၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တြင္ သက္ေသခံခ်က္ ကုလားကာျပင္မွာ မီးခံု၌ အစဥ္မျပတ္မီးထြန္းရာဘို႔၊ သံလြင္သီးကိုေထာင္း၍ယူေသာ သံလြင္ဆီ စစ္ကို၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သင့္ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္အေၾကာင္း ဆင့္ဆိုေလာ့။ ၃အာရုန္သည္လည္း၊ ညဦးမွသည္ နံနက္တိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထိုအမႈကိုစီရင္ရမည္။ သင္တို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ ရေသာ ပညတ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ ၄စင္ၾကယ္ေသာမီးခံု၌ မီးခြက္မ်ားကို၊ အာရုန္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္မွာ အစဥ္အၿမဲျပင္ဆင္ရမည္။

၅သင္သည္ မုန္႔ညက္ကိုယူ၍၊ မုန္႔တလံုးလွ်င္ႏွစ္ၾသမဲစီ၊ မုန္႔ဆယ္ႏွစ္လံုးကို လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ ၆ထာဝရဘုရားေရွ႔ စင္ၾကယ္ေသာ စားပြဲေပၚမွာ မုန္႔တလံုးေပၚ၌ တလံုးကိုထပ္ဆင့္၍၊ တပံုေျခာက္လံုးစီ၊ ႏွစ္ပံုပံုရမည္။ ၇ထာဝရဘုရား အား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူဘို႔ရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုမုန္႔ႏွစ္ပံုေပၚမွာ စင္ၾကယ္ေသာ ေလာဗန္ကိုတင္ထားရမည္။ ၈ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ႏွင့္အညီ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ လက္မွ ခံယူေသာထိုမုန္႔ကို၊ အာရုန္သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း အစဥ္အၿမဲျပင္ဆင္ရမည္။ ၉ထိုမုန္႔ကို အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ပိုင္၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ စားရၾကမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာထဲက ထိုမုန္႔သည္၊ ထာဝရပညတ္ေတာ္အတိုင္း၊ အာရုန္အဘို႔ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာအရာျဖစ္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝအဲဂုတၱဳလူႏွင့္ ဣသေရလမိန္းမရ၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္အတူ လုိက္လာေသာသားတေယာက္ သည္၊ တပ္ထဲမွာ ဣသေရလလူႏွင့္ရန္ေတြ႔သျဖင့္၊ ၁၁နာမေတာ္ကို ျပစ္မွားလ်က္ က်ိန္ဆဲေလ၏။ ထိုသူ၏အမိကား၊ ဒန္အမ်ိဳး၊ ဒိဗရိသမီး ေရွေလာမိတ္ျဖစ္သတည္း။ ၁၂ျပစ္မွားေသာသူကို ေမာေရွထံသို႔ ေဆာင္ယူခဲ့၍ ထာဝရဘုရား၏ အလိုေတာ္ကို မသိမွီတိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားၾက၏။ ၁၃-၁၄ထာဝရဘုရားကလည္း၊ က်ိန္ဆဲေသာသူကို တပ္ျပင္သို႔ေဆာင္  သြား၍၊ သူ၏စကားကို ၾကားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သူ၏ေခါင္း ေပၚမွာ လက္ကိုတင္ၿပီးမွ၊ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၾကေစ။ ၁၅သင္သည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ မိမိဘုရားသခင္ကို က်ိန္ဆဲေသာသူသည္ မိမိအျပစ္ကိုခံရမည္။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကို ျပစ္မွားေသာသူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္၊ ထိုသူကို အမွန္ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ရၾကမည္။ အမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တပါးအမ်ိဳးသား

ျဖစ္ေစ၊ နာမေတာ္ကို ျပစ္မွားလွ်င္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရမည္။ ၁၇လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ သည္လည္း အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္။ ၁၈တိရစာၦန္အသက္ကို သတ္ေသာသူသည္လည္း ဥစၥာရွင္အား တေကာင္အတြက္ တေကာင္ကိုေလ်ာ္ရမည္။ ၁၉လူသည္ အိမ္နီးခ်င္းကို နာေအာင္ျပဳလွ်င္၊ သူ႔ကိုျပဳ သည္အတိုင္း ကိုယ္ခံရမည္။ ၂ဝအရိုးကိုခ်ိဳးသည္အတြက္ အရိုးခ်ိဳးျခင္းကို၄င္း၊ မ်က္စိကိုဖ်က္သည္အတြက္၊ မ်က္စိဖ်က္ျခင္းကို၄င္း၊ သြားကိုခ်ိဳးသည္အတြက္၊ သြားခ်ိဳးျခင္းကို၄င္း၊ သူ႔ကိုနာက်င္စြာျပဳသည္အတိုင္း၊ ကိုယ္တိုင္နာက်င္စြာခံရမည္။ ၂၁တိရစာၦန္အသက္ကို သတ္ေသာသူသည္၊ တေကာင္အတြက္ တေကာင္ကို ျပန္ေပးရမည္။ လူအသက္ကိုသတ္ေသာ သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရမည္။ ၂၂ကိုယ္အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ သူတပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ တပါးတည္းေသာ တရားႏွင့္သာ စီရင္ျခင္းကိုခံရမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔သည္ က်ိန္ဆဲေသာ သူကို တပ္ျပင္သို႔ေဆာင္သြား၍ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ရမည္အေၾကာင္း ေမာေရွ ဆင့္ဆို  သည္ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔သည္ျပဳၾက၏။