၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၆)


၁တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ သူတပါး အပ္ႏွံေသာဥစၥာအတြက္၊ ေပါင္ထားေသာဥစၥာအတြက္၊ မိမိႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူအား မုသာစကားကို ေျပာေသာ္၄င္း၊ သူ႔ဥစၥာကို အႏိုင္အထက္ယူေသာ္၄င္း၊ မိမိႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို လွည့္စားေသာ္၄င္း၊ ၃ေပ်ာက္ေသာဥစၥာကို ေတြ႔ေသာအခါ၊ မုသာစကားကိုေျပာ၍ မဟုတ္မမွန္ဘဲ က်ိန္ဆိုေသာ္၄င္း၊ ထိုသို႔ေသာ ဒုစရိုက္တစံုတခုကို ျပဳ၍ ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားမိလွ်င္၊ ၄ထိုသူသည္ ျပစ္မွား၍ အျပစ္ေရာက္ေသာေၾကာင့္၊ အႏိုင္အထက္ယူေသာဥစၥာ၊ လွည့္စား၍ရေသာဥစၥာ၊ သူတပါးအပ္ႏွံေသာဥစၥာ၊ ေပ်ာက္၍ေတြ႔ေသာဥစၥာ၊ ၅မဟုတ္မမွန္ဘဲက်ိန္ဆို၍ ရေသာဥစၥာ အဘိုးႏွင့္တကြ၊ ငါးစုတစုကိုထပ္၍ဒုစရုိက္ေျဖေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ ေန႔၌ ဥစၥာရွင္အားျပန္ေပးရမည္။  ၆ဒုစရုိက္ေျဖရာ ယဇ္ကိုျပဳျခင္းငွါ ခ်င့္တြက္ေသာ အေလ်ာ္ေငြႏွင့္တကြ၊ ဒုစရိုေျဖရာ ယဇ္တည္းဟူေသာ အျပစ္မပါေသာ သိုးထီးကို၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေရွ႔သို႔ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ထုိသူအဘို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳလွ်င္၊ သူျပစ္မွားသမွ်ေသာအျပစ္ လြတ္လိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈-၉တဖန္ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အားဆင့္ဆုိရေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ပူေဇာ္ျခင္းတရားဟူမူကား၊ ယဇ္ေကာင္ကို ယဇ္ပလႅင္ထင္းမီးေပၚမွာတညဥ့္လံုးနံနက္တိုင္ေအာင္ ရွိေစ၍၊ ယဇ္ပလႅင္မီးသည္ အစဥ္ေလာင္ရမည္။ ၁ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ပိတ္အက်ႌ၊ ပိတ္ေပါင္းဘီကို ဝတ္လ်က္၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ကြၽမ္းေလာင္ေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပာကိုက်ဳံး၍ ပလႅင္နားမွာထားရမည္။ ၁၁တဖန္အဝတ္ကိုလဲ၍၊ ထုိျပာကိုတပ္ျပင္၌ရွင္း လင္းေသာအရပ္သို႔ ယူသြားရမည္။ ၁၂ယဇ္ပလႅင္မီးသည္ မေသဘဲ အစဥ္ေလာင္ရမည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ နံနက္တို္င္းထင္းမီးထည့္၍၊ ထင္းေပၚမွာမီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ကိုခင္းရမည္။ ထုိပလႅင္ေပၚမွာလည္း၊ မိႆဟာယ ယဇ္ဆီဥကုိ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၁၃ယဇ္ပလႅင္မီးသည္ အလွ်င္းမေသဘဲအစဥ္မျပတ္ေလာင္ရမည္။

၁၄ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာတရားဟူမူကား၊ အာရုန္၏သားတို႔သည္ ထုိပူေဇာ္သကၠာကို ထာဝရဘုရား ထံေတာ္၊ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ပူေဇာ္ေသာအခါ၊ ၁၅ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာမုန္႔ညက္တလက္ဆြန္း၊ ဆီအခ်ဳိ႔၊ ေလာဗန္ရွိသမွ် တည္းဟူေသာ ပူေဇာ္သကၠာအတြက္အတာကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားအားေမႊးႀကိဳင္စရာဘုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၁၆ၾကြင္းေသာအရာတို႔ကို၊ အာရုန္ႏွင့္သူ၏ သားတို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ဝင္းအတြင္းတြင္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ တေဆးမပါဘဲစားရမည္။ ၁၇ထုိမုန္႔ညက္ ကိုတေဆးထည့္၍ မုန္႔မလုပ္ရ။ မီးျဖင့္ငါ့အားျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာထဲက ထုိမုန္႔ညက္ကို သူတို႔အဘို႔ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါေပးၿပီ။ အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ ဒုစရုိက္ေျဖရာ ယဇ္ကဲ့သို႔ အလြန္သန္႔ရွင္းေပ၏။ ၁၈အာရုန္၏သား ေယာက္်ားအေပါင္း တုိ႔သည္စားရၾကမည္။ မီးျဖင့္ထာဝရဘုရားအားျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ကုိင္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သန္႔ရွင္းရ ၾကမည္ဟု သင္တို႔အမ်ဳိးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာပညတ္ေတာ္ျဖစ္သတည္းဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉တဖန္ထာဝရဘုရားသည္၊ ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂ဝအာရုန္ႏွင့္သူ၏ သားတို႔သည္ ဘိသိက္ခံ ေသာေန႔မွစ၍ ထာဝရေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ မုန္႔ညက္တၾသမဲကို၊ နံနက္တဝက္၊ ညတဝက္ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၁ထုိမုန္႔ညက္ကိုဆီထည့္၍ သံျပားပူႏွင့္ မုန္႔လုပ္ၿပီးမွ၊ ေဆာင္ခဲ့၍ ခ်ိဳးဖဲ့သျဖင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာအက်ိဳးအပဲ့တို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ေမႊးႀကိဳင္စရာဘို႔ ပူေဇာ္ရမည္။ ၂၂အာရုန္အရာ၌ ဘိသိက္ခံေသာ သားသည္လည္း၊ ထိုပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳရမည္။ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ထာဝရပညတ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ ၂၃ယဇ္ပုေရာဟိတ္အတြက္ျပဳေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာရွိသမွ်ကို အကုန္အစဥ္မီးရႈိ႔ရမည္။ အလွ်င္းမစားရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၄တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ၊ ၂၅သင္သည္ အာရုန္ႏွင့္သူ၏သားတို႔အား ဆင့္ဆိုရေသာ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတရားဟူမူကား၊ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ေကာင္သတ္ရာအရပ္၌ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္မွာ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ကို သတ္ရမည္။ အလြန္သန္႔ရွင္းေပ၏။ ၂၆အျပစ္ေျဖဘုိ႔ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သည္၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ဝင္းအတြင္းတြင္ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ စားရမည္။ ၂၇ထိုအသားကိုထိသမွ်သည္ သန္႔ရွင္း၏။ အေသြးျဖန္းသမွ်ေသာ အဝတ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ ေလ်ာ္ရမည္။ ၂၈ထိုအသားျပဳတ္ေသာ ေျမအိုးကို ခြဲရမည္။ ေၾကးဝါအိုးျဖစ္လွ်င္ ပြတ္၍ေရႏွင့္ေဆးရမည္။ ၂၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔သည္ စားရၾကမည္။  အလြန္သန္႔ရွင္းေပ၏။ ၃ဝအျပစ္ေျဖရာ ယဇ္အေသြးကို သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ အျပစ္ေျဖျခင္းငွါ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္အတြင္းသို႔ ေဆာင္ခဲ့လွ်င္၊ ထိုယဇ္အသားကိုမစားရ၊ မီးရႈိ႔ရမည္။