၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁အာရုန္၏သားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္၍ေသေသာေနာက္၊ ထာဝရဘုရား သည္ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂သင္၏အစ္ကိုအာရုန္သည္၊ ေသေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္အထဲ၊ ေသတၱာေပၚမွာတင္ေသာအဖံုးကို ကာကြယ္ေသာ ကုလားကာအတြင္းသို႔ အခါခပ္သိမ္း မဝင္ေစျခင္းငွါ ဆင့္ဆိုေလာ့။ ငါသည္ ေသတၱာဖံုးအေပၚ၊ မိုဃ္းတိမ္၌ ထင္ရွားမည္၊ ၃အာရုန္သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္အထဲသို႔ အဘယ္သို႔ ဝင္ရမည္နည္းဟူမူကား၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ အသက္ပ်ိဳေသာႏြားထီးတေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔ သိုးထီးတေကာင္ပါရမည္။ ၄သန္႔ရွင္းေသာပိတ္ေခ်ာအက်ႌ၊ ပိတ္ေခ်ာေပါင္းဘီကိုဝတ္၍၊ ပိတ္ေခ်ာခါးပန္း ကိုစည္းရမည္။ ပိတ္ေခ်ာ ေဗါင္းကိုလည္း ေဆာင္းရမည္။ ထိုအဝတ္တန္ဆာတို႔သည္ သန္႔ရွင္ေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳးၿပီးမွ ဝတ္ဆင္ရမည္။ ၅အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္သငယ္ႏွစ္ေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘို႔ သိုးတေကာင္ကို၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ပရိသတ္လက္မွ ခံယူရမည္။ ၆အာရုန္သည္ မိမိႏွင့္ဆိုင္ေသာ မိမိအျပစ္ေျဖရာႏြားကို ပူေဇာ္၍၊ မိမိအဘို႔ႏွင့္ မိမိအိမ္သူမ်ားအဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၇ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္ကိုလည္း ယူ၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနား၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆက္ရမည္။ ၈အာရုန္သည္ ထိုဆိတ္ႏွစ္ ေကာင္ကို ထာဝရဘုရားအဘို႔ စာေရးတံတတံ၊ လြတ္လပ္လဟာအဘို႔တတံ၊ စာေရးတံႏွစ္တံခ်၍၊ ၉ထာဝရဘုရားအဘို႔ စာေရးတံက်ေသာဆိတ္ ကိုေဆာင္ခဲ့၍ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ပူေဇာ္ရမည္။ ၁ဝလြတ္လပ္ လဟာအဘို႔ စာေရးတံက်ေသာဆိတ္ကို၊ သက္ရွင္ လ်က္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆက္၍ သူ႔အေပၚမွာ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳၿပီးလွ်င္၊ ေတာ၌လြတ္လပ္လဟာသို႔ လႊတ္လိုက္ရမည္။

၁၁အာရုန္သည္ မိမိႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ႏြားကို ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ မိမိအဘို႔ႏွင့္ မိမိအိမ္သူအိမ္ သားမ်ားအဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳ၍၊ မိမိႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ႏြားကို သတ္ရမည္။ ၁၂ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္ ယဇ္ပလႅင္မီးခဲႏွင့္ ျပည့္ေသာလင္ပန္းကိုကိုင္လ်က္၊ ညက္စြာေသာနံ႔သာ ေပါင္းေမႊးအမႈန္႔ကို မိမိလက္၌ အျပည့္ယူ၍၊ ကုလားကာအတြင္းသို႔ ေဆာင္သြားရမည္။ ၁၃ထိုအခါ သူသည္ ေသေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း၊ နံ႔သာေပါင္းအခိုးအေငြ႔သည္ သက္ေသခံခ်က္ အေပၚမွာရွိေသာ ေသတၱာအဖံုးကို မႊမ္းေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ နံ႔သာေပါင္းကို မီးေပၚမွာတင္ရမည္။ ၁၄ႏြားအေသြးအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ယူ၍၊ အေရွ႔မ်က္ႏွာဘက္ ေသတၱာဖံုး အေပၚ၌ လက္ညွိဳးႏွင့္ျဖန္းရမည္။ ေသတၱာဖံုးေရွ႔၌လည္း ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ လက္ညွိဳးႏွင့္ျဖန္းရမည္။

၁၅ထိုေနာက္ လူမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဆိတ္ကို သတ္၍၊ အေသြးကို ကုလားကာ အတြင္းသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ႏြားအေသြးကို ျဖန္းသကဲ့သို႔၊ ေသတၱာ ဖံုးအေပၚ၌၄င္း၊ ေရွ႔၌၄င္း ျဖန္းရမည္။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳး သားတို႔၏ မစင္ၾကယ္ေသာ အျပစ္ေၾကာင့္၄င္း၊ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ ၄င္း၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳရမည္။ ထိုသို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ မစင္ၾကယ္ ေသာ အျပစ္ထဲမွာ ေနရေသာ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အဘို႔ျပဳရမည္။ ၁၇သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳအံ့ေသာငွါ ဝင္ေသာအခါ၊ မိမိအဘို႔၊ မိမိအိမ္သူအိမ္သားမ်ားအဘို႔၊ ဣသေရလပရိသတ္ အေပါင္းတို႔အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳ၍ မထြက္မွီ တိုင္ေအာင္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္ထဲမွာ အဘယ္သူမွ်မေနရ။ ၁၈ေနာက္တဖန္ထာဝရဘုရားေရွွ႔ေတာ္ ယဇ္ပလႅင္သို႔ထြက္လာ၍၊ ထိုပလႅင္အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳအ့့ံေသာငွါ၊ ႏြားအေသြး၊ ဆိတ္အေသြးကိုယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္ ဦးခ်ိဳတို႔၌ ထည့္ရမည္။ ၁၉ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌လည္း၊ ထိုအေသြးကို လက္ညွိဳးႏွင့္ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ ေအာင္ျဖန္း၍ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ မစင္ၾကယ္ေသာအျပစ္မွ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစရမည္။

၂ဝထိုသို႔ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္အဘို႔၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အဘို႔၊ ယဇ္ပလႅင္အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္း ကိုၿပီးစီးၿပီးမွ၊ အသက္ရွင္ေသာဆိတ္ကို ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၂၁အာရုန္သည္ အသက္ရွင္ေသာ ဆိတ္ေခါင္းေပၚမွာ လက္ႏွစ္ဘက္ကိုတင္လ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဒုစရိုက္မွစ၍ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသမွ်တို႔ကို ေဘာ္ျပ၍၊ ဆိတ္ေခါင္းေပၚမွာ တင္ထားၿပီးလွ်င္၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာလူတြင္ ေတာသို႔ေစလႊတ္ရမည္။ ၂၂သူတို႔ အျပစ္ရွိသမွ်ကို၊ လူမေနေသာအရပ္သို႔ ေဆာင္သြားေသာ ထိုဆိတ္ကို ေတာ၌လႊတ္လိုက္ရမည္။ ၂၃တဖန္ အာရုန္ သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ထဲသို႔ဝင္၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္ထဲသို႔ အရင္ဝင္ေသာအခါ၊ ဝတ္ေသာ ပိတ္ေခ်ာအဝတ္ကို ခြၽတ္၍ ထိုအရပ္၌ထားရမည္။ ၂၄သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳး၍၊ မိမိအဝတ္ကို ဝတ္ၿပီးမွ တဖန္ထြက္လာ၍၊ မိမိမီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ လူမ်ားမီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္သျဖင့္၊ မိမိအဘို႔ႏွင့္လူမ်ားအဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳရမည္။ ၂၅အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ေကာင္ဆီဥကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၂၆လြတ္လပ္လဟာသို႔ ဆိတ္ကိုလႊတ္ လိုက္ေသာ သူသည္လည္း မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳးရမည္။ ထိုေနာက္မွ တပ္ထဲသို႔ ဝင္ရမည္။ ၂၇သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳအံ့ေသာငွါ ေဆာင္သြင္းေသာ အေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ႏြားကို၄င္း၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဆိတ္ကို၄င္း၊ တပ္ျပင္သို႔ ယူသြား၍ အေရ၊ အသား၊ ေခ်းႏုကိုမီးရႈိ႔ရမည္။ ၂၈မီးရႈိ႔ ေသာသူသည္လည္း မိမိအဝတ္ကိုေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳးရမည္။ ထိုေနာက္မွ တပ္ထဲသို႔ဝင္ရမည္။

၂၉သင္တို႔သည္ အစဥ္ေစာင့္ရေသာပညတ္ေတာ္ ဟူမူကား၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔တြင္ တည္းေန ေသာတပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ သတၱမလဆယ္ရက္ေန႔၌ အလုပ္ကိုအလွ်င္းမလုပ္၊ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ လ်က္ေနရၾကမည္။ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ ကင္းစင္မည္အေၾကာင္း၊ ထိုေန႔ ရက္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သင္တို႔ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၊ အျပစ္ေျဖျခင္း ကိုျပဳရမည္။ ၃၁ထိုေန႔ရက္သည္ ထာဝရ ပညတ္ေတာ္အတိုင္း၊ သင္တို႔ၿငိမ္ဝပ္ရာ ဥပုသ္ေန႔၊ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ ရေသာ ေန႔ျဖစ္သတည္း။ ၃၂အဘအရာ၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ အရင္ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္လက္မွ ဘိသိက္ႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို  ခံေသာသူသည္၊ ထိုအျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳရမည္။ ထိုယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ပိတ္ေခ်ာအဝတ္ကိုဝတ္၍၊ ၃၃သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္အဘို႔၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အဘို႔၊ ယဇ္ပလႅင္အဘို႔၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအဘို႔၊ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ အဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၃၄ဤေရြ႔ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၏ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ေၾကာင့္ တႏွစ္တခါ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳ မည္အေၾကာင္း၊ သင္တို႔သည္ အစဥ္ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ေတာ္ျဖစ္ သတည္းဟု ေမာေရွအား ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း အာရုန္ျပဳေလ၏။