၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂သင္တို႔ သည္စီရင္ရေသာ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းတည္းဟူေသာ ငါထာဝရဘုရား၏ ပြဲေတာ္မ်ားဟူမူကား၊ ၃ေျခာက္ရက္ပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ရမည္။ သတၱမေန႔ရက္သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေသာဥပုသ္ေန႔၊ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရေသာေန႔ျဖစ္၏။ ထိုေန႔၌ သင္တို႔သည္ အလုပ္မလုပ္ရၾက။ သင္တို႔ေနရာအရပ္ရပ္၌ ထာဝရဘုရား၏ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။

၄အခ်ိန္တန္မွ သင္တို႔ေၾကာ္ျငာရေသာ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းတည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား၏ ပြဲေတာ္မ်ား ဟူမူကား၊ ၅ပဌမလဆယ္ရက္ေန႔ ညဦးယံ၌၊ ထာဝရဘုရား၏ ပသခါပြဲျဖစ္၏။ ၆၄င္းလဆယ္ငါးရက္ေန႔၌ ထာဝရဘုရား အဘို႔ အဇုမပြဲကို ခံရၾကမည္။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး တေဆးမဲ့မုန္႔ကို စားရၾကမည္။ ၇ပဌမေန႔၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ရ။ ၈ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္သကၠာကိုျပဳရမည္။ သတၱမ ေန႔၌လည္း ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကိုျပဳရမည္။ ေလာကီအလုပ္ကိုမလုပ္ရ  ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁ဝသင္တို႔သည္ ငါေပးေသာျပည္သို႔ေရာက္၍ စပါးရိတ္ေသာအခါ၊ အဦးရိတ္ေသာ ေကာက္လႈိင္း တစည္းကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၁၁သင္တို႔သည္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဥပုသ္ေန႔လြန္မွ၊ နက္ျဖန္ေန႔တြင္ ထိုေကာက္လႈိင္းကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲရမည္။ ၁၂ေကာက္လႈိင္းကို ခ်ီလႊဲေသာေန႔၌ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္အထီးကို ထာဝရဘုရားအဘို႔ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ရ မည္။ ၁၃ထိုယဇ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကား၊ ထာဝရဘုရားအား ေမႊးႀကိဳင္ရာဘို႔ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ ဆီႏွင့္ေရာေသာမုန္႔ညက္ ႏွစ္ၾသမဲျဖစ္ရမည္။ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာ၊ စပ်စ္ရည္ သံုးေလာဃျဖစ္ရမည္။ ၁၄သင္တို႔၏ဘုရား သခင္ထံေတာ္သို႔ ပူေဇာ္သကၠာကို ေဆာင္ခဲ့ေသာေန႔မေရာက္မွီ၌၊ မုန္႔၊ ဆန္ေလွာ္၊ စိမ္းေသာအသီး အႏွံကိုမစားရ။ သင္တို႔ေနရာအရပ္ရပ္၌ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။

၁၅ခ်ီလႊဲရာပူေဇာ္သကၠာေကာက္လႈိင္းကို ေဆာင္ခဲ့ေသာေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔အလြန္ နက္ျဖန္ေန႔ကစ၍ သီတင္း ခုနစ္သီတင္းေစ့ေအာင္ ေရတြက္ရမည္။ ၁၆သတၱမဥပုသ္ေန႔အလြန္ နက္ျဖန္ေန႔အထိ အရက္ ငါးဆယ္တိုင္တိုင္ ေရတြက္ၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ အသစ္ကို ဆက္ရၾကမည္။ ၁၇ထာဝရဘုရားအဘို႔ အဦး သီးေသာအသီး၊ တေဆးျဖင့္ေဖာင္းၾကြေသာ မုန္႔ညက္ႏွစ္ၾသမဲႏွင့္လုပ္ေသာ ခ်ီလႊဲရာမုန္႔ႏွစ္လံုးကို သင္တို႔အိမ္မွ ထုတ္ေဆာင္ခဲ့၍၊ ၁၈ထိုမုန္႔ႏွင့္တကြ အခါမလည္အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္ ခုနစ္ေကာင္၊ ႏြားသငယ္အထီးတေကာင္၊ ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္ကိုဆက္၍၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာႏွင့္တကြ၊ ထာဝရဘုရားအား ေမႊးႀကိဳင္ရာဘို႔ မီးျဖင့္ျပဳေသာပူေဇာ္ သကၠာတည္း ဟူေသာမီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၉အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္ကို၄င္း၊ မိတ္ႆဟာရယဇ္အဘို႔ အခါမလည္ေသာ သိုးသငယ္ ႏွစ္ေကာင္ကို၄င္း ပူေဇာ္၍၊ ၂ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အဦးသီးေသာအသီး မုန္႔ႏွင့္တကြ ခ်ီလႊဲသျဖင့္၊ သိုးသငယ္ ႏွစ္ေကာင္ပါလ်က္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲရာပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ထိုအရာတို႔သည္လည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အဘို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ သန္႔ရွင္းေသာအရာ ျဖစ္သတည္း။ ၂၁ထိုေန႔၌လည္း ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို စီရင္ရၾကမည္။ ေလာကီအလုပ္ကိုမလုပ္ရ။ သင္တို႔ေနရပ္အရပ္၌ သင္တို႔အမ်ိဳးအဆက္ ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ျဖစ္သတည္း။

၂၂ကိုယ္ေျမ၌ျဖစ္ေသာ စပါးကိုရိတ္ေသာအခါ၊ လယ္ေထာင့္တို႔ကို အကုန္အစင္မရိတ္ရ။ သိမ္းရာတြင္ က်န္ၾကြင္းေသာအရာကို ျပန္၍မေကာက္သိမ္းရ။ ထိုအရာကို ဆင္းရဲေသာသူ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳအဘို႔ ခ်န္ျခြင္းရ မည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂၄သင္တို႔သည္ သတၱမလ၊ ပဌမေန႔ရက္၌ တန္ပိုးမႈတ္ပြဲ၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရေသာ ဥပုသ္ေန႔ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ ၂၅ေလာကီအလုပ္ကို မလုပ္ရ။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၆တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂၇သတၱမလ၊ ဒသမေန႔သည္လည္း အျပစ္ေျဖရာေန႔၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳေသာေန႔ျဖစ္၏။ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ရမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ကပ္ရမည္။ ၂၈ထိုေန႔၌ အဘယ္အလုပ္ကိုမွ် မလုပ္ရ။ သင္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳရေသာေန႔ျဖစ္၏။ ၂၉ထိုေန႔၌ ၿခိဳးၿခံစြာမက်င့္ေသာသူမည္သည္ကား မိမိအမ်ိဳးမွပယ္ရွင္း ျခင္းကိုခံရမည္။ ၃ဝထိုေန႔၌ အလုပ္တစံုတခုကို လုပ္ေသာသူမည္သည္ကို၊ သူ၏အမ်ိဳးမွ ငါပယ္ရွားဖ်က္ဆီးမည္။ ၃၁အဘယ္အလုပ္ကိုမွ် မလုပ္ရ။ သင္တို႔ေနရာအရပ္ရပ္၌ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ေတာ္ ျဖစ္သတည္း။ ၃၂ထိုေန႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရေသာေန႔၊ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ရေသာေန႔ျဖစ္၏။ နဝမေန႔ ညဦးမွစ၍ နက္ျဖန္ ညဦးတိုင္ေအာင္ ဥပုသ္ေစာင့္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၃တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ။ ၃၄သင္တို႔သည္ သတၱမလ ဆယ္ငါးရက္ေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားဘို႔ သေကေနပြဲကို ခံရၾကမည္။ ၃၅ပဌမေန႔၌ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳရမည္။ အလုပ္ကိုမလုပ္ရ။ ၃၆ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရား အား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ကပ္ရမည္။ အ႒မေန႔၌လည္း၊ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကိုျပဳ၍၊ ထာဝရဘုရားအားမီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ကပ္ရမည္။ ထူးဆန္းေသာစည္းေဝးျခင္းျဖစ္၍ ေလာကီအလုပ္ကိုမလုပ္ရ။ ၃၇-၃၈ဤေရြ႔ကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ဥပုသ္ေန႔၊ ထာဝရဘုရားအား ဆက္ကပ္ရေသာအလွဴဒါန၊ သစၥာဂတိႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ အလိုလိုျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာမွတပါး၊ ေန႔ရက္အသီးသီးတို႔၌ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာပူေဇာ္သကၠာ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳေစျခင္းငွါ စီရင္ရေသာ ဓမၼစည္းေဝးျခင္း၊  ထာဝရ ဘုရား

၏ပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္သတည္း။ ၃၉ထိုမွတပါး၊  သင္တို႔သည္ ေျမအသီးအႏွံကို သိမ္းယူေသာေနာက္၊ သတၱမလ ဆယ္ငါးရက္ေန႔မွစ၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ထာဝရ ဘုရားအားပြဲခံရၾကမည္။ ပဌမေန႔ႏွင့္ အ႒မေန႔၌ ဥပုသ္ေစာင့္ရၾကမည္။ ၄ဝပထမေန႔၌ ေကာင္းမြန္ေသာသစ္သီး၊ စြန္ပလြံခက္၊ မိုဃ္းမခပင္အစရွိေသာ အရြက္မ်ားေသာအပင္၏ အကိုင္းအခက္တို႔ကိုယူ၍၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရားဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ရႊင္လန္းျခင္းကို ျပဳရၾကမည္။ ၄၁ထိုပြဲေတာ္ကို တႏွစ္တႏွစ္လွ်င္ခုနစ္ရက္ပတ္ လုံး ထာဝရဘုရားအဘို႔ ခံရၾကမည္။ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ ထိုပြဲေတာ္ကို သတၱမလ၌ ခံရၾကမည္။ ၄၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ သစ္ခက္တဲ၌ ေနေစေၾကာင္းကို သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ သိမွတ္မည္အေၾကာင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး သားအေပါင္းတို႔သည္ သစ္ခက္တဲ၌ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ေနရၾကမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၄ေမာေရွသည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ပြဲေတာ္မ်ားကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ျပန္ၾကားေလ၏။