၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၁)


၁ထာဝရဘုရားသည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ထဲကအသံကို လႊင့္လ်က္ ေမာေရွကို ေခၚေတာ္မူ၍၊ ၂သင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကိုဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ထာဝရ ဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာကိုျပဳလုိလွ်င္၊ ယဥ္ေသာတိရစာၦန္တည္းဟူေသာ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ကိုေဆာင္ခဲ့၍ ဆက္ရမည္။

၃ႏြားကိုမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳလုိလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာအထီးကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ထာဝရဘုရား စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွါ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးအနားမွာဆက္ရမည္။  ၄ပူေဇာ္ေသာႏြား၏ ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကုိ တင္ရသျဖင့္၊  သူ၏အျပစ္ကိုေျဖမည္အေၾကာင္း လက္ခံေတာ္မူမည္။ ၅ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထုိႏြားကိုသတ္ၿပီးလွ်င္၊ အာရုန္၏ သားယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အေသြးကိုယူ၍၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးအနား ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ျဖန္းရမည္။ ၆ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ထုိအေကာင္၏အေရကို ခြၽတ္၍ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ရမည္။ ၇အာရုန္၏သား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးကိုထည့္၍ မီးေပၚမွာ ထင္းကုိခင္းၿပီးမွ၊ ၈ထင္းေပၚမွာေခါင္း၊ ဆီဥ၊ သားတစ္မ်ားကိုတင္ရမည္။ ၉ေျခေထာက္ႏွင့္အအူ အစရွိသည္တို႔ကို ေရႏွင့္အရင္ ေဆးရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထုိယဇ္တေကာင္လံုးကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ထာဝရဘုရားအားမီးျဖင့္ ဆက္ကပ္ ၍ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္ သတည္း။

၁ဝသိုး၊ ဆိတ္ကိုမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳလုိလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာအထီးကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ၁၁ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ပလႅင္ေျမာက္ဘက္နားမွာ သတ္ၿပီးလွ်င္၊ အာရုန္၏သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔သည္၊ အေသြးကိုယဇ္ပလႅင္အေပၚ ၌ပတ္လည္ျဖန္းရမည္။ ၁၂ပူေဇာ္ေသာသူသည္ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္၍ေခါင္းႏွင့္ ဆီဥကို စုထားၿပီးလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚ၌ ရွိေသာ ထင္းမီးအေပၚမွာခင္းရမည္။ ၁၃ေျခေထာက္ႏွင့္ အအူအစရွိသည္တို႔ကုိ ေရႏွင့္အရင္ေဆးရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ တေကာင္လံုးကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပလႅင္ ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ဆက္ကပ္၍ ေမႊးႀကိဳင္ေသာပူေဇာ္ သကၠာျဖစ္သတည္း။

၁၄ထာဝရဘုရားအား ငွက္ကိုမီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳလုိလွ်င္၊ ခိုျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳိးကေလးျဖစ္ေစေဆာင္ခဲ့၍ ဆက္ရ မည္။ ၁၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ယဇ္ပလႅင္သုိ႔ေဆာင္ခဲ့၍၊ ေခါင္းကုိလိမ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရ မည္။ အေသြး ကို ယဇ္ပလႅင္နားမွာညွစ္ရမည္။ ၁၆စာလုတ္မွစ၍ စာလုတ္၌ရွိေသာ အရာကိုခြၽတ္ၿပီးလွ်င္၊ ျပာစုထားရာအရပ္၊ ယဇ္ပလႅင္အေရွ႔ဘက္နား၌ ပစ္ထားရမည္။ ၁၇အေတာင္ပါလ်က္ငွက္ေကာင္ကို ခဲြဖြင့္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚ၌ရွိေသာ ထင္းမီးအေပၚမွာမီးရႈိ႔ရမည္။ မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ဆက္ ကပ္၍ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။