၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၅)


၁တဖန္ သိနာေတာင္ေပၚမွာ၊ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး သားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂သင္တို႔သည္ ငါေပးေသာျပည္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ထိုျပည္သည္ထာဝရ ဘုရားအဘို႔ ဥပုသ္ ေစာင့္ရမည္။ ၃ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး လယ္လုပ္လ်က္၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုသုတ္သင္၍ အသီးကိုသိမ္းလ်က္ေနရမည္။ ၄သတၱမႏွစ္သည္၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ဥပုသ္ႏွစ္၊ တျပည္လံုးၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ ဥပုသ္ေစာင့္ရေသာႏွစ္ျဖစ္၏။ လယ္မလုပ္ရ။ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုမသုတ္သင္ရ။ ၅လယ္၌ အလိုလိုေပါက္ေသာ အသီးအႏွံကိုမွ် မရိတ္ရ။ မသုတ္သင္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကိုမွ် မဆြတ္ရ။ တျပည္လံုး ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရေသာႏွစ္ျဖစ္၏။ ၆ျပည္ဥပုသ္တည္းဟူေသာ အလိုလို ျဖစ္ပြားေသာအရာရွိသမွ်သည္၊ သင္ကိုယ္မွစ၍ သင္၏ကြၽန္၊ ကြၽန္မ၊ သူမ၊ ဧည့္သည္စားစရာ၊ ၇သင္၏ျပည္၌ရွိေသာ သားယဥ္သားရဲ စားစရာျဖစ္ရမည္။

၈ဥပုသ္ႏွစ္ခုနစ္ႏွစ္ကိုေရတြက္၍၊ ခုနစ္ႏွစ္ခုနစ္လီတည္းဟူေသာ ေလးဆယ္ကိုးႏွစ္ေစ့ၿပီးမွ၊ ၉သတၱမလ ဆယ္ရက္ေန႔၊ အျပစ္ေျဖျခင္းျပဳရာေန႔၌၊ ယုဘိလတံပိုးကို တျပည္လံုးမႈတ္ေစရမည္။ ၁ဝငါးဆယ္ေျမာက္ေသာ ႏွစ္ကို သန္႔ရွင္းေစသျဖင့္၊ တျပည္လံုး၌ျပည္သားအေပါင္းတို႔အား၊ လြတ္ရာအခြင့္ကို ေၾကြးေၾကာ္ရမည္။ ယုဘိလႏွစ္ျဖစ္၍၊ လူတိုင္းမိမိပိုင္ေသာေျမ၊ မိမိအေဆြအမ်ိဳးထံသို႔ ျပန္ရမည္။ ၁၁ငါးဆယ္ေျမာက္ေသာႏွစ္သည္ ယုဘိလႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္မလုပ္ရ။ အလိုလိုအေပါက္ေသာအပင္ကိုမွ် မရိတ္ရ။  မသုတ္သင္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အသီးကိုမွ် မဆြတ္ရ။ ၁၂ယုဘိလႏွစ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လယ္၌ရေသာ

အသီးအႏွံကိုသာစားရမည္။ ၁၃ယုဘိလႏွစ္တြင္ လူတိုင္းမိမိပိုင္ေသာေျမသို႔ျပန္ရမည္။ ၁၄သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္မႈကိုျပဳလွ်င္၊ တေယာက္ကို တေယာက္မညွဥ္းဆဲရ။ ၁၅ယုဘိလႏွစ္လြန္၍ လိုေသာေသာႏွစ္ေပါင္း အသီးအႏွံသီးလတံ့ေသာႏွစ္ေပါင္းကို ေရတြက္၍ ေရာင္းဝယ္မႈကိုျပဳရမည္။ ၁၆ထိုသို႔ အသီးသီးရေသာ ႏွစ္မ်ားကိုလိုက္၍ ေရာင္းေသာေၾကာင့္၊ ႏွစ္ေပါင္းအနည္းအမ်ား အလိုက္ အဘိုးေလ်ာ့လ်က္၊ တိုးလ်က္ေရာင္းဝယ္ရမည္။ ၁၇သင္တို႔သည္ တေယာက္ကိုတေယာက္ မညွဥ္းဆဲရ။ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။

၁၈သင္တို႔သည္ ငါ့စီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကို က်င့္ေစာင့္လွ်င္၊ ထိုျပည္၌ ေဘးလြတ္လ်က္ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၁၉ေျမသည္လည္း မိမိအသီးအႏွံကိုေပးသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ဝစြာစား၍ ေဘးလြတ္လ်က္ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝသင္တို႔ကလည္း၊ သတၱမႏွစ္တြင္ ငါတို႔သည္အဘယ္သို႔စားရမည္နည္း။ လယ္မလုပ္ရ။ အသီးအႏွံကိုမသိမ္း ရပါတကားဟု ဆိုလွ်င္၊ ၂၁ဆဌမႏွစ္တြင္ သင္တို႔ကို ငါေကာင္းႀကီးေပး၍၊ ထုိႏွစ္တြင္သံုးႏွစ္ အဘုိ႔အသီး အႏွံကိုျဖစ္ေစမည္။ ၂၂သင္တို႔သည္ အ႒မႏွစ္တြင္ လယ္လုပ္၍၊ နဝမႏွစ္တြင္၊ အသီးအႏွံကို သိမ္းရာကာ လတုိင္ေအာင္ ေဟာင္းေသာအသီးအႏွံကို စားရမည္။

၂၃ေျမကိုသူတပါးအစဥ္ပိုင္းေစျခင္းငွါ မေရာင္းရ။ ေျမသည္ငါဥစၥာျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ ငါ၌တည္း ေသာဧည့္သည္ အာဂႏၱဳျဖစ္ၾက၏။ ၂၄သင္တို႔သည္ ေျမကိုပိုင္ေလရာရာ၌ ေရြးႏႈတ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးရၾကမည္။ ၂၅သင္၏ အမ်ဳိးသား ခ်င္းသည္ဆင္းရဲ၍၊ မိမိပိုင္ေသာေျမကိုေရာင္းလွ်င္၄င္း၊ သူ၏ေပါက္ေဘာ္ တစံုတေယာက္သည္ ဝယ္ျခင္းငွါလာလွ်င္၄င္း၊ မိမိေပါက္ေဘာ္ေရာင္းေသာဥစၥာကို ေရြးႏႈတ္ရေသာအခြင့္ ရွိရမည္။ ၂၆ထုိေျမကိုေရြးႏႈတ္ေသာသူ တေယာက္မွ် မေပၚမရွိ၍၊ ေျမရွင္ေဟာင္းသည္ ကိုယ္တိုင္ေရြးႏႈတ္ ႏိုင္လွ်င္၊ ၂၇မိမိေျမသို႔ျပန္အံ့ေသာငွါ၊ ေရာင္း၍လြန္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းကိုေရတြက္ၿပီးမွ၊ လုိေသးေသာအဘိုးကို အထက္ကေရာင္းခဲ့ေသာသူအား ျပန္ေပးရမည္။ ၂၈ျပန္၍မေပးႏုိင္လွ်င္ ေရာင္းခဲ့ ေသာဥစၥာကို ယုဘိလႏွင့္ တိုင္ေအာင္ ဝယ္ေသာသူလက္၌ရွိေစရမည္။ ယုဘိလႏွစ္တြင္ လက္လႊတ္၍ အရွင္ေဟာင္း လက္သို႔ေရာက္ ေစရမည္။

၂၉ၿမိဳ႔ထဲ၌ရွိေသာအိမ္သုိ႔ အိမ္ရွင္ေရာင္းလွ်င္၊ တႏွစ္အတြင္း ေရြးႏႈတ္ေသာအခြင့္ရွိေစရမည္။ ၃ဝတႏွစ္အတြင္းတြင္ မေရြးႏႈတ္လွ်င္၊ ထုိအိမ္ကိုဝယ္ေသာသူမွစ၍ သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔သည္ အျမဲပိုင္ရၾက မည္။ ယုဘိလႏွစ္ေရာက္ ေသာ္လည္း လက္မလႊတ္ရ။  ၃၁ၿမိဳ႔ရုိးမရွိ၊ ရြာ၌ရွိေသာအိမ္ကို လယ္ယာကဲ့သို႔ မွတ္၍ ေရြးႏႈတ္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ယုဘိလ ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ လက္လႊတ္ရမည္။ ၃၂သုိ႔ရာတြင္ ေလဝိသားပိုင္ေသာၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔အိမ္တို႔ကို၊ အဘယ္ကာလ အခ်ိန္ မဆိုဘဲ ေရြးႏႈတ္ရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၃၃ေလဝိသားပိုင္ေသာၿမိဳ႔ကို၄င္း၊ အိမ္ကို၄င္း၊ သူတပါးဝယ္လွ်င္၊ ယုဘိလႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ လက္လႊတ္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလလူအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေလဝိသားတို႔သည္၊ ကိုယ္ေနရာၿမိဳ႔ အိမ္မွတပါး အျခားေသာဥစၥာမရွိ။ ၃၄သို႔ေသာ္လည္း၊ ေလဝိသားၿမိဳ႔သားနယ္၌ရွိေသာလယ္ယာတို႔ ကိုမေရာင္းရ။ အစဥ္အၿမဲပုိင္ရမည္။

၃၅သင္၏ အမ်ဳိးသားခ်င္းသည္ ဆင္းရဲ၍လက္အားေလ်ာ့သျဖင့္ တပါးအမ်ဳိးသားဧည့္သည္ အာဂႏၱဳကဲ့သို႔  ျဖစ္လွ်င္၊ သင့္ထံမွာ ေနေစျခင္းငွါသူ႔ကို မစရမည္။ ၃၆သူ၌အတိုးအပြါးကို မယူရ။ သင္၏အမ်ဳိး သားခ်င္းသည္ သင့္ထံမွာ ေနေစျခင္းငွါ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ေလာ့။ ၃၇အတိုးအပြါးကို ေျမာ္လင့္၍ေငြကို၄င္း၊ စားစရာကို၄င္း၊ သူ၌မေခ်းမငါွးရ။ ၃၈ငါသည္ခါနာန္ျပည္ကုိ သင္တို႔အား ေပး၍၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္အံ့ေသာငွါ၊ သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳ ျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာသင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသခင္ျဖစ္၏။

၃၉သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းသည္ဆင္းရဲ၍ သင္၌အေရာင္းခံလွ်င္၊ အေစခံကြၽန္ျပဳသကဲ့သုိ႔၊ သူ႔ကိုအႏိုင္ မျပဳရ။ ၄ဝသူသည္သူငွါးကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ဧည့္သည္ကဲ့သို႔၄င္း၊ သင့္ထံမွာေန၍ယုဘိလႏွစ္တိုင္ေအာင္ အေစခံရမည္။ ၄၁ထုိအခါသူ သည္ သားသမီးႏွင့္ တကြထြက္၍၊ မိမိအေဆြအမ်ဳိး၊ မိမိဘိုးဘပိုင္ေသာေျမသို႔ျပန္ရမည္။ ၄၂အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္ေသာငါ၏အမႈထမ္းျဖစ္၍၊ အေစခံကြၽန္ျဖစ္ေစ ျခင္းငွါ၊ မေရာင္းရ။ ၄၃သူကိုၾကမ္း တမ္းစြာမစီရင္ရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္။ ၄၄သင္သည္ေစခုိင္းေသာ ကြၽန္၊ ကြၽန္မတို႔ကို၊ သင့္ပတ္လည္ ဝန္းက်င့္တို႔၌ ေနေသာသာသနာပလူတို႔တြင္ ဝယ္ရမည္။ ၄၅ထုိမွတပါး၊ သင္တို႔တြင္တည္းေနေသာတကြၽန္းတႏိုင္ငံ သားတို႔ကို၄င္း၊ သင္တို႔ျပည္၌ သူတို႔ရေသာသားသမီးတို႔ကို၄င္း ဝယ္၍ပိုင္ရမည္။ ၄၆သူတို႔သည္ကြၽန္သားေပါက္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔ႏွင့္သင္တို႔ သားသမီးတို႔သည္ အေမြခံ၍ ပိုင္ရမည္။ ကိုယ္အမ်ဳိးသားခ်င္းတည္းဟူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး သားျဖစ္လွ်င္၊ တေယာက္ကို တေယာက္ၾကမ္းတမ္းစြာမစီရင္ရ။

၄၇သင့္အနားမွာတည္းေနေသာ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားသည္ ေငြရတတ္၍ သူ၏အနားမွာေနေသာ သင္၏ အမ်ဳိးသားခ်င္းဆင္းရဲသျဖင့္၊ သင့္အနားမွာတည္းေနေသာ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသား၌၄င္း၊ သူ၏သားေျမ၌၄င္း၊ ကိုယ္ကို ေရာင္းခ်လွ်င္၊ ၄၈ေရာင္းၿပီးမွ ေရြးႏႈတ္ေသာအခြင့္ရွိေစရမည္။ မိမိအမ်ဳိးသား တစံုတေယာက္သည္ ေရြးႏႈတ္ရမည္။ ၄၉ဘႀကီး၊ ဘေထြး၊ ညီအစ္ကိုေတာ္မွစ၍ အေဆြအမ်ဳိးေပါက္ေဘာ္ရင္း တစံုတေယာက္သည္ ေရြးႏႈတ္ရမည္။ ကိုယ္တိုင္ တတ္ႏုိင္လွ်င္လည္း ကိုယ္ကိုေရြးႏႈတ္ရမည္။ ၅ဝသခင္ႏွင့္ ကြၽန္တို႔သည္၊ ေရာင္းဝယ္ေသာႏွစ္မွစ၍ ယုဘိလႏွစ္တိုင္ ေအာင္ႏွစ္ေပါင္းကိုေရတြက္ၿပီးလွ်င္၊ ႏွစ္ေပါင္းအနည္းအမ်ားကို ေထာက္၍၄င္း၊ သူငွါးလုပ္ရသည္ ကာလကုိေထာက္၍၄င္း၊ ကိုယ္အဘုိးကို စီရင္ရမည္။ ၅၁ယုဘိလႏွစ္မေရာက္မွီ၊ အေစခံရေသာႏွစ္ေပါင္း အနည္းအမ်ားကိုေရတြက္၍၊ ၅၂လုိေသးေသာ ႏွစ္ေပါင္း အနည္းအမ်ားအလိုက္ ေရြးရန္အဘိုးကို၊ ဝယ္ရင္းေငြထဲကႏႈတ္၍ ျပန္ေပးရမည္။ ၅၃ထုိသူသည္ တႏွစ္ေနာက္တႏွစ္၊ သူငွါးကဲ့သုိ႔ ေနရမည္။ သင့္မ်က္ေမွာက္၌ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုမခံရ။ ၅၄ထုိသို႔ေသာနည္းျဖင့္ မေရြးမႏႈတ္ လွ်င္၊ ယုဘိလႏွစ္ေရာက္ေသာ အခါ၊ သူ႔ကိုသားမယားႏွင့္တကြ သခင္လက္မွ လြတ္ရမည္။ ၅၅အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ငါ၏အမႈထမ္းျဖစ္ၾက၏။ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ငါ၏အမႈထမ္းျဖစ္ၾက၏။ ငါသည္သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။