၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁-၂တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အား ဆင့္ဆို ရမည္မွာ၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ငါထာဝရဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔လည္းသန္႔ရွင္း ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ၃လူတိုင္းကုိယ္မိဘကို ရုိေသရမည္။ ငါ့ဥပုသ္ေန႔တို႔ ကိုလည္းေစာင့္ရမည္။ ငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။ ၄ရုပ္တုဆင္းတုကိုလည္း မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ကိုယ္အဘို႔သြန္းေသာဘုရားတို႔ကို မလုပ္ရ။ ငါသည္သင္တို႔ ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၅မိႆဟာယယဇ္ကုိ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္လွ်င္၊ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ေအာင္ ပူေဇာ္ရမည္။ ၆ပူေဇာ္ေသာေန႔ႏွင့္ နက္ျဖန္ေန႔၌ စားရမည္။ သန္ဘက္ေန႔တိုင္ေအာင္ က်န္ၾကြင္းလွ်င္ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၇သန္႔ဘက္ေန႔၌ အနည္းငယ္ကိုမွ်စားလွ်င္ ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္၏။ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔။ ၈စားေသာသူသည္ ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာအရာကို ရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ မိမိအျပစ္ကိုခံရမည္။ ထုိသူကိုသူ၏အမ်ဳိးမွ ပယ္ရွင္းရမည္။ ၉ကိုယ္ေျမ ၌ျဖစ္ေသာ စပါးကိုရိတ္ေသာအခါ၊ လယ္ေထာင့္တို႔ကို အကုန္အစင္ မရိတ္ရ။ သိမ္းရာတြင္ က်န္ၾကြင္းေသာအရာကုိ ျပန္၍မေကာက္မသိမ္းရ။ ၁ဝကိုယ္စပ်စ္သီးကိုလည္း အကုန္အစင္ မသိမ္းရ။ က်န္ၾကြင္းေသာအသီးကို ျပန္၍ မဆြတ္ရ။ ထုိအသီးကုိ ဆင္းရဲေသာသူ ဧည့္သည္ အာဂႏၱဳအဘုိ႔ခ်န္ျခြင္းရမည္။ ငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။

၁၁သူ႔ဥစၥာကိုမခုိးရ။ သူတပါးကိုမလွည့္စားရ။ တေယာက္ကုိတေယာက္ မုသာစကားမေျပာရ။ ၁၂ငါ့နာမကို တိုင္တည္၍ မဟုတ္မမွန္ဘဲက်ိန္ဆိုျခင္းကိုမျပဳရ။ သင္၏ဘုရားသခင္နာမကို မရႈတ္ခ်ရ။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၁၃ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ ဥစၥာကို မတရားသျဖင့္မသိမ္းရ။ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍မယူရ။ သူငွါးခံထိုက္ေသာအခကို တညဥ့္လံုး နံနက္တိုင္ေအာင္မထားရ။ ၁၄နားပင္းေသာသူကို မက်ိန္ဆဲရ။ မ်က္စိမျမင္ေသာသူေရွ႔မွာ ထိမိ၍လဲစရာ ကိုမထားရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၁၅တရားေတြ႔သည္အမႈမွာ တရားသျဖင့္မစီရင္ရ။ ဆင္းရဲေသာသူဘက္၌ မငဲ့ကြက္၊ ႀကီးေသာသူ၏မ်က္ႏွာကို မေထာက္ဘဲ၊ ကိုယ္အမ်ိဳးသား ခ်င္းကို တရားသျဖင့္စီရင္ရမည္။ ၁၆သူ႔အသေရပ်က္ေသာသိတင္းကို ၾကားေျပာျခင္းငွါ၊ ကိုယ္အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔တြင္ မလွည့္လည္ရ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ေသေစျခင္းငွါ မႀကံစည္ရ။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၁၇သင္၏ညီအစ္ ကိုကို စိတ္အခုအခံမရွိရ။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၌ ရွိေသာအျပစ္ကို တတ္တိုင္းမရွိေစဘဲ၊ သူ႔ကိုအမွန္ဆံုးမရမည္။ ၁၈သင့္အမ်ိဳးသားခ်င္းသည္ သင့္ကိုျပစ္မွားလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္အျပစ္ျပန္၍ မတုံ႔ရ။ မၿငိဳးမထားရ။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။

၁၉ငါ၏ပညတ္တရားကို သင္တို႔သည္ေစာင့္ရၾကမည္။ အမ်ိဳးျခားေသာ တိရစာၦန္အထီးအမတို႔ကို မရွက္မတင္ေစရ။ ျခားနားေသာမ်ိဳးေစ့ကို ေရာေႏွာ၍ လယ္၌မႀကဲရ။ ဝါႏွင့္သိုးေမြးေရာ၍ ရက္ေသာ အဝတ္ကိုမဝတ္ရ။ ၂ဝထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္းလ်က္၊ မေရြ႔မလႊတ္ေသးေသာ ကြၽန္မိန္းမႏွင့္ သင့္ေနေသာသူသည္ ရိုက္ႏွက္ျခင္းကိုခံရမည္။ ထိုမိန္းမသည္ သူ႔ကြၽန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသျပစ္ႏွင့္လြတ္ရမည္။ ၂၁ေယာက္်ား သည္လည္း၊ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ သိုးထီးတေကာင္ကို ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနား ထာဝရ ဘုရား ထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၂၂ထိုေယာက္်ား ျပဳမိေသာအျပစ္ကို ေျဖျခင္းငွါ၊ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္သိုးကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ ပူေဇာ္ရမည္။ ထိုေယာက္်ားသည္ အျပစ္လြတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၂၃သင္တို႔သည္ ငါေပးေသာျပည္သို ႔ေရာက္၍၊ စားအပ္ ေသာအပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုက္ၿပီးမွ၊ သံုးႏွစ္ပတ္လံုး သီးေသာအသီးကို၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုမခံေသာအသီး ဟူ၍မွတ္ ရမည္။ ထိုအသီးကိုမစားရ။ ၂၄စတုတၳႏွစ္တြင္ သီးေသာအသီး ရွိသမွ်သည္သန္႔ရွင္း၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္းဘို႔ရာ ျဖစ္ရမည္။ ၂၅ပဥၥမႏွစ္တြင္သီးေသာ အသီးကိုစားရမည္။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ အပင္တို႔သည္သာ၍သီးၾက လိမ့္မည္။ ငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၂၆အေသြးပါေသာအေသေကာင္ကို မစားရ။ မေကာင္းေသာ အတတ္ကို မျပဳစုရ။ ကာလေဗဒင္ကိုမၾကည့္ရ။ ၂၇ဦးေခါင္းအနားပတ္လည္၌ ဆံပင္ကိုဝန္း၍ မရိတ္ရ။ ပါးမုန္းကိုလည္းမရိတ္ရ။ ၂၈ေသေသာသူအတြက္ ကိုယ္အသားကို မခုတ္မရွရ၊ သံပူမထိုးရ။ ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၏။ ၂၉ကိုယ္သမီးကို ျပည္တန္ဆာျဖစ္ေစျခင္းငွါ မရႈတ္မခ်ရ။ သို႔ျပဳလွ်င္ တျပည္လံုးသည္ မတရားေသာေမထုန္ သို႔လိုက္၍ အဓမၼအမႈႏွင့္ျပည့္လိမ့္မည္။ ၃ဝငါ့ဥပုသ္ေန႔တို႔ကိုေစာင့္၍၊ ငါ့သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ကို ရိုေသရမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃၁ကိုယ္ကိုကိုယ္ညစ္ညဴးေစျခင္းငွါ၊ နတ္ဝင္သူကို မမွီဝဲရ။ စုန္းလုပ္သူကိုလည္း မရွာေဖြရ။ ငါသည္ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃၂ဆံပင္ျဖဴေသာ သူေရွွ႔မွာ ထရမည္။ အသက္ႀကီးေသာသူ၏ မ်က္ႏွာကို ရိုေသရမည္။ သင္၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာင္ရြံ႔ရမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃၃သင္၏ျပည္၌ တည္းေသာ ဧည့္သည္ကို မညွဥ္းဆဲရ။ ၃၄သင္ႏွင့္အတူ ေနေသာဧည့္သည္ကို ကိုယ္အမ်ိဳးသားခ်င္းကဲ့သို႔ မွတ္ရမည္။ ကိုယ္ႏွင့္ အမွ်ခ်စ္ရမည္။ သင္တို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္ၾကဘူးၿပီ။ ငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၏။ ၃၅တိုင္းထြာေသာ အမႈ၊ ခ်ိန္တြယ္ေသာအမႈ၊ ျခင္တြက္ေသာအမႈ၌ မတရားစြာမျပဳရ။ ၃၆မွန္ေသာခ်ိန္ခြင္၊ မွန္ေသာအေလး၊ မွန္ေသာဧဖာ၊ မွန္ေသာဟိန္တို႔ကို သံုးရမည္။ ငါသည္ သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃၇သင္တို႔သည္ ငါ့စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္အလံုးစံုတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။