၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၅)


၁တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ အမႈကိုျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ သိသည္ျဖစ္ေစ၊ က်ိန္ဆိုေစေသာစကားကုိ ၾကား၍ သက္ေသျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ျပန္မေျပာဘဲေနသျဖင့္ ျပစ္မွား၍၊ မိမိဒုစရိုက္အျပစ္ကိုခံရေသာ္၄င္း၊ ၂တစံုတေယာက္ေသာ သူသည္ မစင္ၾကယ္ေသာသားရဲ၊ သားယဥ္၊ တြားတတ္ေသာတိရစာၦန္၏ အေသေကာင္ အစရွိေသာမစင္ၾကယ္ေသာ အရာတစံုတခုကို အမွတ္တမဲ့ထိမိသျဖင့္၊ မစင္ၾကယ္ရာသို႔ ေရာက္၍ အျပစ္ရွိေသာ္၄င္း၊ ၃လူ၌ကပ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာအရာ တစံုတခုကိုလည္း မသိဘဲထိမိ၍ ေနာက္တဖန္သိလွ်င္၊ အျပစ္ရွိရာသို႔ေရာက္ေသာ္၄င္း၊ ၄တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ေကာင္းေသာအမႈ၊ မေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳမည္ဟု အက်ိဳးအျပစ္ကိုမသိဘဲ က်ိန္ဆိုလ်က္ သစၥာျပဳ၍ ေနာက္တဖန္သိလွ်င္၊ အရင္က်ိန္ဆိုလ်က္ သစၥာျပဳေလရာရာ၌ အျပစ္တစံုတခုေရာက္ ေသာ္၄င္း၊ ၅ထိုသို႔ေသာအျပစ္ တစံုတခုေရာက္လွ်င္၊ ထိုအျပစ္ကိုေဘာ္ျပ ေတာင္းပန္ရမည္။ ၆ျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္ အတြက္ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ သိုးသငယ္ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္သငယ္ျဖစ္ေစ၊ အမတေကာင္ေကာင္တည္း ဟူေသာ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ကို ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထိုသူ၏အျပစ္ အတြက္ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳရမည္။

၇သိုးသငယ္ကိုမတတ္ႏိုင္လွ်င္၊ ျပစ္မွားမိေသာအျပစ္အတြက္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔တေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ ဘို႔တေကာင္၊ ခိုႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးကေလးႏွစ္ေကာင္ကို ထာဝရဘုရားအထံေတာ္၊ ၈ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ေရွ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ေကာင္ကို အရင္ပူေဇာ္လ်က္၊ ေခါင္းကိုလိမ္၍ျဖတ္ရမည္။ ကိုယ္ကိုရွင္းရွင္းမခြဲရ။ ၉ထိုအျပစ္ေျဖရာယဇ္ေကာင္ အေသြးကို ယဇ္ပလႅင္နံရံ၌ ျဖန္း၍၊ ၾကြင္းေသာ အေသြးကို ယဇ္ပလႅင္ေျခရင္းနားမွာ ညွစ္ရမည္။ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ၁ဝဒုတိယငွက္ေကာင္ကို၊ ပညတ္တရားအတိုင္း မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ရမည္။ ထိုသို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထိုသူျပစ္မွားမိေသာအျပစ္အတြက္ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊ သူ၏အျပစ္လြတ္လိမ့္မည္။

၁၁ခိုႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိဳးကေလးႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ တခုခုကိုမတတ္ႏိုင္လွ်င္ ျပစ္မွားေသာသူသည္ အျပစ္ ေျဖရာယဇ္အရာ၌ မုန္႔ညက္တၾသမဲကို ေဆာင္ခဲ၍ဆက္ရမည္။ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆီကိုမေလာင္းရ။ ေလာဗန္ကို မတင္ရ။ ၁၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မုန္႔ညက္တလက္ဆြန္းတည္း ဟူေသာ ပူေဇာ္သကၠာအတြက္အတာကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳ ေသာ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္အတူ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ၁၃ထိုသို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ထိုသူျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္ တစံုတခုအတြက္ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊ သူ၏ အျပစ္လြတ္လိမ့္မည္။  ၾကြင္းေသာအရာသည္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာကဲ့သို႔၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဘို႔ ျဖစ္သည္ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၁၅တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ တရားကိုမသိ၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာတို႔၌ လြန္က်ဴးျပစ္မွားမိလွ်င္၊ ထိုျပစ္မွားျခင္းအတြက္ ဒုစရိုက္ေျဖရာ ယဇ္တည္းဟူေသာ အျပစ္မပါေသာသိုးထီးကို၄င္း၊ အက်ပ္ေတာ္အလိုက္ ခ်င့္တြက္၍ခ်ိန္ေသာ အေလ်ာ္ေငြကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၁၆ထိုသို႔ ဘုရားႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌ ျပစ္မွားမိရာကို ျပဳျပင္ၿပီးလွ်င္၊ ငါးစုတစုကိုလည္းထပ္၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ေပးရမည္။ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္လည္း၊ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္ေသာ သိုးအားျဖင့္၊ ထိုသူအဘို႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳလွ်င္၊ သူ၏ အျပစ္လြတ္လိမ့္မည္။

၁၇တစံုတေယာက္ေသာသူသည္၊ ထာဝရဘုရားပညတ္ေတာ္မူေသာ အမႈတစံုတခုကိုျပဳ၍ ျပစ္မွား မိလွ်င္၊ ကိုယ္ျပစ္မွားမွန္းကို မသိေသာ္လည္း အျပစ္ေရာက္၍ ထိုအျပစ္ကိုခံရမည္။ ၁၈ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ကို ျပဳျခင္းငွါ ခ်င့္တြက္ေသာ အေလ်ာ္ေငြႏွင့္တကြ၊ အျပစ္မပါေသာ သိုးထီးကိုေဆာင္ခံရမည္၊ တရားကိုမသိ ျပစ္မွားမိေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ျပစ္မွားမွန္းကို မသိေသာသူအဘို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳလွ်င္၊ ထိုသူ၏အျပစ္ လြတ္လိမ့္မည္။ ၁၉ဒုစရိုက္ေျဖေသာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ အကယ္စင္စစ္ ထိုသူသည္ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားရာေရာက္သတည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။