၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ ၂ႏူနာစြဲေသာသူသည္ စင္ၾကယ္ေသာေန႔၌ က်င့္ရေသာ တရားဟူမူကား၊ ၃ထိုသူကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ ေခၚခဲ့ၿပီးမွ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ တပ္ျပင္သို႔ထြက္၍ ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ႏူနာေပ်ာက္သည္မွန္လွ်င္၊ ၄စင္ၾကယ္ေစျခင္းကို ခံရေသာထိုသူအဘို႔၊ သက္ရွင္၍ စင္ၾကယ္ေသာငွက္ႏွစ္ေကာင္၊ အာရဇ္သစ္သား၊ နီေမာင္းေသာႀကိဳး၊ ဟုႆုပ္ပင္ညြန္႔တို႔ကို မွာလိုက္၍၊ ၅စီးေသာေရကိုထည့္ေသာ ေျမအိုးထဲ၌ ငွက္တေကာင္ကို သတ္ေစၿပီးမွ၊ ၆အာယဇ္သစ္သား၊ နီေမာင္းေသာ ႀကိဳး၊ ဟုႆုပ္ပင္ညြန္႔ႏွင့္တကြ၊ အသက္ရွင္ ေသာငွက္ကိုယူ၍၊ ငွက္ေသြးေရာၿပီး ေသာေရ၌ ႏွစ္ၿပီးလွ်င္၊ ၇ႏူနာစင္ၾကယ္ေစရေသာ လူအေပၚမွာ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ျဖန္း၍၊ ထိုသူသည္ စင္ၾကယ္၏ ဟု စီရင္ရမည္။ ထိုေနာက္ အသက္ရွင္ေသာငွက္ကို ဟင္းလင္းေသာအရပ္၌ လႊတ္လိုက္ရမည္။ ၈စင္ၾကယ္ေစရေသာ သူသည္ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍၊ မိမိဆံပင္ကို အကုန္အစင္ရိတ္ၿပီးမွ၊ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ေရခ်ိဳးရမည္။ ထိုေနာက္ တပ္ထဲသို႔ဝင္၍၊ မိမိတဲျပင္၌ ခုနစ္ရက္ေနရမည္။ ၉သတၱမေန႔၌ မိမိဆံပင္၊ မုတ္ဆိတ္၊ မ်က္ခုန္းေမြးအစရွိေသာ ကိုယ္ေမြးရွိသမွ်ကို ရိတ္၍ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္ၿပီးမွ ေရခ်ိဳး၍စင္ၾကယ္ရ၏။ ၁ဝအ႒မေန႔၌လည္း အျပစ္မရွိ၊ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္အထီးႏွစ္ေကာင္၊ အမတေကာင္ကို၄င္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ သံုးၾသမဲႏွင့္ ဆီတေလာဃကို၄င္း ယူၿပီးလွ်င္၊ ၁၁စင္ၾကယ္ေစေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ စင္ၾကယ္ ေစအပ္ေသာ လူကို၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနား၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထုိပူေဇာ္သကၠာ ႏွင့္တကြ ဆက္ရမည္။ ၁၂သိုးသငယ္အထီးတေကာင္ကို ယူၿပီးလွ်င္ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ပူေဇာ္၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲေသာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ဆီတေလာဃႏွင့္တကြ ခ်ီလႊဲရမည္။ ၁၃ထိုသိုးသငယ္ကို အျပစ္ေျဖရာယဇ္ေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ေကာင္ကို သတ္ရာအရပ္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ သတ္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ေကာင္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ယူပိုင္သကဲ့သို႔၊ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ ေကာင္ကို ယူပိုင္၏။ အလြန္သန္႔ရွင္းေပ၏။ ၁၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဒုစရိုက္အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ေကာင္ အေသြးကိုယူ၍၊ စင္ၾကယ္ေစရေသာသူ၏ လက္်ာနားပ်ဥ္း၌၄င္း၊ လက္်ာလက္မ၊ လက္်ာေျခမ၌၄င္း ထည့္ရမည္။ ၁၅ဆီအခ်ိဳ႔ကိုလည္းယူ၍ မိမိလက္ဝဲလက္ဝါး၌ ေလာင္းၿပီးလွ်င္၊ ၁၆ထိုဆီကို မိမိလက္်ာ လက္ညွိဳးႏွင့္ တို႔ယူ၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ျဖန္းရမည္။ ၁၇မိမိလက္၌ ၾကြင္းေသာဆီကို၊ စင္ၾကယ္ေစရေသာသူ၏ လက္်ာနားပ်ဥ္း၌၄င္း၊ လက္်ာလက္မ၊ လက္်ာေျခမ၌၄င္း ရွိေသာ ဒုစရိုက္ေျဖရာ ယဇ္ေကာင္အေသြးေပၚမွာထည့္ရမည္။ ၁၈မိမိလက္၌ ၾကြင္းေသးေသာဆီကို၊ စင္ၾကယ္ ေစရေသာ သူ၏ေခါင္းေပၚမွေလာင္း၍ ထိုသူအဘို႔အျပစ္ေျဖျခင္းကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ျပဳရမည္။ ၁၉ထိုမွတပါး၊ စင္ၾကယ္ေစရ ေသာသူအဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းငွါ၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကို ပူေဇာ္၍၊ ေနာက္တဖန္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ကို သတ္ရမည္။ ၂ဝမီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္သျဖင့္၊ ထိုလူအဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳ၍၊ သူသည္သန္႔ရွင္းရ၏။

၂၁ထိုသူသည္ ဆင္းရဲ၍ ဤမွ်ေလာက္မတတ္ႏိုင္လွ်င္၊ ခ်ီလႊဲ၍ မိမိအျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳစရာဘို႔ ဒုစရိုက္ေျဖရာ ယဇ္သိုးသငယ္တေကာင္ကို၄င္း၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္တၾသမဲႏွင့္ ဆီတေလာဃကို၄င္း၊ ၂၂တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း၊ ခိုႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးကေလးႏွစ္ေကာင္၊ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ဘို႔တေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ဘို႔တေကာင္ကို၄င္း ယူ၍၊ ၂၃မိမိစင္ၾကယ္ျခင္းအလိုငွါ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္တြင္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ အ႒မေန႔၌ေဆာင္ခဲ့ၿပီးမွ၊ ၂၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဒုစရိုက္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ သိုးသငယ္ႏွင့္ ဆီေလာဃကိုယူ၍ ထာဝရဘုရား ေရွွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲရာပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ခ်ီလႊဲရမည္။ ၂၅ထိုသိုးသငယ္ ကိုသတ္ၿပီးလွ်င္၊ အေသြးကိုယူ၍ စင္ၾကယ္ေစရေသာသူ၏ လက္်ာနားပ်ဥ္း၌၄င္း၊ လက္်ာလက္မ၊ လက္်ာေျခမ၌၄င္း ထည့္ရမည္။ ၂၆ဆီအခ်ိဳ႔ ကိုလည္း မိမိလက္ဝဲလက္ဝါး၌ ေလာင္းၿပီးလွ်င္။ ၂၇ထိုဆီကို မိမိလက္်ာလက္ညွိဳးႏွင့္ ထာဝရ ဘုရားေရွွ႔ေတာ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ျဖန္းရမည္။ ၂၈မိမိလက္၌ ၾကြင္းေသာဆီကို စင္ၾကယ္ေစရေသာသူ၏ လက္်ာ နားပ်ဥ္း၌၄င္း၊ လက္်ာလက္မ၊ လက္်ာေျခမ၌၄င္း ရွိေသာဒုစရိုက္ေျဖရာ ယဇ္ေကာင္အေသြးေပၚမွာ ထည့္၍၊ ၂၉မိမိ၌ ၾကြင္းေသးေသာဆီကို ထိုလူေခါင္းေပၚမွေလာင္း၍၊ သူ႔အဘို႔အျပစ္ေျဖျခင္းကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ျပဳရမည္။ ၃ဝထိုသူသည္ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း ခိုႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ၃၁အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ တေကာင္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္တကြ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔တေကာင္ကို ေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ပူေဇာ္လ်က္၊ ထိုသူအဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ျပဳရမည္။ ၃၂ဤေရြ႔ကား၊ ႏူနာစြဲ၍ မိမိစင္ၾကယ္ ေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ေအာင္ ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ဆိုင္ေသာတရား ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၃ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၃၄သင္တို႔ပိုင္ထိုက္ရာ၊ ငါေပးေသာ ခါနာန္ျပည္သို႔ သင္တို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ သင္တို႔ေနရာထိုျပည္တြင္ အိမ္တစံုတခု၌ႏူနာကို ငါစြဲေစလွ်င္၄င္း၊ ၃၅အိမ္ရွင္ သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ သြား၍ အကြၽႏ္ုပ္အိမ္ကို ႏူနာစြဲဟန္ရွိပါ၏ဟု ေျပာဆိုလွ်င္၄င္း၊ ၃၆ထိုအိမ္၌ ရွိသမွ် တို႔သည္၊ မစင္ၾကယ္ရာသို႔ ေရာက္မည္ကိုစိုးရိမ္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ႏူနာကိုအၾကည့္အရႈမဝင္မီွ၊ ရွိသမွ်ကို ထုတ္ေစျခင္းငွါ စီရင္ရမည္။ ထိုေနာက္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထိုအိမ္ကိုအၾကည့္အရႈဝင္၍၊ ၃၇အနာကို ၾကည့္ရႈ ေသာအခါ၊ ေက်ာက္ထရံခ်ိဳင့္ရာတို႔၌ ခပ္စိမ္းစိမ္း၊ ခပ္နီနီျဖစ္၍ ေက်ာက္ထရံထဲ၌ အနာစြဲဟန္ရွိလွ်င္၊ ၃၈အိမ္တံခါး ျပင္သို႔ထြက္၍၊ ထိုအိမ္ကို ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ပိတ္ထားရမည္။ ၃၉သတၱမေန႔၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အၾကည့္အရႈလာ၍၊ ေက်ာက္ထရံ၌ အနာတိုးပြားလွ်င္၊ ၄ဝအနာစြဲေသာ ေက်ာက္တို႔ကိုႏႈတ္ပယ္၍၊ ၿမိဳ႔ျပင္မစင္ၾကယ္ေသာအရပ္၌  ပစ္ထားေစျခင္းငွါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ စီရင္၍၊ ၄၁ထိုအိမ္ကို အတြင္းပတ္လည္၌ ျခစ္ေစရမည္။ ျခစ္၍က်ေသာအမႈန္႔ ကိုလည္း ၿမိဳ႔ျပင္ မစင္ၾကယ္ေသာအရပ္၌ သြန္ပစ္ရမည္။ ၄၂အရင္ေက်ာက္အစား၌ အျခားေသာေက်ာက္ကိုယူ၍ ထည့္ၿပီးလွ်င္၊ အသစ္ေသာအဂၤေတႏွင့္ မြမ္းမံရမည္။ ၄၃ထိုသို႔ ေက်ာက္ကိုႏႈတ္ပယ္၍ အိမ္ကိုျခစ္ျခင္း၊ အသစ္မြမ္းမံ ျခင္းကိုျပဳၿပီးမွ၊ တဖန္အနာစြဲျပန္လွ်င္၊ ၄၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အၾကည့္အရႈလာ၍၊ ထိုအိမ္၌ အနာတိုးပြား သည္ မွန္လွ်င္၊ စားတတ္ေသာႏူနာျဖစ္၏။ ထိုအိမ္သည္ မစင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္၊ ၄၅ေက်ာက္၊ သစ္သား၊ အဂၤေတရွိသမွ်ကို ၿဖိဳဖ်က္၍၊ ၿမိဳ႔ျပင္မစင္ၾကယ္ေသာအရပ္သို႔ ယူသြားရမည္။ ၄၆ထိုမွတပါး၊ ထိုအိမ္ကို ပိတ္ထားသည္ ကာလပတ္ လံုး အထဲသို႔ဝင္မိေသာသူသည္၊ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္။ ၄၇ထိုအိမ္၌ အိပ္ေသာသူ၊ စားေသာက္ေသာသူသည္ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္ရမည္။

၄၈ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အၾကည့္အရႈလာေသာအခါ၊ အိမ္ကိုအသစ္မြမ္းမံၿပီးမွ အနာမတိုးပြားလွ်င္၊ အနာ ေပ်ာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုအိမ္သည္ စင္ၾကယ္၏ဟု စီရင္ရမည္။ ၄၉ထိုအိမ္ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ငွက္ႏွစ္ေကာင္၊ အာရဇ္သစ္သား၊ နီေမာင္းေသာႀကိဳး၊ ဟုႆုတ္ပင္ညြန္႔ တို႔ကိုယူ၍၊ ၅ဝစီးေသာေရကို ထည့္ေသာေျမအိုးထဲ၌ ငွက္တေကာင္ကို သတ္ၿပီးမွ၊ ၅၁အာရဇ္သစ္သား၊ ဟုႆုတ္ပင္ညြန္႔၊ နီေသာႀကိဳး၊ အသက္ရွင္ေသာငွက္ကိုယူ၍၊ ငွက္ေသြးေရာေသာေရ၌ ႏွစ္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအိမ္ကို ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ျဖန္းရမည္။ ၅၂ထိုသို႔ ငွက္ေသြးအစရွိသည္ တို႔ႏွင့္ ထိုအိမ္ကို စင္ၾကယ္ေစၿပီးမွ၊ ၅၃အသက္ရွင္ေသာငွက္ကို ၿမိဳ႔ျပင္ဟင္းလင္းေသာအရပ္၌ လႊတ္လိုက္၍၊ ထိုအိမ္ အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳလွ်င္ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၅၄-၅၇ဤေရြ႔ကား၊ စင္ၾကယ္သည္၊ မစင္ၾကယ္သည္ကို ပိုင္းျခား၍ သိေစျခင္းငွါ ေဗာက္ႏူနာအစရွိေသာ ႏူနာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဝတ္၌စြဲေသာႏူနာ၊ အိမ္၌စြဲေသာႏူနာ၊ အဖူး၊ ယားနာ၊ ႏူကြက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏူနာတရား ျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။