၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၃)


၁ႏြားကို မိႆဟာယယဇ္ျပဳလုိလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာ အထီးအမ တေကာင္ေကာင္ကို၊ ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌ဆက္ရမည္။ ၂ပူေဇာ္ေသာႏြား၏ ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကုိတင္၍၊ ပရိသတ္စည္ေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနားမွာ သတ္ၿပီးလွ်င္၊ အာရုန္၏ သားယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္၊ အေသြးကိုယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ျဖန္းရမည္။ ၃အအူကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ ၄အအူႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ေသာ ဆီဥ၊ ခါးအတြင္းနား၌ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ တကြအသည္းေပၚ၌ရွိေသာ အေျမွးတို႔ကို၊ မိႆဟာယယဇ္ေကာင္ထဲက ယူ၍ ထာဝရဘုရား အားမီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ဆက္ၿပီးမွ၊ ၅အာရုန္¬၏သားတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ရွိေသာ ထင္းမီးေပၚမွာ တင္ေသာယဇ္ေကာင္ႏွင့္ အတူမီးရိႈ႔ရမည္။ ထာဝရဘုရားအားမီးျဖင့္ ဆက္ကပ္၍၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာပူေဇာ္ သကၠာျဖစ္သတည္း။

၆ထာဝရဘုရားအား သုိး၊ ဆိတ္ကို၊ မိႆဟာယယဇ္ျပဳလုိလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာ အထီးအမ တေကာင္ေကာင္ ကုိဆက္ရမည္။ ၇သိုးသငယ္ကိုပူေဇာ္လိုလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဆက္ၿပီးမွ၊ ၈ပူေဇာ္ေသာသိုး၏ ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကိုတင္၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔မွာ သတ္ၿပီးလ်င္၊ အာရုန္၏ သားတို႔သည္ အေသြးကုိ ယဇ္ပလႅင္ အေပၚ၌ ပတ္လည္ျဖန္းရမည္။ ၉အေကာင္ဆီဥ၊ ေက်ာရိုးကတိတိျဖတ္ေသာ အၿမီးရွိသမွ်အအူကို ဖံုးေသာဆီဥ၊ အအူႏွင့္ဆိုင္သမွ်ေသာဆီဥ၊ ၁ဝခါးအတြင္းနား၌ ရွိေသာေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ တကြအသည္းေပၚ၌ရွိေသာအေျမွးတို႔ကို၊ မိႆဟာယယဇ္ေကာင္ထဲကယူ၍ ထာဝရဘုရားအားမီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကုိ ဆက္ၿပီးမွ၊ ၁၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာမီးရႈိ႔ ရမည္။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာအစား အာဟာရျဖစ္သတည္း။

၁၂ဆိတ္ကိုပူေဇာ္လုိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ဆက္ၿပီးမွ၊ ၁၃ဆိတ္ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကိုတင္၍၊ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔မွာ သတ္ၿပီးလွ်င္၊ အာရုန္၏သားတို႔သည္ အေသြးကိုယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ျဖန္းရမည္။ ၁၄အအူကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ အအူႏွင့္ဆုိင္သမွ်ေသာဆီဥ၊ ၁၅ခါးအတြင္းနား၌ ရွိေသာေက်ာက္ ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္တကြ အသည္းေပၚ၌ရွိေသာအေျမွးတို႔ကို၊ မိမိပူေဇာ္သကၠာ ထဲကယူ၍ ထာဝရ ဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ဆက္ၿပီးမွ၊ ၁၆ယဇ္ပုုေရာဟိတ္သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ေမႊးႀကိဳင္ရာဘို႔ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာအစာအဟာရျဖစ္သတည္း။ ဆီဥရွိသမွ်ကို ထာဝရဘုရားဆုိင္ေတာ္မူ၏။ ၁၇သင္တို႔အမ်ဳိး အစဥ္အဆက္တို႔သည္၊ ေနေလရာရာ၌ ဆီဥကိုမစားရ၊ အေသြးကုိမစားရဟု ထာဝရပညတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။