ဂလာတိ အခန္းၾကီး(၁)


၁လူႏွင့္မစပ္ဆိုင္၊ လူ၏အခြင့္မရွိဘဲလ်က္၊ ေယရႈခရစ္၏အခြင့္ႏွင့္၄င္း၊ ထိုသခင္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစ ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ႏွင့္၄င္း၊ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ငါေပါလုမွစ၍၊ ၂ငါ့ထံမွာရွိေသာ ညီအစ္ကိုအေပါင္းတို႔သည္ ဂလာတိျပည္၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္မ်ားကို ၾကားလိုက္ပါ၏။ ၃သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တို႔၌ရွိပါေစေသာ။ ၄ထိုသခင္သည္ ငါတို႔ အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဆိုးညစ္ေသာပစၥဳပၸန္ဘဝမွ ငါတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၅ထိုဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ ေစသတည္း။ အာမင္။

၆ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးအားျဖင့္ သင္တို႔ကိုေခၚေတာ္မူေသာသူႏွင့္ ဤမွ်ေလာက္ ျမန္ျမန္ခြာ၍ သင္တို႔သည္ အျခားေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ခံယူၾကေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အံ့ၾသျခင္းရွိ၏။ ၇ထိုဧဝံေဂလိတရားသည္ ဧဝံေဂလိ တရားမဟုတ္။ သင္တို႔ကိုေႏွာင့္ရွက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေမွာက္လွန္ခ်င္ေသာသူ အခ်ိဳ႔ရွိၾက၏။ ၈သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔အား ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာေသာ္၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေျပာေသာ္၄င္း၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ။ ၉တဖန္တံု၊ သင္တို႔ခံယူၿပီးေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလတရားကို တစံုတေယာက္ေသာသူ ေဟာေျပာလွ်င္၊ ထိုသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစဟု ငါတို႔ဆိုခဲ့ၿပီးသည္အတိုင္း ယခု ငါထပ္၍ဆိုေသး၏။ ၁ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ယခုတြင္ငါသည္ လူ၏အလိုသို႔လိုက္သေလာ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သို႔ လိုက္သေလာ။ လူတို႔စိတ္ကို ႏူးညြတ္ေစျခင္းငွါ ရွာႀကံသေလာ။ လူတို႔စိတ္ကို ႏူးညြတ္ေစျခင္းငွါ ရွာႀကံေသးလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္၏ အေစခံကြၽန္မဟုတ္ၿပီ။

၁၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားသည္ လူတို႔၏တရားမဟုတ္။ ၁၂လူထံမွာ ငါခံရသည္ မဟုတ္။ ေယရႈခရစ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဥပေဒသကို ငါမခံသည္အေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါၾကားလိုက္၏။ ၁၃အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ အထက္ကယုဒဘာသာ၌ ေန၌ ငါက်င့္ေသာအက်င့္တည္း ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္ကို အတိုင္းထက္အလြန္ ညွဥ္းဆဲဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကို၄င္း၊ ၁၄ဘိုးေဘးတို႔၏လက္မွ ငါခံရေသာ နည္းဥပေဒသဘက္၌ အထူးသျဖင့္ စိတ္အားသန္လ်က္၊ ငါ၏လူမ်ိဳးထဲတြင္ ငါ့ရြယ္တူခ်င္းအမ်ားတို႔ထက္ ယုဒဘာသာကို က်င္လည္ေလ့က်က္ေၾကာင္းကို၄င္း သင္တို႔ၾကားသိရၾကၿပီ။ ၁၅သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့ကိုအမိဝမ္းထဲ ကပင္ ေရြးခ်ယ္ခြဲထား၍ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေခၚေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ၁၆သားေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရား ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၌ ေဟာေျပာေစမည္အေၾကာင္း၊ မိမိအလိုေတာ္ႏွင့္အညီ သားေတာ္ကိုငါ့အား ျပေတာ္မူ ေသာအခါ၊ ငါသည္ အေသြးအသားႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းကိုမျပဳ၊ ၁၇ငါ့အရင္ တမန္ေတာ္္ျဖစ္ႏွင့္ေသာ သူတို႔ရွိရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔လည္းမသြား၊ အာရပ္ျပည္သို႔ ခ်က္ျခင္းသြား၍ တဖန္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္ေလ၏။ ၁၈ထိုေနာက္ သံုးႏွစ္လြန္ၿပီးမွ ေပတရုကို အကြၽမ္းဝင္လိုေသာငွါ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ သူႏွင့္အတူ တဆယ္ငါ့ရက္ေန၏။ ၁၉သူႏွင့္သခင္ဘုရား၏ညီေတာ္ ယာကုပ္မွတပါး အျခားေသာတမန္ေတာ္တေယာက္ကိုမွ် ငါမေတြ႔မျမင္။ ၂ဝဤသို႔ သင္တို႔အား ငါေရး၍ ၾကားလိုက္သည္တြင္ မုသာစကားကို ငါမေျပာမသံုးဟု ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ငါဆို၏။ ၂၁ထိုေနာက္ ရႈရိျပည္၊ ကိလိကိ ျပည္သို႔ ငါသြား၍၊ ၂၂ယုဒျပည္၌ ခရစ္ေတာ္၏ဘာသာကို ခံယူေသာသင္းဝင္တို႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကိုမွ် မသိမမွတ္ဘဲေန၍၊ ၂၃ငါတို႔ကို ညွဥ္းဆဲဘူးေသာသူသည္ အထက္ကမိမိဖ်က္ဆီးေသာ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ယခုမိမိေဟာေျပာသည္ဟု သူတို႔ၾကားရံုရွိကာမွ်ႏွင့္၊ ၂၄ငါ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။