၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၂)


၁ထာဝရဘုရားအားေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာျပဳလုိလွ်င္၊ မုန္႔ညက္ကိုဆက္ရမည္။ မုန္႔ညက္အေပၚမွာ ဆီကိုေလာင္း၍ ေလာဗန္ကိုလည္း ထည့္ၿပီးမွ၊ ၂အာရုန္၏သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသုိ႔ေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ သည္မုန္႔ညက္တလက္ဆြန္း၊ ဆီအခ်ဳိ႔၊ ေလာဗန္ရွိသမွ်ကိုယူ၍၊ ထုိအတြက္အတာကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ဆက္ကပ္၍၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။ ၃က်န္ၾကြင္း ေသာေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္ သကၠာမူကား၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အဘုိ႔ျဖစ္ရမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳ ေသာ ပူေဇာ္သကၠာထဲက အလြန္သန္႔ရွင္းေသာအရာျဖစ္၏။

၄မီးဖို၌ဖုတ္ေသာမုန္႔ကို ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျပဳလုိလွ်င္၊ ဆီႏွင့္မုန္႔ညက္ျဖင့္လုပ္ေသာ တေဆးမဲ့ မုန္႔ျပားေသာ္၄င္း၊ ဆီလူးေသာတေဆးမဲ့ မုန္႔ၾကြပ္ေသာ္၄င္း ျဖစ္ရမည္။ ၅သံျပားပူႏွင့္ လုပ္ေသာမုန္႔ကုိ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳလိုလွ်င္၊ ဆီေရာ၍ တေဆးမပါေသာ မုန္႔ညက္ႏွင့္ လုပ္ရမည္။ ၆ထုိမုန္႔ကိုခ်ဳိ႔ဖဲ့၍ ဆီကိုေလာင္းရမည္။ ေဘာဇဥ္ပူ ေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။ ၇အိုးကင္ႏွင့္ ေၾကာ္ေသာမုန္႔ကို ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာျပဳလိုလွ်င္၊ ဆီေရာေသာမုန္႔ညက္ႏွင့္ လုပ္ရမည္။

၈ထုိေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ၊ ထာဝရဘုရား အထံေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အား ဆက္ၿပီးမွ၊ သူသည္ယဇ္ပလႅင္သို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၉ထိုေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာထဲကအတြက္ အတာကို ႏႈိက္ယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ဆက္ကပ္၍ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။ ၁ဝက်န္ၾကြင္းေသာေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာမူကား၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ အဘုို႔ ျဖစ္ရမည္။ ထာဝရဘုရားအားမီးျဖင့္ ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာထဲက အလြန္သန္႔ရွင္းေသာအရာျဖစ္၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားအား ဆက္ေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ၌ တေဆးမပါရ။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ ပူေဇာ္ သကၠာျပဳေသာအခါ၊ တေဆးကိုမီးမရႈိ႔ရ။ ပ်ားရည္ကိုလည္း မရႈိ႔ရ။ ၁၂အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံကုိ ပူေဇာ္ေသာအမႈမွာ၊ တေဆးႏွင့္ ပ်ားရည္ကို၊ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ရေသာ္ လည္း၊ ေမႊးႀကိဳင္ရာဘုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးမရႈိ႔ရ။ ၁၃ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျပဳေလရာရာ၌ ဆားခပ္ရမည္။ သင္ျပဳေသာ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာ၌၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ပဋိိညာဥ္ဆားကို မခပ္ဘဲမေနရ။ ၁၄အဦးသီးေသာအသီးအႏွံကို၊ ထာဝရ ဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳလိုလွ်င္၊ စပါးႏွံကို အရည္စစ္ေအာင္ မီးနားမွာထား၍၊ စပါးေစ့ကို ပြတ္ယူၿပီးမွ၊ ၁၅ဆီကိုေလာင္း၍၊ ေလာဗန္ကိုတင္လ်က္၊ ပူေဇာ္သကၠာကိုျပဳရမည္။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။ ၁၆ပြတ္ယူေသာ စပါးေစ့အခ်ဳိ႔၊ ဆီအခ်ဳိ႔၊ ေလာဗန္ရွိသမွ်တည္းဟူေသာ ထုိေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာ အတြက္အတာကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မီးရႈိ႔ရမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။