၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၆)


၁သင္တို႔သည္ ကိုယ္အဘုိ႔ထုလုပ္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုကိုမရွိေစရ။ သင္တို႔ျပည္၌ကိုးကြယ္စရာ မွတ္တိုင္ကုိ မစိုက္ရ။ ထုေသာေက်ာက္ကို ေထာင္၍မထားရ။ ငါသည္သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။ ၂ငါ့ဥပုသ္ေန႔ တို႔ကိုေစာင့္၍၊ ငါ့သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ကိုရုိေသာရမည္။ ငါသည္ထာဝရ ဘုရားျဖစ္၏။

၃သင္တို႔သည္၊ ငါ့ထံုးဖဲြ႔ရာလမ္းသုိ႔လုိက္၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကို၊ က်င့္ေစာင့္လွ်င္၊ ၄အခ်ိန္တန္မွငါသည္ သင္တို႔ အဘို႔မိုဃ္းရြာေစသျဖင့္၊ ေျမသည္မိမိဘ႑ာကိုေပး၍၊ ဥယ်ာဥ္အပင္တို႔သည္ အသီးသီးၾကလိမ့္မည္။ ၅စပါးနင္းနယ္ ေသာအမႈသည္၊ စပ်စ္သီးညွစ္ရာကာလ တိုင္ေအာင္၄င္း၊ စပ်စ္သီးညွစ္ေသာအမႈသည္၊ မ်ဳိးေစ့ၾကဲရာကာလ တုိင္ေအာင္၄င္းမွီသျဖင့္၊ သင္တို႔သည္ဝစြာစား၍၊ ကုိယ္ျပည္၌ ေဘးလြတ္လ်က္ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၆သင္တုုိ႔ျပည္၌ စစ္မႈကိုငါၿငိမ္းေစ၍၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေသာသူမရိွဘဲသင္တို႔သည္ အိပ္ရၾက လိမ့္မည္။ ဆိုးေသာသားရဲ တုိ႔ကိုလည္း ငါပယ္ ရွားမည္။ တျပည္လံုးသည္ ထားေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ၇သင္တို႔သည္ ရန္သူမ်ားကုိ လုိက္၍ထားလက္နက္ျဖင့္ ေအာင္ၾကလိမ့္မည္။၈သင္တို႔တြင္ လူငါးေယာက္သည္၊ ရန္သူတရာကိုလုိက္လိမ့္မည္။ လူတရာသည္၊ ရန္သူတေသာင္း ကိုေျပးေစ၍၊ ထားလက္နက္ျဖင့္ ေအာင္ၾက လိမ့္မည္။ ၉သင္တို႔ကို ငါေစာင့္မသျဖင့္  တိုးပြါးမ်ားျပားေစ၍၊ သင္တို႔ႏွင့္ငါျပဳေသာပဋိိညာဥ္ကိုငါျမဲျမံေစမည္။ ၁ဝသိုထားေသာ စပါးေဟာင္းကိုစား၍မကုန္မွီ၊ စပါးသစ္ေပၚေသာေၾကာင့္၊ အေဟာင္းကိုထုတ္ရၾကမည္။ ၁၁ငါသည္စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းမရွိဘဲ သင္တို႔တြင္ တဲေတာ္ကိုတည္မည္။ ၁၂သင္တို႔တြင္လည္းလွည့္လည္၍ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ သင္တို႔သည္လည္းငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃အဲဂုတၱဳျပည္၌ အေစကြၽန္ခံ ရေသာ သင္တို႔ကို ငါလႊတ္၍ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္တို႔၏ ထမ္းဘို႔ႀကိဳးကို ငါျဖတ္၍ သင္တို႔ကို တည့္မတ္ေစၿပီ။

၁၄သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားမေထာင္၊ ဤပညတ္အလံုးစံုကိုမေစာင့္၊ ၁၅ငါ့စီရင္ ထံုးဖဲြ႔ခ်က္မ်ားကိုရြံရွာ၍၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳလ်က္၊ ငါ့ပညတ္တရားကုိမက်င့္၊ ငါ့ပဋိိညာဥ္သစၥာကုိ ဖ်က္လွ်င္၊ ၁၆သင္တုိ႔၌ ငါျပဳလတံ့ေသာ အမႈဟူမူကား၊ သင္တို႔၌မ်က္စီပ်က္လ်က္၊ စိတ္ပူပန္လ်က္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ ထိတ္လန္႔ေသာ သေဘာ၊ တူလာ၊ ဖ်ားနာတို႔ကိုသင္တို႔ အေပၚမွာ ငါခန္႔ထားမည္။ သင္တို႔သည္ မ်ဳိးေစ့ကုိ ၾကဲေသာ္လည္း အက်ဳိးမရွိ။ ရန္သူတို႔သည္ အသီးအႏွံကို စားၾက လိမ့္မည္။ ၁၇သင္တို႔ကို ငါမ်က္ႏွာထား၍၊ ရန္သူေရွ႔မွာ ဆံုးေစမည္။ သင္တို႔သည္ ရန္သူ၏အုပ္စိုးျခင္းကို ခံရ၍၊ အဘယ္ သူမွ်မလုိက္ေသာ္လည္း၊ ေျပးၾကလိမ့္မည္။ ၁၈ထုိမွ်ေလာက္ခံရေသာ္လည္း၊ ငါ့စကားကိုနားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ သင္တို႔ အျပစ္ေၾကာင့္ ခုနစ္ဆေသာဒဏ္ကိုငါေပးဦးမည္။ ၁၉သင္တို႔မာနအစြယ္ကိုငါခ်ဳိးမည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို သံကဲ့သို႔ ၄င္း၊ ေျမႀကီးကုိ ေၾကးဝါကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါျဖစ္ေစ သျဖင့္၊ ၂ဝသင္တို႔သည္အခ်ည္းႏွီးႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔  ေျမသည္ မိမိဘ႑ာကိုမေပး။ ဥယ်ာဥ္အပင္တို႔သည္ အသီးမသီးၾက။

၂၁သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကုိနားမေထာင္၊ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳလွ်င္၊ သင္တို႔ အျပစ္အေလ်ာက္ခုနစ္ ဆေသာ ေဘးႀကီးကိုငါသက္ေရာက္ေစမည္။ ၂၂သင္တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ခ်ီသြား၍၊ သင္တို႔၏ တိရစာၦန္ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလ်က္၊ သင္တို႔ကိုနည္းေစျခင္းငွါ၊ သားရဲမ်ားကုိ ငါေစလႊတ္သျဖင့္၊ သင္တို႔သြားရာလမ္းမ တို႔သည္ လူဆိတ္ညံရာျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ထုိသုိ႔ခံရေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ သတိမရ၊ ငါ့ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသးလွ်င္၊ ၂၄ငါသည္လည္းသင္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍၊ သင္တို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ခုနစ္ဆေသာဒဏ္ကိုေပးဦးမည္။ ၂၅ငါ့ပဋိိညာဥ္ဘက္၌ေန၍၊ တရားစီရင္ရ ေသာထားေဘးကို သင္တို႔အေပၚမွာ ငါသက္ေရာက္ေစမည္။ သင္တို႔သည္ၿမိဳ႔ထဲ၌စုေဝးေသာအခါ၊ ကာလနာေဘးကို ငါေစလြတ္၍၊ ရန္သူလက္သို႔ ေရာက္ေစမည္။ ၂၆သင္တုိ႔၏အစာအာဟာရအေထာက္အပင့္ကို ငါပယ္ရွားေသာအခါ၊ မိန္းမတက်ိပ္တို႔သည္ သင္တို႔၏ မုန္႔ကိုမီးဖိုတဖို၌ဖုတ္ၿပီးမွ၊ ထုိမုန္႔ကုိခ်ိန္ေပးသျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဝစြာမစားရၾက။ ၂၇ထုိမေလာက္ခံရေသာ္လည္း၊ ငါ့စကားကုိနားမေထာင္၊ ငါ့ကုိဆန္႔က်င္ဘက္ျပေသးလွ်င္၊ ၂၈ငါသည္လည္း အမ်က္ထြက္ ၍ သင္တို႔ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသျဖင့္၊ သင္တို႔အျပစ္ေၾကာင့္ခုနစ္ဆေသာ ဒဏ္ကိုေပးဦးမည္။ ၂၉သင္တို႔သည္ကိုယ္ သားသမီးတို႔၏ အသားကိုစားရၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝသင္တို႔ျမင့္ေသာအရပ္မ်ားကို ငါၿဖိဳဖ်က္၍၊ ရုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို ခုတ္လွဲမည္။ သင္တို႔အေသေကာင္မ်ားကို၊ ရုပ္တုဆင္းတုအေသေကာင္ အေပၚမွာ ပစ္ခ်၍၊ သင္တုိ႔ကိုစက္ဆုတ္ရြံရွာ မည္။ ၃၁သင္တို႔ၿမိဳ႔မ်ားကိုငါဖ်က္ဆီး၍၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသျဖင့္၊ သင္တို႔နံ႔သာေပါင္းအေမႊး အႀကိဳင္ကိုငါမနမ္း။ ၃၂တျပည္လံုးကို ငါသုတ္သင္ ပယ္ရွင္းေသာအမႈကို၊ ထုိျပည္၌ေနေသာ သင္တို႔၏ ရန္သူတို႔သည္ ျမင္၍ မိန္းေမာေတြေဝ ၾကလိမ့္မည္။ ၃၃သာသနာပလူတို႔တြင္ သင္တို႔ကိုအရပ္ရပ္ငါကဲြျပားေစ၍၊ ထားမိုးလ်က္လုိက္မည္။ သင္တို႔ျပည္သည္လည္း လူဆိတ္ညံလ်က္၊ ၿမိဳ႔သည္လည္းပ်က္စီးလ်က္ရွိလိမ့္မည္။ ၃၄ထုိသုိ႔သင္တို႔သည္ ရန္သူျပည္၌ ေန၍၊ ကိုယ္ျပည္သည္လူဆိတ္ညံလ်က္ေနေသာ ကာလပတ္လံုး ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍၊ မိမိဥပုသပ္ေန႔တို႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ရမည္။  ၃၅လူဆိတ္ညံလ်က္ေနရေသာကာလပတ္လံုး ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္။ သင္တို႔ရွိေနေသာအခါ၊ ဥပုသ္ေန႔တို႔၌ျပည္သည္ မၿငိမ္မဝပ္ရ။ ၃၆ရန္သူျပည္မွာ က်န္ၾကြင္းေသာ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔၊ ထိတ္လန္႔ေသာ သေဘာကုိငါေပးသြင္းသျဖင့္၊ သစ္ရြက္လႈပ္သံေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ေၾကာက္၍၊ ထားေဘးမွေျပးသကဲ့သုိ႔ ေျပးၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ်မလုိက္ ေသာ္လည္း လဲၾကလိမ့္မည္။ ၃၇အဘယ္သူမွ် မလုိက္ေသာ္လည္း ထားေဘးမွေျပးေသာသူ ကဲ့သုိ႔ တေယာက္အေပၚမွာ တေယာက္လဲၾကလိမ့္မည္။ ရန္သူေရွ႔မွာရပ္ႏုိင္ေသာတန္ခိုးမရွိရ။ ၃၈ရန္သူျပည္သည္ သင္တို႔ကိုမ်ဳိးစား၍၊ သာသနာပ လူတို႔တြင္ ဆံုးရႈံးၾကလိမ့္မည္။ ၃၉က်န္ၾကြင္းေသာသင္တို႔သည္၊ ရန္သူျပည္၌ ကိုယ္အျပစ္၊ ဘိုးဘတို႔အျပစ္ခံလ်က္၊ ဘိုးဘႏွင့္တကြအားေလ်ာ့ၾကလိမ့္မည္။

၄ဝသုိ႔ရာတြင္ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုျပစ္မွာ၍၊ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာ ေၾကာင့္၊ ၄၁ငါသည္သူတို႔ကို ဆန္႔က်င့္ ဘက္ျပဳ၍ ရန္သူျပည္သို႔ပို႔ေဆာင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္တကြ၊ ကိုယ္အျပစ္၊ ဘိုးဘတို႔ အျပစ္မ်ားကိုေဘာ္ျပေတာင္း ပန္လွ်င္၄င္း၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုမခံေသာ မိမိတို႔ႏွလံုးကုိ ႏွိမ့္ခ်၍၊ မိမိတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ခံရေသာဒဏ္ကို ဝန္ခံလွ်င္ ၄င္း၊ ၄၂ငါသည္ယာကုပ္ႏွင့္ ျပဳေသာ ပဋိိညာဥ္၊ ဣဇာက္ႏွင့္ျပဳေသာပဋိိညာဥ္ကို၄င္း၊ အာျဗဟံႏွင့္ ျပဳေသာပဋိိညာဥ္ကုိ၄င္း ငါေအာက္ေမ့မည္။ ၄၃ထုိျပည္ သည္သူတို႔လက္မွ လြတ္၍၊ သူတို႔မရွိဘဲ လူဆိတ္ညံလ်က္ေနစဥ္တြင္၊ မိမိဥပုသ္ေန႔တို႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္လိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ င့ါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္မ်ားကို  ရြံရွာ၍ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာအျပစ္ေၾကာင့္၊ ခံရေသာဒဏ္ကို ဝန္ခံရၾကလိမ့္မည္။ ၄၄သုိ႔ရာတြင္ ရန္သူျပည္၌ေနၾကေသာအခါ၊ သူတို႔ကို ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီး၍၊ သူတို႔ႏွင့္ငါ ျပဳေသာ ပဋိိညာဥ္ကုိ ပယ္သည္ တိုင္ေအာင္ သူတို႔ကိုငါမစြန္ပစ္မရြံရွာ။ ငါသည္ သူတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ၄၅ငါသည္သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္အံ့ ေသာငွါ သာသနာပလူတို႔မ်က္ေမွာက္၌၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္ေသာသူတို႔ ဘိုးေဘးႏွင့္ ငါျပဳေသာ ပဋိိညာဥ္ ကိုသူတို႔အတြက္ ငါေအာက္ေမ့မည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၆ဤေရြ႔ကား ထာဝရဘုရား သည္၊ သိနာေတာ္ေပၚမွာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အဘုိ႔ေမာေရွလက္တြင္ ထားေတာ္မူေသာ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္ ပညတ္ တရားျဖစ္သတည္း။