၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂၇)


၁တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ ၂လူသည္သစၥာဂတိျပဳ၍ ပူေဇာ္လွ်င္၊ ပူေဇာ္အပ္ေသာသူသည္၊ သင္အဘုိးျပတ္သည္အတိုင္း ထာဝရဘုရား၏ ဘ႑ာ ေတာ္ျဖစ္ရမည္။ ၃သင္သည္ အဘယ္မွ်အဘုိးျပတ္ရမည္နည္း ဟူမူကား၊ ေယာက်္ားကို အသက္ႏွစ္ဆယ္မွသည္ ေျခာက္ဆယ္ တုိင္ေအာင္၊ အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ ေငြအက်ပ္ငါးဆယ္ႏွင့္ အဘုိးျပတ္ရမည္။ ၄မိန္းမျဖစ္လွ်င္၊ ေငြအက်ပ္ သံုးဆယ္ႏွင့္ အဘိုးျပတ္ရမည္။ ၅အသက္ငါးႏွစ္မွသည္ ဆယ္ႏွစ္ တိုင္ေအာင္၊ ေယာက်ာ္းကိုအက်ပ္ႏွစ္ဆယ္၊ မိန္းမကို အက်ပ္တဆယ္ႏွင့္ အဘိုးျပတ္ရမည္။ ၆အသက္တလမွသည္ ငါးႏွစ္တိုင္ေအာင္၊ ေယာက်္ားကုိေငြငါးက်ပ္၊ မိန္းမကို သံုးက်ပ္ႏွင့္ အဘိုးျပတ္ရမည္။ ၇အသက္ေျခာက္ဆယ္လြန္လွ်င္၊ ေယာက်္ားကိုဆယ္ငါးက်ပ္၊ မိန္းမကိုတဆယ္ႏွင့္ အဘိုးျပတ္ရမည္။ ၈သင္အဘုိးျပတ္သည္ အတုိင္းမတတ္ႏုိင္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သည္ သစၥာဂတိျပဳေသာသူ တတ္ႏုိင္သမွ်အတိုင္းအဘုိးျပတ္ရမည္။

၉လူသည္ တိရစာၦန္ကို ထာဝရဘုရားအားပူေဇာ္လွ်င္၊ ပူေဇာ္သမွ်သည္ သန္႔ရွင္းရမည္။ ၁ဝေကာင္းသည္ျဖစ္ ေစ၊ ညံ့သည္ျဖစ္ေစ၊ တေကာင္အတြက္ တေကာင္ကို မလဲရ။ လဲလုိလွ်င္၊ ႏွစ္ေကာင္စလံုး သန္႔ရွင္းရမည္။ ၁၁ထာဝရ ဘုရားအားမပူေဇာ္အပ္၊ မစင္ၾကယ္ေသာတိရစာၦန္ျဖစ္လွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ျပ၍၊ ၁၂ေကာင္းမေကာင္းရွိသည္ အေလ်ာက္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဘုိးျပတ္ရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျပတ္ သည္အတိုင္း အဘုိးရွိရမည္။ ၁၃ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ေရြးလုိလွ်င္၊ အဘုိးရင္းႏွင့္ ငါးစုတစုကိုထပ္၍ ေပးရမည္။

၁၄လူသည္ မိမိအိမ္ကိုထာဝရဘုရားအဘုိ႔သန္႔ရွင္းေစလွ်င္၊ ေကာင္းမေကာင္းရွိသည္အေလ်ာက္၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အဘုိးျပတ္ရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျပတ္သည္ အတုိင္းအဘိုးရွိရမည္။ ၁၅ထုိအိမ္ကို သန္႔ရွင္းေစေသာသူေရြးလုိ လွ်င္၊ ျပတ္ေသာအဘုိးရင္းႏွင့္ ငါးစုတစုကုိေပး၍ အိမ္ကိုယူရမည္။

၁၆လူသည္ကိုယ္ပိုင္ေသာလယ္ယာကို ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေစလွ်င္၊ မုေယာမ်ဳိးေစ့ၾကဲရသည္ အတုိင္း အဘုိးျပတ္ရမည္။ မ်ဳိးေစ့တၾသမဲ ၾကဲရေသာလယ္ကို၊ ေငြအက်ပ္၊ ငါးဆယ္ႏွင့္ အဘုိးျပတ္ရမည္။ ၁၇ယုဘိလႏွစ္မွစ၍ မိမိလယ္ကို သန္႔ရွင္းေစလွ်င္၊ ျပတ္သည္အတုိင္းအဘုိးရွိရမည္။ ၁၈ယုဘိလႏွစ္လြန္မွ မိမိလယ္ကို သန္႔ရွင္းေစလွ်င္၊ ေနာင္ ယုဘိလႏွစ္မွီေအာင္ လုိေသးေသာႏွစ္ေပါင္းကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေရတြက္၍ ျပတ္ေသာအဘုိးရင္းေငြကို ေလ်ာ့ ရမည္။ ၁၉မိမိလယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစေသာသူသည္ ေရြးလုိလွ်င္၊ ျပတ္ေသာအဘိုးရင္းႏွင့္ ငါးစုတစုကိုေပး၍ လယ္ကိုအပိုင္ ယူရမည္။ ၂ဝသို႔မဟုတ္လယ္ကုိမေရြးလုိ၊ အျခားေသာသူအား ေရာင္းမိလွ်င္၊ ေနာက္တဖန္မေရြးရ။ ၂၁ယုဘိလႏွစ္တြင္ ထုိလယ္သည္ အမႈလြတ္ေသာ အခါ၊ က်ိန္ဆိုေသာလယ္ကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရားအားသန္႔ရွင္း၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ ဥစၥာျဖစ္ရမည္။ ၂၂လူသည္ကိုယ္ပိုင္ရင္းမဟုတ္၊ ဝယ္ေသာလယ္ယာကို ထာဝရဘုရားအဘုိ႔သန္႔ရွင္းေစလွ်င္၊ ၂၃ယုဘိ လႏွစ္တိုင္ေအာင္ျပတ္ေသာအဘိုးကုိ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေရတြက္၍၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းေစေသာ ေန႔၌ အဘုိးျပတ္ေသာအဘုိးေငြကို ေပးရမည္။ ၂၄ယုဘိလႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ထုိလယ္ကိုအရင္ပိုင္၍ ေရာင္းေသာသူလက္သို႔ျပန္ေစရမည္။ ၂၅အဘုိးျပတ္ေလရာရာ၌ အက်ပ္ေတာ္အလုိက္ျပတ္ရမည္။ အက်ပ္ကား၊ ေဂရႏွစ္ဆယ္ျဖစ္သတည္း။

၂၆ထာဝရဘုရား ပိုင္ထိုက္ေသာ တိရစာၦန္သားဦးကို၊ အဘယ္သူမွ် မသန္႔ရွင္းေစရ။ ႏြားျဖစ္ေစ၊ သိုးဆိတ္ျဖစ္ေစ၊ ထာဝရဘုရားဥစၥာျဖစ္၏။ ၂၇မစင္ၾကယ္ေသာတိရစာၦန္ျဖစ္လွ်င္၊ အဘုိးျပတ္သည္အတုိင္း ေရြး၍၊ ငါးစုတစုကိုထပ္၍ ေပးရမည္။ မေရြးလုိလွ်င္၊ အဘိုးျပတ္သည္အတုိင္းေရာင္းရမည္။

၂၈သို႔ရာတြင္လူျဖစ္ေစ၊ တိရစာၦန္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္ရင္းလယ္ျဖစ္ေစ၊ ထာဝရဘုရားအားက်ိန္ဆို၍ ပူေဇာ္သမွ်ကို မေရာင္းမေရြးရ။ က်ိန္ဆို၍ပူေဇာ္သမွ်တို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား အလြန္သန္႔ရွင္းရမည္။ ၂၉လူကိုပင္က်ိန္ ဆို၍ ပူေဇာ္လွ်င္၊ ေနာက္  တဖန္မေရြးရ၊ သတ္ရမည္။

၃ဝစပါးျဖစ္ေစ၊ သစ္သီးျဖစ္ေစ၊ ေျမက ျဖစ္သမွ်ေသာအသီးအႏွံ ဆယ္စုတစုသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဘ႑ာ ေတာ္ျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ သန္႔ရွင္းရမည္။ ၃၁ဆယ္စုတစုကိုေရြးလုိလွ်င္၊ အဘုိးရင္းႏွင့္ ငါးစုတစုကို ထပ္၍ေပး ရမည္။ ၃၂ႏြားျဖစ္ေစ၊ သိုးဆိတ္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိမ္လံုးေအာက္၌ သြားသမွ်ေသာအေကာင္ ဆယ္စုတစုသည္၊ ထာဝရဘုရား အဘုိ႔ သန္႔ရွင္းရမည္။ ၃၃ေကာင္းသေလာ၊ ညံ့သေလာဟု မေမးမစစ္ရ။ တေကာင္အတြက္တေကာင္ကိုမလဲရ။ လဲလိုလွ်င္ ႏွစ္ေကာင္စလံုး သန္႔ရွင္းရမည္။ အလွ်င္းမေရြးရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၄ဤေရြ႔ကားထာဝရဘုရားသည္၊ သိနာေတာ္ငေပၚမွာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ အဘုိ႔

ေမာေရွ၌ထားေတာ္မူေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သတည္း။

 

ရွင္ေမာေရွစီရင္ေရးထားေသာဝတ္ျပဳရာက်မ္းၿပီး၏။