၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁တဖန္ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္အား ထာဝရဘုရားက၊ ၂သင္တို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆို ရမည္မွာ၊ ရိနာစြဲေသာေယာက္်ားသည္ မစင္ၾကယ္။ ၃အစဥ္ယိုသည္ျဖစ္ေစ၊ တခါတေလရပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူသည္ မစင္ၾကယ္။ ၄အိပ္သမွ်ထိုင္သမွ်ေသာ အိပ္ရာထိုင္ရာတို႔သည္လည္း မစင္ၾကယ္။ ၅-၈သူ၏အိပ္ယာကို ထိေသာ သူ၊ သူ႔ထိုင္ရာေပၚမွထိုင္ေသာသူ၊ သူ၏ကိုယ္ကိုထိေသာသူ သူ၏တံေထြး ထိမိေသာသူသည္၊ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳးရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၉ရိနာစြဲေသာသူ၊ စီးေသာကုန္းႏွီးလည္းမစင္ၾကယ္။ ၁ဝသူေအာက္၌ ရွိေသာအရာကို ထိေသာသူသည္ ညဦးတိုင္ေအာင္မစင္ၾကယ္။ ထိုအရာတစံုတခုကိုေဆာင္ေသာ သူသည္၊ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳး ရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၁၁ရိနာစြဲေသာသူသည္၊ လက္မေဆးဘဲ သူတပါးကို လက္ႏွင့္ ထိလွ်င္၊ ထိုသူသည္ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳးရမည္။ ညဦးတိုင္ ေအာင္မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၁၂ရိနာစြဲေသာသူ ထိေသာေျမတန္ဆာကို ခြဲရမည္။ သစ္သားတန္ဆာကို ေရႏွင့္ေဆးရမည္။ ၁၃ရိနာစြဲေသာ သူသည္ အနာေပ်ာက္ေသာအခါ၊ ေပ်ာက္ေသာေန႔ကစ၍၊ ခုနစ္ရက္လြန္မွ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္၍၊ စီးေသာ ေရႏွင့္ ကိုယ္ကိုခ်ိဳးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ရ၏။ ၁၄အ႒မေန႔၌လည္း၊ ခိုႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳးကေလးႏွစ္ေကာင္ ျဖစ္ေစ၊ တခုခုကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တံခါးနားသို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ေပးရမည္။ ၁၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔တေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔တေကာင္ကို ပူေဇာ္၍၊ ရိနာစြဲေသာသူအဘို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၁၆ေယာက္်ားသည္ သုတ္ရည္ ထြက္လွ်င္ တကိုယ္လံုးေရခ်ိဳးရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၁၇သုတ္ရည္ထိေသာအဝတ္၊ သားေရရွိသမွ်တို႔ကို ေရႏွင့္ေလွ်ာ္ရမည္။ ညဦးတိုင္ ေအာင္မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၁၈ေယာက္်ားသည္ မိန္းမႏွင့္ သံဝါသျပဳလွ်င္၊ ႏွစ္ေယာက္စလံုးတို႔သည္ ေရခ်ိဳးရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။

၁၉မိန္းမသည္ ဥတုေရာက္လွ်င္၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဥတုမစင္ၾကယ္ရာ၌ ေနရမည္။ သူ႔ကိုထိေသာ သူသည္ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၂ဝဥတုမစင္ၾကယ္လ်က္ အိပ္သမွ်၊ ထိုင္သမွ်တို႔သည္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏ ၂၁-၂၂သူ၏အိပ္ယာ၊ သူ၏ထိုင္ရာကိုထိေသာသူသည၊္ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳး ရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၂၃သူ၏ေနရာထိုင္ရာစြန္းလွ်င္၊ ထိုေနရာထိုင္ရာကို ထိေသာသူ သည္ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ ျဖစ္၏။ ၂၄ဥတုေရာက္ေသာမိန္းမႏွင့္ သံဝါသျပဳေသာသူသည္ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး မစင္ၾကယ္၊ အိပ္ရာာရွိသမွ်လည္း မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၂၅ဥတုမစင္ၾကယ္ရာ ကာလလြန္မွ၊ ေသြးယိုနာမေပ်ာက္လွ်င္၊ အနာမေပ်ာက္မွီတိုင္ေအာင္ ဥတု မစင္ၾကယ္လ်က္၊ ေနရသကဲ့သို႔ မစင္ၾကယ္ ျဖစ္၏။ ၂၆အနာမေပ်ာက္မည္တိုင္ေအာင္ သူ၏အိပ္ယာသည္ ဥတုမစင္ၾကယ္ေသာ အိပ္ယာကဲ့သို႔၄င္း၊ ထိုင္ရာသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔၄င္း၊ မစင္ၾကယ္ျဖစ္ၾက၏။ ၂၇ထိုအရာတို႔ကို ထိေသာသူသည္လည္း မစင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္၊ မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳးရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ၂၈ထိုမိန္းမသည္ ေသြးယိုနာေပ်ာက္၍ ခုနစ္ရက္လြန္လွ်င္ စင္ၾကယ္လိမ့္မည္။ ၂၉အ႒မေန႔၌ ခိုႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ တခုခုကို ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၃ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔တေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔  တေကာင္ကို ပူေဇာ္၍၊ ဥတုမစင္ၾကယ္ေသာ မိန္းမအဘို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳရမည္။ ၃၁ထိုသို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိမိတို႔တြင္ရွိေသာ ငါ့တဲေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစ၍၊ မိမိတို႔မစင္ၾကယ္ရာ၌ မေသေစျခင္းငွါ၊ သူတို႔ကို မစင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေစရမည္။ ၃၂ဤေရြ႔ကား၊ ရိနာစြဲေသာသူ၊ သုတ္ရည္ထြက္၍ ညစ္ညဴး ေသာသူ၊ ၃၃ဥတုေရာက္ေသာမိန္းမ၊ သံဝါသျပဳေသာ ေယာက္်ားမိန္းမ၊ မစင္ၾကယ္ေသာမိန္းမႏွင့္ သံဝါသျပဳေသာ ေယာက္်ား ေစာင့္ရေသာတရားျဖစ္သတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။