေရြ႔ကား၊ စင္ၾကယ္သည္၊ မစင္ၾကယ္သည္ကို စီရင္ေစျခင္းငွါ၊ ႏူနာစြဲေသာပိတ္အဝတ္၊ သိုးေမြးအဝတ္၊ ရက္ကန္းပင္၊ ရက္ကန္းသား၊ သားေရအသံုးအေဆာင္တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရားျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။