၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၈)


၁-၂တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားမ်ား၊ အဝတ္မ်ား၊ လိမ္းရန္ဆီ၊ အျပစ္ေျဖရန္ ယဇ္ဘို႔ ႏြားထီးသိုးထီးႏွစ္ေကာင္၊ တေဆးမဲ့မုန္႔တေတာင္းကိုယူ၍၊ ၃ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔သို႔ ပရိသတ္အေပါင္းကို စည္းေဝးေစေလာ့ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၄ေမာေရွျပဳ၍၊ ပရိသတ္တို႔သည္ ပရိသတ္စုေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးေရွ႔မွာ စည္းေဝးၾက၏။ ၅ေမာေရွကလည္း၊ ဤသို႔ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူၿပီ ဟု ပရိသတ္တို႔အား ေျပာဆိုလ်က္၊ ၆ထာဝရဘုရား မွာထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔ကို ေခၚခဲ့၍ ေရခ်ိဳးၿပီးလွ်င္၊ ၇အာရုန္ကို အက်ႌဝတ္ေစ၍၊ ခါးပန္းကို စည္းေစေလ၏။ ဝတ္လံုႏွင့္ သင္တိုင္းကိုလည္း ၿခံဳေစ၍၊ ထူးဆန္းေသာသင္တိုင္း ခါးစည္းျဖင့္ စည္းေလ၏။ ၈ရင္ဖံုးကိုလည္း ဆင္ေစ၍၊ ရင္ဖံုးထဲ၌ ဥရိမ္ႏွင့္သုမိမ္ကို သြင္းထား ေလ၏။ ၉သူ၏ေခါင္းေပၚမွာ ေဗါင္းကိုတင္၍၊ သန္႔ရွင္းေသာေရႊသင္းက်စ္ျပားကို ေဗါင္းေရွ႔၌တပ္ေလ၏။ ၁ဝထာဝရ ဘုရား မွာထားေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ေမာေရွသည္ လိမ္းရန္ဆီကိုယူ၍၊ တဲေတာ္ႏွင့္ တဲေတာ္တန္ဆာရွိသမွ်ကို လိမ္းသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစ၏။ ၁၁ထိုဆီကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖန္း၍၊ ယဇ္ပလႅင္တန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ အင္တံုႏွင့္ ေျခေထာက္ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ လိမ္းေလ၏။ ၁၂လိမ္းရန္ဆီကို အာရုန္ေခါင္းေပၚမွာေလာင္း၍ သူ႔ကိုသန္႔ရွင္းေစျခင္းငွါ လိမ္းေလ၏။ ၁၃အာရုန္၏သားတို႔ကိုလည္း အက်ႌဝတ္ေစ၍၊ ခါးပန္းကိုစည္းေစလွ်က္၊ ဦးထုတ္ကို ေဆာင္ေစေလ၏။

၁၄ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘို႔ ႏြားထီးကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္၊ မိမိတို႔လက္ကို ႏြားေခါင္းေပၚမွာ တင္ၾက၏။ ၁၅ႏြားကိုသတ္၍၊ ေမာေရွသည္ ယဇ္ပလႅင္ပတ္ လည္ဦးခ်ဳိတို႔၌ အေသြးကိုလက္ညွိဳးႏွင့္ ယူ၍ထည့္သျဖင့္၊ ယဇ္ပလႅင္ကို စင္ၾကယ္ေစၿပီးမွ၊ ၾကြင္းေသာအေသြးကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳမည္အေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေစ၏။ ၁၆အအူကို ဖံုးေသာဆီဥရွိသမွ်၊ အသည္းေပၚ၌ ရွိေသာအေျမွး၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ဆီဥကို ယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ေလ၏။ ၁၇အေရ၊ အသား၊ ေခ်းႏုႏွင့္ တကြ ႏြားေကာင္ကို၊ တပ္ျပင္မွာရႈိ႔ရ၏။

၁၈ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ျပဳေသာ သိုးထီးကိုလည္းေဆာင္ခဲ့၍၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္၊ မိမိတို႔လက္ကိုသိုးေခါင္းေပၚမွာ တင္ၾက၏။ ၁၉သိုးကိုသတ္ၿပီးလွ်င္၊ ေမာေရွ သည္ အေသြးကိ ုယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ပတ္လည္ျဖန္းေလ၏။ ၂ဝသိုးကိုလည္း အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္၊ ေခါင္းမွစ၍ သားတစ္မ်ားႏွင့္ ဆီဥကိုမီးရႈိ႔ေလ၏။ ၂၁ဝမ္းထဲ၌ရွိေသာအရာႏွင့္ ေျခတို႔ကိုေဆးေၾကာ၍၊ သိုးတေကာင္လံုးကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ေလ၏။ ေမႊးႀကိဳင္ရာဘုိ႔မီးရႈိ႔ေသာယဇ္ျဖစ္သတည္း။ မီးျဖင့္္ထာဝရဘုရားအားျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။

၂၂ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အျခားေသာသုိး၊ အရာ၌ခန္႔ထားရာ သိုးကိုေဆာင္ ခဲ့၍၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ မိမိတို႔လက္ကိုသိုးေခါင္းေပၚမွာ တင္ၾက၏။ ၂၃သိုးကိုသတ္ၿပီးမွ၊ ေမာေရွသည္အေသြးကို ယူ၍အာရုန္၏ လက္်ာနားပ်ဥ္၌၄င္း၊ လက်္ာလက္မ၌၄င္း၊ လက္်ာေျခမ၌၄င္း ထည့္ေလ၏။ ၂၄အာရုန္၏သားတို႔ ကိုလည္းေခၚခဲ့၍၊ သူတို႔လက်္ာနားပ်ဥ္း၊ လက်္ာလက္မ၊ လက်္ာေျခမတို႔၌ အေသြးကိုထည့္ၿပီးမွ၊ ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ျဖန္းေလ၏။ ၂၅ဆီဥ၊ အၿမီး၊ အအူကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ အသည္း ေပၚ၌ ရွိေသာအေျမွး၊ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ကို ဖံုးေသာဆီဥ၊ လက်္ာပခံုး၊ ၂၆ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ထားေသာတေဆးမဲ့မုန္႔ ေတာင္းထဲကမုန္႔တလံုး၊ ဆီႏွင့္လုပ္ေသာ မုန္႔ျပားတျပား၊ မုန္႔ၾကြပ္ တခ်ပ္ကိုယူ၍ မုန္႔မ်ားကိုဆီဥႏွင့္ လက်္ာပခံုးေပၚမွာ ထည့္ၿပီးလွ်င္၊ ၂၇အာရုန္၏လက္၊ သူ၏သားတို႔လက္၌ ထုိအရာတို႔ကို ထား၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲသျဖင့္၊ ခ်ီလႊဲေသာပူေဇာ္သကၠာျပဳေလ၏။ ၂၈ထုိအရာတို႔ကုိ၊ သူတို႔လက္မွခံယူ၍၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ အတူရွိေလ၏။ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ႔ရွိ၍ အရာ၌ခန္႔ထားရာ ယဇ္ျဖစ္သတည္း။ ထာဝရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။ ၂၉ထိုေနာက္ေမာေရွသည္ ရင္ပတ္ကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲသျဖင့္၊ ခ်ီလႊဲေသာ ပူေဇာ္သကၠာျပဳေလ၏။ အရာ၌ခန္႔ထားရာ သိုး၏ရင္ပတ္သည္ေမာေရွ၏ အဘုိ႔ျဖစ္သတည္း။ ၃ဝတဖန္ယဇ္ ပလႅင္ေပၚမွာရွိေသာ အေသြးႏွင့္ လိမ္းရန္ဆီကုိယူ၍၊ အာရုန္ႏွင့္သူ၏အဘို႔ျဖစ္သျဖင့္၊ အာရုန္မွစ၍ သားမ်ား၊ အဝတ္မ်ားတို႔ကိုသန္႔ရွင္းေစေလ၏။

၃၁ေမာေရွသည္၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔အားလည္း၊ ထုိသုိး၏အသားကို ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ တံခါးနားမွာ ျပဳတ္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားက၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ ထုိအသားကို စားရၾကမည္ဟု ငါ့အား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထုိအသားကို၄င္း၊ အရာ၌ခန္႔ထားရာ မုန္႔ေတာင္း၌ ရွိေသာမုန္႔ကို၄င္း၊ ထုိအရပ္၌စား ၾကေလာ့။ ၃၂က်န္ၾကြင္းေသာအသားႏွင့္ မုန္႔ကိုမီးရႈိ႔ရမည္။ ၃၃သင္တို႔ကို အရာ၌ ခန္႔ထားရာကာလ ခုနစ္ရက္မေစ့မွီ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးျပင္သုိ႔မထြက္ရၾက။ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး အရာ၌ခန္႔ထားျခင္းမဂၤလာကိုေဆာင္ရၾက မည္။ ၃၄ယေန႔ျပဳသည္အတုိင္း သင္တို႔အဘုိ႔ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳမည္အေၾကာင္း ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူၿပီ။ ၃၅ထုိေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ေသေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ျခင္းငွါ၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တံခါးနားမွာ၊ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ေန႔ညဥ့္မျပတ္ေန၍၊ ထာဝရဘုရားအမႈေတာ္ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ ထုိသုိ႔ငါ့အားမွာထားေတာ္မူၿပီဟု ဆင့္ဆုိသည္ျဖစ္၍၊ ၃၆ေမာေရွအားျဖင့္ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသမွ်အတုိင္း၊ အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ျပဳၾက၏။