၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂ဣသေရလ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ တည္းေနေသာတပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ မိမိသားကို ေမာလုတ္ဘုရား အား ဆက္ကပ္ေသာသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ျပည္သားတို႔လည္း ခဲႏွင့္ပစ္ရၾကမည္။ ၃ငါ့သန္႔ ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို ညစ္ညဴးေစလ်က္၊ ငါ့သန္႔ရွင္းေသာနာမေတာ္ကို ရႈတ္ခ်လ်က္၊ မိမိသားကိုေမာလုတ္ဘုရားအား ဆက္ကပ္ေသာသူကို၊ ငါသည္မ်က္ႏွာထား၍ သူ၏အမ်ိဳးမွ ပယ္္ရွင္းမည္။ ၄မိမိသားကို ေမာလုတ္ဘုရားအား ဆက္ကပ္ေသာသူကို၊ ျပည္သားတို႔သည္ အမႈမထား မသတ္ဘဲေနလွ်င္၊ ၅ထိုသို႔ေနေသာသူႏွင့္ သူ၏အိမ္သူအိမ္ သားတို႔ကို ငါသည္မ်က္ႏွာထား၍၊ ထိုသူကို၄င္း၊ သူႏွင့္အတူ ေမာလုတ္ဘုရားထံ၌ မွားယြင္းေသာသူကို၄င္း၊ သူတို႔ အမ်ိဳးမွပယ္ရွင္းမည္။ ၆လမ္းလြဲ၍ နတ္ဝင္သူ၊ စုန္းလုပ္သူေနာက္သို႔ လိုက္လ်က္၊ မွားယြင္းေသာသူကို ငါသည္ မ်က္ႏွာထား၍ သူ၏အမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္းမည္။ ၇သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ငါထာဝရဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစ၍၊ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾကေလာ့။ ၈ငါနည္းနိႆယတို႔ကို က်င့္ေဆာင္ရၾကမည္။ ငါသည္ သင္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။

၉မိဘကို က်ိန္ဆဲေသာသူတိုင္း အေသသတ္ျခင္းကိုအမွန္ခံရမည္။ မိဘကို က်ိန္ဆဲေသာေၾကာင့္ ေသထိုက္ေသာ အျပစ္ရွိ၏။ ၁ဝသူ႔မယားကို ျပစ္မွားေသာသူသည္ မွားယြင္းေသာမိန္းမႏွင့္တကြ အေသသတ္ ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၁ကိုယ္အဘ၏မယားႏွင့္ သင့္ေနေသာသူသည္ အဘႏွင့္သာဆိုင္ေသာအရာကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထိုမိန္းမႏွင့္တကြ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ေသထိုက္ေသာအျပစ္ရွိ၏။ ၁၂ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္ေခြၽးမႏွင့္ သင့္ေနလွ်င္၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ရြံရွာဘြယ္ေသာေရာေႏွာျခင္းကို ျပဳေသာေၾကာင့္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ေသထိုက္ေသာအျပစ္ရွိ၏။ ၁၃မိန္းမႏွင့္ေပါင္း ေဘာ္သကဲ့သို႔ ေယာက္်ားျခင္းေပါင္းေဘာ္လွ်င္၊ ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္၊ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ေသထိုက္ေသာ အျပစ္ရွိ၏။ ၁၄ေယာက္်ားသည္ သမီးႏွင့္အမိကို မယားျပဳလွ်င္၊ မတရားေသာအမႈျဖစ္၏။ သင္တို႔တြင္ မတရားေသာ အမႈမရွိေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူသံုးေယာက္တို႔ကို မီးရႈိ႔ရမည္။ ၁၅ေယာက္်ားသည္ တိရစာၦန္ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္လွ်င္ အေသသတ္ ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ထိုတိရစာၦန္ကိုလည္း သတ္ရမည္။ ၁၆မိန္းမသည္လည္း၊ မိမိႏွင့္တိရစာၦန္၏ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းကို ခံလွ်င္၊ ထိုမိန္းမႏွင့္တိရစာၦန္သည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ေသထိုက္ေသာအျပစ္ရွိ၏။ ၁၇ေယာက္်ားသည္ အဘ၏သမီး၊ အမိ၏သမီးျဖစ္ေသာ မိမိႏွမႏွင့္သင့္ေနလွ်င္၊ မတရားေသာအမႈျဖစ္၏။ ထိုသူတို႔သည္ အမ်ိဳးသား ခ်င္းတို႔ေရွ႔ေမွာက္၌ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရၾကမည္။ ထိုေယာက္်ားသည္ ႏွမႏွင့္သင့္ေန ေသာေၾကာင့္၊ မိမိအျပစ္ကိုခံရမည္။ ၁၈ေယာက္်ားသည္ ဥတုေရာက္လ်က္ရွိေသာ မိန္းမႏွင့္သင့္ေနလွ်င္၊ ထိုသူတို႔သည္ သေဘာတူ၍၊ ေသြးသြန္နာကို ထင္ရွားေစေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရၾကမည္။ ၁၉အဘ၏ႏွမ၊ အမိ၏ညီမႏွင့္မသင့္မေနရ။ ထိုသို႔ေသာ ေပါက္ေဘာ္အရင္းႏွင့္ သင့္ေနေသာ သူတို႔သည္ မိမိအျပစ္ကိုခံရၾကမည္။ ၂ဝအဘ၏ညီအစ္ကိုမယားႏွင့္ သင့္ေနလွ်င္၊ အဘ၏ညီအစ္ကိုႏွင့္သာ ဆိုင္ေသာအရာကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိအျပစ္ကို ခံရသျဖင့္၊ တသက္လံုး သားမရဘဲေနရလိမ့္မည္။ ၂၁ညီအစ္ကို၏ မယားႏွင့္သင့္ေနလွ်င္၊ ညစ္ညဴးေသာအမႈျဖစ္၏။ ညီအစ္ကိုႏွင့္သာ ဆိုင္ေသာ အရာကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူတို႔ သည္ သားမရဘဲေနရလိမ့္မည္။

၂၂သင္တို႔ကို ငါပို႔ေဆာင္၍ေနရာခ်ေသာျပည္သည္ မေအာ့အန္ေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔သည္ ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ သမွ်တို႔ကို က်င့္ေဆာင္ရမည္။ ၂၃သင္တို႔ေရွ႔မွ ငါႏွင္ထုတ္ေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာဓေလ့သို႔မလိုက္ရ။ သူတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာခပ္သိမ္းတို႔ကို ျပဳေသာေၾကာင့္ ငါရြံရွာ၏။ ၂၄သူတို႔ျပည္တည္းဟူေသာ ႏို႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္ကို သင္တို႔သည္ အေမြခံေစျခင္းငွါ ငါအပိုင္ေပးမည္ဟု ငါ့အမိန္႔ေတာ္ရွိၿပီ။ ငါသည္ သင္တို႔ကို အျခားေသာအမ်ိဳးႏွင့္ခြဲထားေသာ သင္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။  ၂၅ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္၊ စင္ၾကယ္ေသာသား၊ မစင္ၾကယ္ေသာ သား၊ စင္ၾကယ္ေသာငွက္၊ မစင္ၾကယ္ေသာငွက္တို႔ကို ပိုင္းျခားရမည္။ ငါခြဲထားသည္အတိုင္း၊ မစင္ၾကယ္ေသာသား၊ ငွက္၊ ေျမေပၚမွာတြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္ တစံုတခုအားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ရြံရွာဘြယ္မျဖစ္ေစရ။ ၂၆ငါထာဝရဘုရား သန္႔ရွင္းသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ကို ငါအလိုရွိ သျဖင့္၊ အျခားေသာအမ်ိဳးႏွင့္ ခြဲထားေသာေၾကာင့္၊ ငါ့အဘို႔သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိရၾကမည္။ ၂၇ေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ နတ္ဝင္ေသာသူ၊ စုန္းလုပ္ေသာသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ ခံရမည္။ ထိုသို႔ေသာသူကို ခဲႏွင့္ပစ္ရၾကမည္။ သူ၌ေသထုိက္ေသာ အျပစ္ရွိသည္ဟု မိန္္႔ေတာ္မူ၏။