၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္အာရုန္၏သား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အား ဆင့္ဆို ရမည္မွာ၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းေသေသာအတြက္ သင္တို႔တြင္ အဘယ္သမွ် ညစ္ညဴးျခင္းမရွိရ။ ၂သို႔ရာတြင္ ေပါက္ေဘာ္ရင္းတည္း ဟူေသာ မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ္ကို၊ ၃လင္မေနေသာကညာႏွမရင္းအတြက္ ညစ္ညဴးျခင္းကိုခံရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၄အမ်ိဳးသားခ်င္း သူႀကီးအတြက္၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ရႈတ္ခ်၍ ညစ္ညဴးျခင္း မရွိရ။ ၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဆံပင္ကိုမရိတ္ရ၊ ပါးမုန္းကိုမရိတ္ရ။ အသား၌ခုတ္ရွျခင္းကို မျပဳရ။ ၆သူသည္ မိမိဘုရားသခင္အဘို႔ သန္႔ရွင္းရမည္။ မိမိဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို မရႈတ္ခ်ရ။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ မိမိဘုရားသခင္၏ အစာအာဟာရကို ပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိရမည္။ ၇သူသည္ ျပည္တန္ဆာမိန္းမ၊ သီလပ်က္ေသာမိန္းမ၊ လင္ႏွင့္ကြာေသာ မိန္းမႏွင့္ မစံုဘက္ရ။ မိမိဘုရားသခင္အဘို႔ သန္႔ရွင္း၏။ ၈သင္၏ဘုရားသခင့္ပြဲေတာ္ကို ဆက္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကို သန္႔ရွင္းေစ၍၊ သူသည္ သင့္အဘို႔သန္႔ရွင္းရမည္။ သင္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေသာ ငါထာဝရဘုရားသန္႔ရွင္း၏။ ၉ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ သမီးသည္၊ ျပည္တန္ဆာလုပ္၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ရႈတ္ခ်လွ်င္ မိမိအဘကိုရႈတ္ခ်ရာေရာက္၏။ ထိုသူ ကိုမီးရႈိ႔ရမည္။

၁ဝမိမိအမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔တြင္၊ အဝတ္တန္ဆာဆင္လွ်က္၊ အရာ၌ခန္႔ထား၍ မိမိေခါင္းေပၚမွာ ဆီေလာင္းျခင္း ဘိသိတ္ကိုခံေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္၊ မိမိေခါင္း၌တန္ဆာကိုမခြၽတ္ရ။ မိမိအဝတ္ကို မဆုတ္ရ။ ၁၁အေသ ေကာင္ကိုမခ်ဥ္းရ။ မိဘအတြက္ ညစ္ညဴးျခင္းကိုမခံရ။ ၁၂သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ထဲက မထြက္ရ။ မိမိဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနကို မရႈတ္ခ်ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိမိဘုရားသခင္၏ ဘိသိတ္ဆီႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္းက်စ္ကို ေဆာင္းရေသာသူျဖစ္၏။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၁၃ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္မင္းသည္၊ အပ်ိဳကညာႏွင့္သာ စံုဘက္ရ မည္။ ၁၄မုတ္ဆိုးမ၊ လင္ႏွင့္ကြာေသာမိန္းမ၊ သီလပ်က္ေသာ မိန္းမ၊ ျပည္တန္ဆာမိန္းမႏွင့္မစံုဘက္ရ။ မိမိအမ်ိဳးသား ခ်င္းအပ်ိဳကညာႏွင့္သာ စံုဘက္ရမည္။ ၁၅မိမိသားကို၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔တြင္ မရႈတ္မခ်ရ။ ငါထာဝရဘုရားသည္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းကို သန္႔ရွင္းေစသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အာရုန္အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁၇သင္၏အမ်ိဳး အစဥ္ အဆက္တြင္ ကိုယ္၌အျပစ္ရွိေသာသူသည္၊ မိမိဘုရားသခင္၏ပြဲေတာ္ကို ဆက္ကပ္အံ့ေသာငွါ မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ၁၈မ်က္စိကန္းေသာသူ၊ ေျခဆြံ႔ေသာသူ၊ ႏွာေခါင္းပိေသာသူ၊ အဂၤါပိုလြန္ေသာသူ၊ ၁၉လက္က်ိဳးေသာသူ၊ ေျခက်ိဳး ေသာသူ၊ ၂ဝေက်ာကုန္းေသာသူ၊ ပုေသာသူ၊ မ်က္စိနာေသာသူ၊ ဝဲစြဲေသာသူ၊ ယားနာစြဲေသာသူ၊ ေဝွးေစ့ပ်က္ေသာ သူသည္ မခ်ဥ္းမကပ္ရ၊ ၂၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္အမ်ိဳးတြင္၊ ကိုယ္၌ အျပစ္ပါေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် ထာဝရ ဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ကပ္အံ့ေသာငွါ မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ကိုယ္၌အျပစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ မိမိဘုရားသခင္၏ မုန္႔ေတာ္ကို ဆက္ကပ္အံ့ေသာငွါ မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ၂၂သန္႔ရွင္းေသာမုန္႔ျဖစ္ေစ၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ မုန္႔ျဖစ္ေစ၊ မိမိဘုရားသခင္၏မုန္႔ေတာ္ကို စားရမည္။ ၂၃ကိုယ္၌ အျပစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ငါ့သန္႔ရွင္းရာဌာနအရပ္ တို႔ကို ရႈတ္ခ်မည္ကို စိုးရိမ္၍၊ ကုလားကာအတြင္းသို႔ မဝင္ရ။ ယဇ္ပလႅင္သို႔မခ်ဥ္းမကပ္ရ။ ငါထာဝရဘုရားသည္ ထိုအရပ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။