၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁-၂တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃သင္တို႔ေနဘူးေသာ အဲဂုတၱဳျပည္၏ အက်င့္ကို၄င္း၊ သင္တို႔ကိုငါပို႔ေဆာင္ လတံ့ေသာ အခါနာန္ျပည္၏အက်င့္ကို၄င္း၊ သင္တုိ႔သည္မက်င့္၊ သူတို႔တရားလမ္း သို႔မလုိက္ရၾက။ ၄ငါစီရင္ခ်က္ရွိ သည္အတုိင္းက်င့္၍၊ ငါ့ပညတ္တရားလမ္းသို႔လုိက္ျခင္းငွါ ေစာင့္ေရွာက္ရ ၾကမည္။ ငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၅ထုိေၾကာင့္ ငါစီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္။ ထုိအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူသည္၊ ထုိအက်င့္ အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါသည္ ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။

၆သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် ကိုယ္ေပါက္ေဘာ္ေတာ္ေသာသူကို ခ်ဥ္း၍သံဝါသမျပဳရ။ ငါသည္ထာဝရ ဘုရား ျဖစ္၏။ ၇သင္၏အဘႏွင့္သာဆိုင္ေသာ သင္၏အမိကိုမခ်ဥ္းရ။ ကိုယ္အမိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံဝါသ မျပဳရ။ ၈ကိုယ္အဘ၏ မယားမည္သည္ကိုမခ်ဥ္းရ။ အဘႏွင့္သာဆိုင္၏။ ၉တအိမ္တည္း၌ေမြးဘြားသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအရပ္၌ ေမြးဘြားသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္၏ႏွမကိုမခ်ဥ္းရ။ ၁ဝကိုယ္ရင္ေသြးျဖစ္ေသာ သင္၏ေျမးကို မခ်ဥ္းရ။ ၁၁အမိျခားေသာ္လည္း တဘတည္းျဖစ္ေသာႏွမကို မခ်ဥ္းရ။ ၁၂သင့္အဘ၏ ေပါက္ေဘာ္ရင္း ျဖစ္ေသာအဘ၏ ႏွမကိုု၄င္း၊ ၁၃သင့္အမိ၏ ေပါက္ေဘာ္ရင္းျဖစ္ေသာ အမိ၏ ညီအစ္မကိုု၄င္း၊ ၁၄အဘ၏ ညီအစ္ကိုႏွင့္သာဆိုင္ေသာ မိႀကီးမိေထြးျဖစ္ေသာ အဘ၏ညီအစ္ကိုမယားကိုု၄င္း၊ ၁၅သား၏မယားတည္း ဟူေသာ ေခြၽးမကိုု၄င္း၊ ၁၆ညီအစ္ကိုႏွင့္သာဆိုင္ေသာ ညီအစ္ကို၏မယားကိုု၄င္း မခ်ဥ္းရ။ ၁၇ကိုယ္မယား၏ ေပါက္ေဘာ္ ရင္းျဖစ္ေသာ မယား၏သမီး၊ မယား၏ေျမးကိုမခ်ဥ္းရ။ မတရားေသာအမႈျဖစ္၏။ ၁၈ကိုယ္မယားကို ေႏွာင့္ရွက္ျခင္းငွါ၊ သူအသက္ရွင္စဥ္တြင္၊ သူ၏ညီအစ္မကိုမသိမ္းရ။

၁၉ဥတုေရာက္၍မစင္ၾကယ္ေသာ မိန္းမကိုလည္းမခ်ဥ္းရ။ ၂ဝကိုယ္ကိုညစ္ညဴးေစလ်က္၊ သူ႔မယားကို မျပစ္မွားရ။ ၂၁သင္၏သားသမီးတို႔ကို၊ ေမာလုတ္ဘုရားအား မီးျဖင့္မပူေဇာ္ရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ နာမေတာ္ကို မရႈတ္မခ်ရ။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၂၂မိန္းမႏွင့္ေပါင္းေဘာ္သကဲ့သုိ႔ေယာက်္ားခ်င္း မေပါင္း ေဘာ္ရ။ ရြံရွာဘြယ္အမႈျဖစ္၏။ ၂၃ကိုယ္ကိုကိုယ္ညစ္ညဴးေစ၍ တိရစာၦန္ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ရ။ မိန္းမသည္လည္း မိမိႏွင့္ တိရစာၦန္၏ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းကုိ မခံရ။ ရြံရွာဘြယ္ေသာေရာေႏွာျခင္းျဖစ္၏။

၂၄ထုိသုိ႔ေသာအမႈအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္မညစ္ညဴးေစရ။ သင္တို႔ေရွ႔မွ ငါႏွင္ထုတ္ေသာလူအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔သည္၊ ထုိသုိ႔ေသာအမႈကိုျပဳ၍ ညစ္ညဴးၾက၏။ ၂၅သူတို႔ျပည္သည္လည္းညစ္ညဴး၏။ ညစ္ညဴးေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ငါဆံုးမ၍၊ ထုိျပည္သည္မိမိသားတို႔ကုိ ေအာ့အန္လိမ့္မည္။ ၂၆-၂၈သင္တို႔မူကား၊ ငါ့စီရင္ ထံုးဖဲြ႔ခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္။ ထုိျပည္သည္သင္တို႔ေရွ႔၌ရွိေသာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေအာ့အန္ သကဲ့သို႔ တဖန္ညစ္ညဴးျခင္းကုိခံ၍၊ သင္တို႔ကုိမေအာ့ အန္ေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔တြင္ တည္းေနေသာ တပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ ထုိသုိ႔ေသာ ရြံရွာဘြယ္ ေသာအမႈတို႔ကိုမျပဳရ။ သင္တို႔ေရွ႔၌ရွိေသာ ျပည္သားတို႔သည္၊ ထုိသုိ႔ေသာရြံရွာဘြယ္အမႈတို႔ကို ျပဳေသာအားျဖင့္ သူတို႔ျပည္သည္ ညစ္ညဴးျခင္းရွိ၏။ ၂၉ထုိသုိ႔ေသာ ရြံရွာဘြယ္အမႈတို႔ကို ျပဳေသာသူမည္သည္ကား၊ သူ၏အမ်ဳိးမွ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရမည္။ ၃ဝသုိ႔ျဖစ္၍ သင္တို႔ေရွ႔၌ ျပဳဘူးေသာ ထုိရြံရွာဘြယ္ ထံုးစံဓေလ့သုိ႔ သင္တို႔သည္လုိက္၍ ကိုယ္ကိုကုိယ္ မညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ပညတ္တရားကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္။ ငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။