၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၄)


၁-၂တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ တရားကိုမသိ၊ ထာဝရဘုရား၏ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴးျပစ္မွား၍ မျပဳအပ္ေသာအမႈကိုျပဳမိသည္အရာတြင္၊ ၃ဘိသိက္ ခံေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ လူမ်ားကိုအျပစ္ထဲသို႔ေသြးေဆာင္၍ ကိုယ္တိုင္ျပစ္မွားလွ်င္၊ ထုိအျပစ္အတြက္ အျပစ္ေျဖရာဘို႔အျပစ္မပါ၊ အသက္ပ်ဳိေသာႏြားထီးကို၊ ၄ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ တံခါးနားထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ထာဝရဘုရားအား ဆက္ရမည္။ ထုိအခါ ႏြား၏ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကိုတင္၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ႏြားကိုသတ္ရမည္။ ၅ဘိသိက္ခံေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ႏြား၏အေသြးကိုယူ၍၊ ပရိသတ္ စည္းေဝးရာတဲေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ၆မိမိလက္ညိ‡ဳးကိုအေသြး၌ႏွစ္၍ သန္႔ရွင္းရာဌာ နေတာ္ကုလားကာေရွ႔၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖန္းရမည္။ ၇တဖန္ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အတြင္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္မွာ ရွိေသာနံ႔သာေပါင္းေမႊးကို မီးရႈိ႔ရာပလႅင္ဦးခ်ဳိတို႔၌ ႏြားအေသြးကိုထည့္၍၊ ၾကြင္းေသာအေသြးကို၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါး ေရွ႔၌ရွိေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္ေျခရင္းနားမွာ သြန္ရမည္။ ၈မိႆဟာယယဇ္ျပဳေသာ ႏြား၏ဆီဥကို ယူသကဲ့သုိ႔၊ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ျပဳေသာႏြားအအူကို ဖံုးေသာဆီဥကို ယူသကဲ့သို႔၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျပဳေသာ ႏြားအအူကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ အအူႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ေသာဆီဥ၊ ၉ခါးအတြင္းနား၌ရွိေသာေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္တကြအသည္းေပၚ၌ရွိေသာ အေျမွးတည္းဟူေသာ ႏြားဆီဥရွိသမွ်ကို ယူ၍၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ပလႅင္ေပၚမွာ ရႈိ႔ရမည္။ ၁ဝ-၁၁ႏြား၏ေခါင္း၊ ေျခေထာက္၊ အအူ၊ ေခ်းႏုႏွင့္တကြ အေရ၊ အသား၊ ရွိသမွ်တည္း ဟူေသာ၊ ၁၂ႏြားတေကာင္လံုးကို တပ္ျပင္မွာျပာသြန္ထားရာ ရွင္းလင္းေသာအရပ္သို႔ ယူသြား၍ ထင္းအေပၚ၌ မီးရႈိ႔ရမည္။ ျပာသြန္၍ ထားရာအရပ္၌မီးရႈိ႔ရမည္။

၁၃ဣသေရလအမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ တရားကိုမသိ၊ အက်ိဳးအျပစ္ကို မရိပ္မိဘဲ၊  ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴးျပစ္မွား၍ မျပဳအပ္ေသာအမႈကိုျပဳမိသျဖင့္ အျပစ္ေရာက္လွ်င္၊ ၁၄ထုိသုိ႔ျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္ကိုသိေသာအခါ၊ ထုိအျပစ္အတြက္ ပရိသတ္တို႔သည္ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးကို၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔သို႔ေဆာင္ခဲ့၍ဆက္ရမည္။ ၁၅ပရိသတ္တြင္ အသက္ႀကီးေသာ သူတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ မိမိတို႔လက္ကို ႏြားေခါင္းေပၚမွာ တင္၍၊ ထုိႏြားကုိ ေရွ႔ေတာ္၌ သတ္ရၾကမည္။ ၁၆ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ႏြားအေသြးကိုပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ၁၇မိမိလက္ညွဳိးကို အေသြး၌ႏွစ္၍၊ ကုလားကာေရွ႔ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္ ျဖန္းရမည္။ ၁၈တဖန္ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အတြင္း၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္မွာရွိေသာ ပလႅင္ဦးခ်ဳိ႔တို႔၌ အေသြးကိုထည့္၍၊ ၾကြင္းေသာအေသြးကို၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔၌ရွိေသာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္ေျခရင္းနားမွာ သြန္ရမည္။ ၁၉ႏြားဆီဥ ရွိသမွ်ကိုယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၂ဝအျပစ္ေျဖရာယဇ္ ျပဳေသာႏြားကိုျပဳသကဲ့သုိ႔၊ ထုိနည္းတူဤႏြားကုိ ျပဳသျဖင့္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ လူမ်ားတို႔အဘို႔အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳလွ်င္၊ သူတို႔အျပစ္လြတ္လိမ့္မည္။ ၂၁ထုိေနာက္မွ ႏြားကို တပ္ျပင္သို႔ေဆာင္သြား၍၊ အရင္ႏြားကုိမီးရႈိ႔သကဲ့သုိ႔ရႈိ႔ရမည္။ ပရိသတ္အဘုိ႔အျပစ္ေျဖရာယဇ္ ျဖစ္သတည္း။

၂၂မင္းသည္လည္းတရားကိုမသိ၊ မိမိဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ကိုလြန္က်ဴးျပစ္မွား၍ မျပဳအပ္ေသာအမႈကုိ ျပဳမိသျဖင့္ အျပစ္ေရာက္လွ်င္၊ ၂၃မိမိျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္ကုိ သိေသာအခါ၊ အျပစ္မပါေသာ ဆိတ္သငယ္အထီးကို ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၂၄ဆိတ္ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကို တင္၍ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ေကာင္သတ္ရာ အရပ္တြင္သတ္ရမည္။ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ၂၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သည္ထုိအျပစ္ေျဖရာယဇ္၏ အေသြးကိုလက္ၫ‡ဳိးႏွင့္ ယူ၍မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ဳိတို႔၌ ထည့္ၿပီးမွ၊ ၾကြင္းေသာအေသြး ကို ထုိပလႅင္ေျခရင္းနား၌ သြန္ရမည္။ ၂၆မိႆဟာယ ယဇ္ေကာင္ဆီဥကို ျပဳသကဲ့သုိ႔ ဆီဥရွိသမွ်ကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ထုိသုိ႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မင္း၏အျပစ္အတြက္ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊ သူ၏အျပစ္လႊတ္လိမ့္မည္။

၂၇ဆင္းရဲသားတစံုတေယာက္သည္ တရားကိုမသိ၊ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴး ျပစ္မွား၍ မျပဳအပ္ေသာအမႈကို ျပဳမိသျဖင့္ အျပစ္ေရာက္လွ်င္၊ ၂၈မိမိျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္ကိုသိေသာအခါ၊ ထုိအျပစ္အတြက္ ပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔ အျပစ္မပါေသာ ဆိတ္သငယ္အမကို ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၂၉အျပစ္ေျဖ ရာယဇ္ျပဳေသာဆိတ္ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကိုတင္၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ကိုသတ္ရာအရပ္၌ ထုိဆိတ္ကို သတ္ရမည္။ ၃ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အေသြးကို လက္ညိ‡ဳးႏွင့္ ယူ၍မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ဳိတို႔၌ ထည့္ၿပီးမွ၊ ၾကြင္းေသာအေသြးကို ယဇ္ပလႅင္ေျခရင္းနား႔၌ သြန္ရမည္။ ၃၁မိႆဟာယယဇ္ေကာင္ဆီဥကို ယူသကဲ့သို႔၊ ဆီဥရွိသမွ်ကို ယူ၍ ထာဝရဘုရားအားေမႊးႀကိဳင္စရာဘို႔ ယဇ္ပုလႅင္ေပၚမွာမီးရႈိ႔ရမည္။ ထိုသို႔ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္ ထိုသူအဘို႔ အျပစ္ ေျဖျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊ သူ၏အျပစ္လြတ္လိမ့္မည္။ ၃၂သို႔သငယ္ကို အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ျပဳလိုလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာအမကို ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၃၃အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျပဳေသာ သိုးေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကိုတင္၍ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ေကာင္ကိုသတ္ရာ အရပ္၌ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ သတ္ရမည္။ ၃၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထိုယဇ္ေကာင္အေသြးကို လက္ညွိဳး ႏွင့္ယူ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပလႅင္းဦးခ်ိဳတို႔၌ ထည့္ၿပီးမွျဖန္းေသာအေသြးကို ထိုပလႅင္ေျခရင္းနား၌ သြန္ရမည္။ ၃၅မိႆဟာယဇ္ေကာင္ သိုးသငယ္ဆီဥကို ျပဳသကဲ့သို႔၊ ဆီဥရွိသမွ်ကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္သကၠာ ႏွင့္အတူ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာမီးရႈိ႔ရမည္။ ထိုသို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထိုသူျပစ္မွားမိေသာအျပစ္အတြက္ အျပစ္ေျဖ ျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊ သူ၏အျပစ္ လြတ္လိမ့္မည္။