၀တ္ျပဳရာ အခန္းၾကီး (၉)


၁အ႒မေန႔၌ ေမာေရွသည္အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားမ်ား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူမ်ားတို႔ကို ေခၚ၍၊ ၂အာရုန္အား၊ သင္သည္အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ အျပစ္မပါေသာ ႏြားသငယ္တေကာင္မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အျပစ္မပါေသာ သုိးထီးတေကာင္ကို ယူ၍ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္ေလာ့။ ၃ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔အားလည္း သင္တို႔သည္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္တေကာင္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ဘုိ႔ အျပစ္မပါ အခါမလည္ေသာ ႏြားသငယ္တေကာင္၊ သိုးသငယ္တေကာင္၊ ၄ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ပူေဇာ္ေသာ မိႆဟာယယဇ္ဘို႔ ႏြားထီးတေကာင္၊ သိုးထီး တေကာင္၊ ဆီႏွင့္ေရာေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို ယူၾကေလာ့။ ယေန႔ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔အား ထင္ရွားေတာ္မူမည္ကို ေျပာေလာ့ဟု ဆိုေလ၏။ ၅ေမာေရွမွာထားေသာ အရာတို႔ကို ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ေရွ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးမွ၊ ပရိသတ္အေပါင္း တို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနၾက၏။ ၆ေမာေရွကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း ဤသို႔ျပဳၾက၍၊ ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္သည္ သင္တို႔အား ထင္ရွားမည္ဟူ၍၄င္း၊ ၇အာရုန္အားလည္း၊ သင္သည္ယဇ္ပလႅင္သို႔သြား၍ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ သင္၏အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္သျဖင့္၊ သင္ႏွင့္လူမ်ားအတြက္ အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳေလာ့၊ လူမ်ားေဆာင္ယူခဲ့ေသာ ပူေဇာ္သကၠာကိုလည္း ပူေဇာ္၍၊ သူတို႔အတြက္ သူတို႔ အတြက္အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳေလာ့ ဟု၍၄င္း ဆိုေလ၏။

၈အာရုန္သည္လည္း၊ ယဇ္ပလႅင္သို႔သြား၍ မိမိႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ႏြားသငယ္ကို သတ္ေလ၏။  ၉သူ၏သားတို႔လည္း အေသြးကိုယူေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ အာရုန္သည္ မိမိလက္ညွိဳးကို အေသြး၌ ႏွစ္၍ ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ိဳ တို႔၌ထည့္ၿပီးမွ၊ ၾကြင္းေသာအေသြးကို ယဇ္ပလႅင္ေျခရင္းနား၌ သြန္ေလ၏။ ၁ဝအျပစ္ေျဖရာယဇ္ေကာင္ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းေပၚ၌ရွိေသာ အေျမွးကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာမီးရႈိ႔ေလ၏။ ထိုသို႔ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအား မွာထားေလ၏။ ၁၁အသားႏွင့္အေရကို တပ္ျပင္မွာမီးရႈိ႔ေလ၏။ ၁၂မီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ကိုလည္း သတ္၍၊ သူ၏သားတို႔သည္ အေသြးကိုဆက္ၿပီလွ်င္၊ သူသည္ယဇ္ပလႅင္ေပၚ ပတ္လည္၌ ျဖန္းေလ၏။ ၁၃သူတို႔သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ ေကာင္သားတစ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းကိုဆက္၍၊ သူသည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ေလ၏။ ၁၄ဝမ္းထဲ၌ရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္ ေျခတို႔ကိုေဆးေၾကာ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ႏွင့္အတူ ရႈိ႔ေလ၏။

၁၅လူမ်ားပူေဇာ္သကၠာကိုလည္း ေဆာင္ခဲ့၍၊ လူမ်ားအျပစ္ေျဖရာျဖစ္ေသာ ဆိတ္ကိုယူသတ္ၿပီးလွ်င္၊ ေရွ႔နည္းအတူ အျပစ္အတြက္ပူေဇာ္ေလ၏။ ၁၆မီးရႈိ႔ရာယဇ္ေကာင္ကိုလည္း ေဆာင္ခဲ့၍၊ ထိုနည္းတူပူေဇာ္ ေလ၏။ ၁၇ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကိုလည္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ တလက္ဆြန္းကိုုယူ၍ ယဇ္ပလႅင္၌ နံနက္မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္နားမွာ မီးရႈိ႔ေလ၏။ ၁၈လူမ်ားအတြက္ မိႆဟာယယဇ္ ႏြားထီး၊ သိုးထီးကိုလည္း သတ္၍၊ သူ၏သား တို႔သည္ အေသြးကို ဆက္ၿပီးလွ်င္၊ သူသည္ ယဇ္ပလႅင္အေပၚပတ္လည္၌ ျဖန္းေလ၏။ ၁၉အၿမီးႏွင့္တကြ အအူကိုဖံုးေသာဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းအေျမွးတည္းဟူေသာ သိုးႏြားဆီဥကို၊ ၂ဝရင္ပတ္ေပၚမွာတင္၍ ယဇ္ပလႅင္၌မီးရႈိ႔ေလ၏။ ၂၁ရင္ပတ္ႏွင့္ လက္်ာပခံုးကို ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲ၍၊ ခ်ီလႊဲေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ျပဳေလ၏။ ထိုသို႔ျပဳရမည္ဟု ေမာေရွ မွာထားသတည္း။ ၂၂အာရုန္သည္ မိမိလက္ကို လူမ်ားေရွ႔သို႔ခ်ီလ်က္ ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ အျပစ္ေျဖရာယဇ္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္ကို ပူေဇာ္ရာမွ ဆင္းေလ၏။ ၂၃တဖန္ ေမာေရွႏွင့္အာရုန္တို႔သည္ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ထဲသို႔ဝင္၍ ထြက္ၿပီးမွ၊ လူမ်ားကိုေကာင္းႀကီးေပးသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္သည္ လူမ်ားတို႔အား ထင္ရွားေလ၏။ ၂၄ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ မီးထြက္၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာရွိေသာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ဆီဥကိုေလာင္ေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းအရာကို လူမ်ားတို႔သည္ ျမင္ေသာအခါ ေၾကြးေၾကာ္၍ ျပပ္ဝပ္ၾက၏။