ၾသဗဒိ အခန္းၾကီး(၁)


၁အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ဧဒံုျပည္ကိုရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရားေၾကြးေၾကာ္ ေတာ္မူ သံကိုငါတို႔သည္ ၾကားၾက၏။ သင္တုိ႔ထ၍ ဧဒံုျပည္ကိုတိုက္ျခင္းငွါ စစ္ခ်ီၾကေလာ့ဟု၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ထံသုိ႔ သံတမန္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၂သင့္ကုိတပါးအမ်ဳိးသားတို႔တြင္ ယုတ္မာေစျခင္းငွါ ငါစီရင္သျဖင့္၊ သင္၏အသေရသည္ အလြန္ရႈတ္ခ်ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၃ေက်ာက္ၾကားတို႔၌ေန၍ ျမင့္ေသာအရပ္ကိုခိုလႈံလ်က္၊ ငါ့ကုိေျမသို႔ အဘယ္သူ ႏွိမ့္ခ်ႏုိင္ခ်ႏုိင္သနည္းဟု ေအာက္ေမ့ေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏မာနသည္ သင့္ကုိလွည့္စားၿပီး။ ၄သင္သည္ ေရႊလင္းတကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ကိုေျမွာက္၍၊ ၾကယ္တို႔တြင္ အသိုက္္ကုိလုပ္ေသာ္လည္း၊ ထုိအရပ္မွသင့္ကိုငါႏွိမ့္ခ်မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅ညဥ့္အခါ သူခုိးထားျပတို႔သည္ သင္ရွိရာသို႔ လာလွ်င္၊ စိတ္ေျပလက္ေလာက္ေအာင္ သာခိုးယူၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေလာ။ စပ်စ္သီးကို ဆြတ္ေသာသူတို႔သည္ လာလွ်င္၊ သူတပါးလုိက္၍ ဆြတ္စရာဘို႔ ၾကြင္းေစၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ၆သင္သည္ အလြန္ပ်က္စီးၿပီတကား။ ဧေသာသည္ အလြန္အစစ္ခံရၿပီတကား။ သူဝွက္ထားေသာ ဥစၥာကိုအလြန္ရွာေဖြၾကသည္တကား။ ၇သင္ႏွင့္မႆဟာယ ဖဲြ႔ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ျပည္စြန္းသို႔ ႏွင္ၾကၿပီ။ အေဆြလုပ္ေသာသူတို႔သည္ သင့္ကိုလွည့္စား၍ ႏုိင္ၾကၿပီ။ သင္ႏွင့္အတူ စားေသာက္ေသာသူ တို႔သည္ သင့္ေအာက္၌ ေက်ာ့ကြင္းကိုေထာင္ထားၾကၿပီ။ သင္၏ဥာဏ္ပညာ ကုန္ၿပီ။ ၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ထုိကာလ၌ ဧဒံုျပည္မွပညာ ရွိတို႔ကို၄င္း၊ ဧေသာ၏ ေတာင္မွဥာဏ္ေကာင္းေသာ သူတို႔ကုိ၄င္း ငါပယ္ရွားမည္။ ၉အုိေတမန္ၿမိဳ႔၊ ဧေသာ၏ ေတာင္မွခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကုိ ပယ္ျဖတ္မည္အေၾကာင္း၊ သင္၏သူရဲ တို႔သည္ေၾကာက္ၾကမည္။

၁ဝသင္သည္ ညီယာကုပ္ကုိအေသသတ္ျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းအျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္အရွက္ ကဲြ၍၊ အကုန္အစင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ၁၁သင္သည္တဘက္၌ ေနေသာေန႔၊ တကြၽန္း တႏုိင္ငံသားတို႔သည္ သူ၏အမႈထမ္းမ်ားကို သိမ္းသြားေသာေန႔၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သူ၏ၿမိဳ႔တံခါးထဲသုိ႔ဝင္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ စာေရးတံခ်ေသာေန႔၌ သင္သည္လက္ခံေသာသူျဖစ္၏။ ၁၂သင္၏ ညီသည္တပါးအမ်ဳိးသားျဖစ္ေသာေန႔၌ သူ၏အမႈကုိသင္မၾကည့္သင့္။ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ပ်က္စီးေသာေန႔၌ မဝါၾကြားသင့္။ ဒုကၡခံရေသာေန႔၌ ေစာ္ကားေသာစကားကုိမေျပာသင့္။ ၁၃ငါ၏လူတို႔သည္ ေဘးဥပဒ္ကို ခံရေသာေန႔၌ သူတို႔ေနရာတံခါး တြင္းသို႔ မဝင္သင့္။ ေဘးဥပဒ္ကိုခံရေသာေန႔၌ သူတို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡကို မၾကည္မရႈသင့္။ ေဘးဥပဒ္ကိုခံရေသာေန႔၌ သူတို႔ကုိ ဥစၥာကိုမလုမယူသင့္။ ၁၄လြတ္ေသာသူတို႔ကိုဆီးတားျခင္းငွါ ျဖတ္လမ္း၌မရပ္မေနသင့္။ အမႈေရာက္ေသာေန႔၌ က်န္ၾကြင္းေသာ သူတို႔ကိုမအပ္သင့္။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ေန႔ရက္သည္ ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ နီးၿပီ။ သင္ျပဳသည္အတုိင္း သင္၌သူတပါးျပဳလိမ့္မည္။ သင္ျပဳေသာအမႈသည္ သင့္ေခါင္းေပၚသို႔ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ၁၆ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာငါ့ေတာင္ေပၚမွာ စားေသာက္သကဲ့သုိ႔ ပတ္လည္၌ေနေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္း တုိ႔သည္ စားေသာက္ရၾကလိမ့္မည္။ စားေသာက္၍ မ်ဳိသျဖင့္ မရွိဘူးေသာသူကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရၾကလိမ္မည္။

၁၇ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ ေဘးလြတ္ေသာသူအခ်ဳိ႔ ရွိၾကလိမ့္မည္။ သန္႔ရွင္းေသာအရပ္ျဖစ္လိမ္မည္။ ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ မိမိပုိင္ထုိက္ေသာ ေျမကိုပိုင္ရလိမ့္မည္။ ၁၈ယာကုပ္အမ်ဳိးသည္ မီး၊ ေယာသပ္အမ်ဳိးသည္ မီးလွ်ံ၊ ဧေသာအမ်ဳိးသည္ အမႈိက္ျဖစ္လ်က္၊ မီးညွိ၍ ေလာင္သျဖင့္၊ ဧေသာအမ်ဳိးသားမက်န္ၾကြင္းရ။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ၁၉ေတာင္မ်က္ႏွာသားတို႔သည္ ဧေသာ၏ေတာင္ကို၄င္း၊ ေျမညီေသာ အရပ္သားတို႔သည္ ဖိလိတၱိျပည္ကုိ၄င္း၊ ဧဖရိမ္လယ္ျပင္ႏွင့္ ရွမာရိလယ္ျပင္ကို၄င္း၊ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသည္ ဂိလဒ္ျပည္ကို၄င္း သိမ္းယူၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝသိမ္းသြားျခင္းကုိခံရ၍၊ ခါနနိလူတို႔တြင္ရွိေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးအလံုးအရင္းသည္ ဇရတၱၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္၄င္း၊ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရ၍ ေသဖရဒ္ျပည္၌ရွိေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ေတာင္မ်က္ႏွာၿမိဳ႔ရြာတို႔ကုိ၄င္းသိမ္းယူၾကလိမ့္မည္။ ၂၁ဧေသာ၏ ေတာင္ကို တရားစီရင္ျခင္းငွါ ကယ္တင္ေသာသူ တုိ႔သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚသို႔ တတ္ၾကလိမ့္မည္။ တုိင္းႏုိင္ငံသည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္လိမ့္ သတည္း။

 

ပေရာဖက္ၾသဗဒိ၏ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံၿပီး၏။