ဓမၼသစ္က်မ္း


ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္း

ရွင္မာကု ခရစ္၀င္က်မ္း

ရွင္လုကာ ခရစ္၀င္က်မ္း

ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္က်မ္း

တမန္ေတာ္ ၀တၱဳ

ေရာမ ၾသ၀ါဒစာ

ေကာရိန္သု  ၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္

ေကာရိန္သု  ၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္

ဂလာတိ  ၾသ၀ါဒစာ

ဧဖက္  ၾသ၀ါဒစာ

ဖိလႅိပိ  ၾသ၀ါဒစာ

ေကာေလာသဲ  ၾသ၀ါဒစာ

သက္သာေလာနိတ္  ၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္

သက္သာေလာနိတ္ ၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္

တိေမာေသ ၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္

တိေမာေသ  ၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္

တိတု  ၾသ၀ါဒစာ

ဖိေလမုန္  ၾသ၀ါဒစာ

ေဟျဗဲ  ၾသ၀ါဒစာ

ရွင္ယာကုတ္  ၾသ၀ါဒစာ

ရွင္ေပတရု ၾသ၀ါဒစာ ပထမစာေစာင္

ရွင္ေပတရု ၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္

ရွင္ေယာဟန္ ၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္

ရွင္္ေယာဟန္ ၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္

ရွင္ေယာဟန္ ၾသ၀ါဒစာ တတိယေစာင္

ရွင္ယုဒ ၾသ၀ါဒစာ

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း