၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၇)


၁ဒုစရိုက္ေျဖေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတရား ဟူမူကား၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေပ၏။ ၂မီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ကို သတ္ရာအရပ္၌ ဒုစရိုက္ေျဖေသာ ယဇ္ေကာင္ကိုသတ္၍ အေသြးကို ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ျဖန္း ရမည္။ ၃အၿမီးႏွင့္တကြ အအူကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ ၄ခါးအတြင္းနား၌ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္တကြ အသည္းေပၚ၌ရွိေသာ အေျမွးတည္းဟူေသာ ဆီဥရွိသမွ်ကို ယူ၍ဆက္လွ်င္၊ ၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္ သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာမီးရႈိ႔၍ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္။ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ၆အသားကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔သည္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ စားရၾကမည္။ အလြန္သန္႔ရွင္းေပ၏။ ၇အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္၏ တရားတပါးတည္းျဖစ္၍၊ ဒုစရိုက္အျပစ္ ေျဖျခင္းကိုျပဳေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ယူရမည္။ ၈လူတစံုတေယာက္ျပဳေသာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္္ကို ပူေဇာ္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ မိမိပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ အေရကို ယူရမည္။ ၉မီးဖို၌ဖုတ္ေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ အုိးကင္း၊ သံျပားပူႏွင့္လုပ္ေသာ အရာရွိသမွ်ကို ပူေဇာ္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ယူရမည္။ ၁ဝဆီထည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ရွိသမွ်ကို အာရုန္၏သား အေပါင္းတို႔သည္ အညီအမွ်ယူရၾကမည္။

၁၁ထာဝရဘုရားအား ျပဳရေသာ မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတရား ဟူမူကား၊ ၁၂ေက်းဇူးေတာ္ ဝန္ခံဘို႔ ရာ ပူေဇာ္လွ်င္၊ ေက်းဇူးကိုဝန္ခံရာယဇ္ႏွင့္တကြ ဆီေရာေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔ျပား၊ ဆီႏွင့္လုပ္ေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔ၾကြပ္၊ ဆီေရာေသာ မုန္႔ညက္ႏွင့္လုပ္၍ ေၾကာ္ေသာမုန္႔ျပားတို႔ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၃ထိုမုန္႔ျပားမွ တပါး၊ မိႆဟာယ ပူေဇာ္ သကၠာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ဝန္ခံရာယဇ္ႏွင့္တကြ၊ တေဆးပါေသာ မုန္႔ကိုလည္း ပူေဇာ္ရမည္။ ၁၄ပူေဇာ္သကၠာ ရွိသမွ်အထဲက မုန္႔တလံုးကို ထာဝရဘုရားအား ေျမွာက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳ၍ ထိုမုန္႔ကို မိႆဟာယယဇ္ အေသြးျဖန္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ယူရမည္။ ၁၅ေက်းဇူးေတာ္ ဝန္ခံဘို႔ရာ ပူေဇာ္ေသာမိႆဟာယ ယဇ္အသားကို၊ ပူေဇာ္ေသာေန႔ျခင္းတြင္ စားရမည္။ နံနက္တိုင္ေအာင္ မၾကြင္းေစရ။

၁၆သို႔မဟုတ္ သစၥာျပဳ၍ ယဇ္ပူေဇာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ပူေဇာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပူေဇာ္ေသာ ေန႔ျခင္းတြင္၊ ယဇ္အသားကိုစား၍ အၾကြင္းကိုလည္း နက္ျဖန္္ေန႔စားရမည္။ ၁၇ၾကြင္းေသးေသာ အသားကိုလည္း သန္ဘက္ေန႔၌ မီးရႈိ႔ရမည္။ ၁၈မိႆဟာယယဇ္အသားအနည္းငယ္ကို သန္ဘက္ေန႔၌ စားမိလွ်င္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔။ ပူေဇာ္ေသာသူသည္ အက်ိဳးကိုမရ။ ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ စားေသာ သူသည္ ကိုယ္အျပစ္ကို ခံရလိမ့္မည္။ ၁၉မစင္ၾကယ္ေသာအရာႏွင့္ ထိမိေသာယဇ္သားကိုမစားရ။ မီးရႈိ႔ရမည္။ စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔သာလွ်င္ ထိုယဇ္သား ကိုစားရၾကမည္။ ၂ဝထာဝရဘုရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ မိႆဟာယ ယဇ္သားကို အၾကင္သူသည္ မစင္ၾကယ္ေသာအျပစ္ ရွိလ်က္ႏွင့္စားမိ၏။ ထိုသူကိုသူ၏အမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္း ရမည္။ ၂၁အၾကင္သူသည္လည္း၊ လူ၌မစင္ေသာအရာ၊ မစင္ေသာသား၊ မစင္ေသားပိုးရြ အစရွိေသာ မစင္ၾကယ္ေသာအရာ တစံုတခုကို ထိမိ၍၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္္ဆိုင္ေသာ မိႆဟာယ ယဇ္သားကိုစား၏၊ ထိုသူကို သူ၏အမ်ိဳးမွ ပယ္ရွင္းရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၂တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ ၂၃သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရ မည္မွာ၊ သင္တို႔သည္ သိုး၊ ဆိတ္၊ ႏြားဆီဥကို အလွ်င္းမစားရ။ ၂၄အလိုလိုေသေသာ တရစျၧြာန္ဆီဥ၊ သားရဲသတ္၍ေသေသာ တိရစာၦန္ဆီဥကို အျခားသို႔သံုးရေသာ္လည္း အလွ်င္းမစားရ။ ၂၅အၾကင္သူသည္ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္ သကၠာျပဳေသာ တိရစာၦန္ဆီဥကိုစား၏၊ ထိုသူကို သူ၏အမ်ိဳးမွပယ္ရွင္းရမည္။ ၂၆သင္တို႔သည္ ေနေလရာရာ၌ ငွက္ေသြး၊ သားေသြးမွစ၍ အေသြးမည္မွ်ကိုမစားရ။ ၂၇အၾကင္သူသည္ တစံုတခုေသာ အေသြးကိုစား၏၊ ထိုသူကို သူ၏အမ်ိိဳး မွပယ္ရွင္းရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၈တဖန္ ေမာေရွအား ထာဝရဘုရားက၊ ၂၉သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ ထာဝရဘုရားအား မိႆဟာယယဇ္ကို ပူေဇာ္ေသာသူသည္၊ မိမိပူေဇာ္ေသာယဇ္အထဲက၊ ထာဝရဘုရား အား ဆပ္ဘို႔ရာ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၃ဝထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရင္ပတ္ကိုခ်ီလႊဲ၍ ခ်ီလႊဲေသာပူေဇာ္သကၠာ ျပဳေစျခင္းငွါ ရင္ပတ္ႏွင့္ဆီဥတည္းဟူေသာ မီးျဖင့္ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ေသာအရာကို ကုိုယ္တိုင္ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၃၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ဆီဥကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာမီးရႈိ႔၍၊ ရင္ပတ္ကိုအာရုန္ႏွင့္ သူ၏သား တို႔သည္ ယူရၾကမည္။ ၃၂မိႆဟာယယဇ္ထဲက လက္်ာပခံုးကိုေျမွာက္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာဘို႔ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္အားေပးရမည္။ ၃၃မိႆဟာယယဇ္အေသြးႏွင့္ ဆီဥကို၊ အာရုန္၏သားတို႔တြင္ ပူေဇာ္ေသာသူသည္၊ လက္်ာပခံုးကိုမိမိအဘို႔ ယူရမည္။ ၃၄ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ျပဳေသာ မိႆဟာယယဇ္မ်ားထဲက ခ်ီလႊဲေသာရင္ပတ္၊ ခ်ီေျမွာက္ေသာပခံုးကို ငါႏႈတ္ဆက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးတို႔တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အား ထာဝရပညတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ငါေပးၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၅ထိုသို႔ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္မွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈ ကို ေဆာင္ရြက္မည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကိုခန္႔ထားေသာေန႔၌ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာမ်ား ထဲက သူတို႔ခံရေသာ အဘို႔ျဖစ္၏။ ၃၆ဣသေရလအမ်ိိဳးသားတို႔လက္မွ ထိုသို႔ေသာအဘို႔ကို ခံရမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို ဘိသိတ္ေပးေတာ္မူေသာေန႔၌ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူ၏။ သူတို႔အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ ေစာင့္ရေသာ ပညတ္ျဖစ္သတည္း။ ၃၇-၃၈ဤေရြ႔ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ သိနာေတာ၌ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ သကၠာျပဳရမည္အေၾကာင္း မွာထားေတာ္မူေသာေန႔၌ သိနာေတာင္ေပၚမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား ေပးေတာ္မူေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တရား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာတရား၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္တရား၊ ဒုစရိုက္ေျဖရာယဇ္ တရား၊ အရာ၌ခန္႔ထားရာယဇ္တရား၊ မိႆဟာယယဇ္တရားျဖစ္သတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။