၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁-၂တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သား၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသား တို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၃ဣသေရလအမ်ိဳးသား တစံုတေယာက္သည္၊ သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားကို တပ္ထဲမွာ သတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ တပ္ျပင္မွာသတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၄ထာဝရဘုရား၏တဲေတာ္ေရွ႔တြင္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာျပဳျခင္းငွါ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးသို႔ မေဆာင္ခဲ့လွ်င္၊ ထိုသူသည္ အသက္သတ္ ေသာအျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္ရမည္။ အသက္ သတ္ေသာထိုသူကို သူ၏အမ်ိဳးမွပယ္ရွင္းရမည္။ ၅ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေတာ၌ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္တို႔ကို၊ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ တံခါးေရွ႔တြင္ ထာဝရ ဘုရားထံေတာ္မွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေရွ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ထာဝရ ဘုရားအား မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ေစျခင္းငွါ ထိုသို႔စီရင္ရသတည္း။ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထိုယဇ္ေကာင္ အေသြးကို ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ တံခါးနား၌ရွိေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ျဖန္း၍၊ ဆီဥကိုလည္း ထာဝရဘုရားအား ေမႊးႀကိဳင္ရာဘို႔ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၇သူတို႔သည္ အထက္ကမွားယြင္းသကဲ့သို႔  ေနာက္တဖန္ နတ္ဆိုး တို႔အား ယဇ္မပူေဇာ္ရ။ ဤပညတ္သည္ သူတို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာပညတ္ေတာ္ ျဖစ္သတည္း။ ၈ဣသေရလ အမ်ိဳးသားျခင္းျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔တြင္တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ အစရွိေသာ အျခားေသာယဇ္ တစံုတခုကိုပူေဇာ္ေသာအခါ၊ ၉ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာျပဳျခင္းငွါ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တံခါးသို႔ မေဆာင္ခဲ့လွ်င္၊ ထိုသူကို သူ၏အမ်ိဳးမွပယ္ရွင္းရမည္ဟု သူတို႔အား ဆင့္ဆို ရမည္။

၁ဝဣသေရလအမ်ိဳးသားမွစ၍၊ သင္တို႔တြင္ တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတစံုတေယာက္သည္၊ အေသြး တမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစားလွ်င္၊ ထိုသူကို ငါသည္မ်က္ႏွာထား၍ သူ၏အမ်ိဳးမွငါပယ္ရွင္းမည္။ ၁၁အေၾကာင္း မူကား၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာ အသက္သည္ အေသြး၌တည္၏။ သင္တို႔ျပဳေသာ အျပစ္ကိုေျဖေစျခင္းငွါ၊ ထိုအေသြးကို သင္တို႔အားယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပါေပးၿပီ။ လူအျပစ္ကို ေျဖေသာအရာကား၊ အေသြးျဖစ္သတည္း။ ၁၂ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔၌ အဘယ္သူမွ်အေသြးကို မစားရ။ သင္တို႔တြင္တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားလည္း အေသြးကို မစားရဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၃ဣသေရလအမ်ိဳးသားမွစ၍ သင္တို႔တြင္ တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသား တစံုတေယာက္သည္၊ မုဆိုးလုပ္၍ စားစရာဘို႔ သား၊ ငွက္ကို ဘမ္းမိလွ်င္၊ အေသြးကိုသြန္၍ ေျမႏွင့္ဖံုးရမည္။  ၁၄အေသြးသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ကိုယ္ခႏၶာ အသက္ရွင္ရာ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ တစံုတခုေသာကိုယ္ခႏၶာ၏ အေသြးကိုမစားရ ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ငါ့အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ခပ္သိမ္းေသာကိုယ္ခႏၶာ အသက္သည္ အေသြး၌တည္ေသာ ေၾကာင့္၊ အေသြးကိုစားေသာ သူ မည္သည္ကား၊ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရမည္။ ၁၅အလိုလိုေသေသာအေကာင္၊ သားရဲ ကိုက္၍ေသေသာ အေကာင္၏အသားကိုစားေသာ ကိုယ္အမ်ိဳးသား၊ တပါးအမ်ိဳးသားမည္သည္ကား၊ စားလွ်င္ မိမိအဝတ္ကို ေလွ်ာ္၍ ကိုယ္ကိုေရခ်ိဳးရမည္။ ညဦးတိုင္ေအာင္မစင္ၾကယ္ျဖစ္၏။ ထိုေနာက္စင္ၾကယ္ျခင္းရွိ၏။ ၁၆အဝတ္ကို မေလွ်ာ္ ေရမခ်ိဳးလွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္ကို ကိုယ္ခံရမည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ ပညတ္ေတာ္မူ၏။