၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂အာရုန္ႏွင့္သူ၏သားတို႔သည္ ငါ့အဘို႔ သန္႔ရွင္းေစေသာအရာအားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာငါ၏ နာမေတာ္ကို မရႈတ္မခ်ဘဲ၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔၏ သန္႔ရွင္းေသာအရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ကြာေစရမည္အေၾကာင္း ဆင့္ဆိုေလာ့။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃ထာဝရဘုရားအဘို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသား သန္႔ရွင္းေစသျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းျခင္း ရွိေသာအရာတို႔ကို၊ ကိုယ္မစင္ၾကယ္ လ်က္ႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမ်ိဳးသား မည္သည္ကား၊ ငါ့ထံမွပယ္ရွင္းျခင္းကို ခံရမည္။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၄ႏူနာ၊ ရိနာစြဲေသာ အာရုန္၏အမ်ိဳးသား မည္သည္ကား၊ မစင္ၾကယ္မွီတိုင္ေအာင္ သန္႔ရွင္းေသာ အရာကိုမစားရ။ အေသေကာင္ႏွင့္ဆိုင္၍ မသန္႔ရွင္းေသာအရာကိုထိေသာသူ၊ သုတ္ရည္ထြက္ေသာသူ၊ ၅ညစ္ညဴး ေစ၍ တြားတတ္ေသာတိရစာၦန္ကို ထိေသာသူ၊ ညစ္ညဴးျခင္းတစံုတခုစြဲ၍ ညစ္ညဴးေသာသူ၊ ထိုသို႔ေသာသူကို ထိသမွ်ေသာသူတို႔သည္၊ ၆ညဦးတိုင္ေအာင္ မစင္ၾကယ္ျဖစ္လိမ္မည္။ ကိုယ္ကိုေရမခ်ိဳးဘဲေနလွ်င္၊ သန္႔ရွင္းေသာ အရာကိုမစားရ။ ၇ေနဝင္ေသာေနာက္မွ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာအရာသည္ သူတို႔စားစ ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုေနာက္မွစားရၾကမည္။ ၈အလိုလိုေသေသာအေကာင္၊ သားရဲကိုက္၍ေသေသာ အေကာင္အားျဖင့္ ကိုယ္ကိုညစ္ညဴးေစ၍ မစားရ။ ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ငါ့ပညတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သျဖင့္၊ ကိုယ္အျပစ္ကိုခံလ်က္ မေသရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ပညတ္တရားကို ေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္။ ငါထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကိုသန္႔ရွင္းေစ၏။

၁ဝတပါးအမ်ိဳးသားသည္ သန္႔ရွင္းေသာအရာကို မစားရ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၌ တည္းေနေသာ ဧည့္သည္ မစားရ။ သူငွါးလည္းမစားရ။ ၁၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ကိုယ္ေငြႏွင့္ဝယ္ေသာသူ၊ သူ၏အိမ္၌ ေမြးေသာသူသည္ သူ၏အစာကိုစားရမည္။ ၁၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္သမီးသည္ တပါးအမ်ိဳးသား၏ မယားျဖစ္လွ်င္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ပူေဇာ္သကၠာအရာကို မစားရ။ ၁၃သို႔ရာတြင္ လင္ေသေသာ္၄င္း၊ လင္ႏွင့္ကြာေသာ္၄င္း၊ သားမရွိဘဲ မိမိအဘအိမ္သို႔ ျပန္၍ ငယ္စဥ္အခါေနသကဲ့သို႔  ေန့ျပန္လွ်င္၊ အဘ၏အစာကို စားရမည္။ တပါးအမ်ိဳးသား မစားရ။ ၁၄လူသည္ သန္႔ရွင္းေသာအရာကို မသိဘဲစားမိလွ်င္၊ စားမိေသာအရာ၏ အဘိုးႏွင့္ တကြ ငါးစုတစုကိုထပ္၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ေပးရမည္။ ၁၅ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရား အား ပူေဇာ္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာအရာတို႔ကို မရႈတ္မခ်ရ။ ၁၆ထိုအရာတို႔ကို စားမိ၍ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ကို မခံ ေစရ။ ငါထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္ေစသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၇တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁၈ဣသေရလအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ သစၥာဂတိရွိ၍ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ အလိုလိုျပဳေသာပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ထာဝရဘုရား အားပူေဇာ္လိုလွ်င္၊ ၁၉စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္းငွါ၊ အျပစ္မပါေသာသိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားအထီးကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၂ဝအျပစ္ပါ ေသာအေကာင္ကို မပူေဇာ္ရ။ ပူေဇာ္လွ်င္စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔။ ၂၁သစၥာဂတိရွိ၍ ျပဳေသာပူေဇာ္သကၠာ၊ အလိုလိုျပဳ ေသာပူေဇာ္သကၠာသိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားကို၊ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္လိုလွ်င္၊ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္းငွါ စံုလင္ရမည္။ အျပစ္တစံုတခုမွ်မရွိေစရ၊ မ်က္စိကန္းေသာအျပစ္၊ အရိုးက်ိဳးေသာအျပစ္၊ အဂၤါခ်ိဳ႔တဲ့ေသာအျပစ္၊ ျမင္းဖုရွိေသာအျပစ္၊ ဝဲနာ၊ ယားနာစြဲေသာအျပစ္ တစံုတခုရွိ္ လွ်င္ထာဝရဘုရားအား မပူေဇာ္ရ။ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္သကၠာမျပဳရ။ ၂၃သို႔ရာတြင္ အဂၤါပိုျခင္း၊ ခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္းအျပစ္ရွိေသာသိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားကို အလိုလိုပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ပူေဇာ္ရမည္။ သစၥာဂတိႏွင့္ဆိုင္၍ပူေဇာ္လွ်င္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔။ ၂၄ႀကိတ္နယ္စုတ္ျပတ္ရာအနာရွိေသာ အထီး ကို ထာဝရဘုရားအား မပူေဇာ္ရ။ သင္တို႔ျပည္၌ ထိုသို႔ေသာအေကာင္ကို ပူေဇာ္သကၠာမျပဳရ။ ၂၅ထိုသို႔ေသာ အေကာင္ကို တပါးအမ်ိဳးသားဆက္ေသာ္လည္း၊ ပ်က္ေသာအျပစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင့္ ပြဲတာ္ဘို႔ မပူေဇာ္ရ။ ပူေဇာ္လွ်င္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၆တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂၇သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားတို႔သည္ ေမြးဖြားေသာ အခါ ခုနစ္ရက္အတြင္းတြင္ သားငယ္ကိုအမိႏွင့္မကြာေစရ။ အ႒မေန႔မွစ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးႏွင့္ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ေတာ္သင့္၏။ ၂၈ႏြားျဖစ္ေစ၊ သိုးဆိတ္ျဖစ္ေစ၊ သားအမိႏွစ္ေကာင္ကို တေန႔ျခင္းတြင္ သတ္ရ၊ ၂၉ေက်းဇူးေတာ္ ဝန္ခံရာယဇ္ကို ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္လိုလွ်င္၊ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္းငွါ ပူေဇာ္ေလာ့။ ၃ဝတေန႔ခ်င္းတြင္စားရ မည္။ နက္ျဖန္ေန႔တိုင္ေအာင္မၾကြင္းေစရ။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃၁သင္တို႔သည္ ငါ့ပညတ္တို႔ကို က်င့္ေစာင့္ ၾကရမည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၃၂သန္႔ရွင္းေသာ ငါ၏ နာမေတာ္ကို မရႈတ္ခ်ရ။ ထာဝရဘုရားသန္႔ရွင္းေတာ္ မူသည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထင္မွတ္ရၾကမည္။ ၃၃ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းငွါ၊ သင္တို႔ ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွႏႈတ္ေဆာင္၍၊ သန္႔ရွင္းေစေသာထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။