ဂလာတိ အခန္းၾကီး(၂)


၁ထိုေနာက္ တဆယ္ေလးႏွစ္လြန္ၿပီးမွ၊ ငါသည္ တိတုကိုေခၚ၍ ဗာနဗႏွင့္အတူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔တဖန္ သြားေလ၏။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အတိုင္းပင္ သြားသည္ျဖစ္၍၊ တပါးအမိ်ဳးသားတို႔၌ ေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ထိုအခါ ငါၾကားေျပာေလ၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ငါေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာအမႈႏွင့္ ေနာက္၌ေဆာင္ရြက္လတံ့ေသာ အမႈကို အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အသေရထင္ရွားေသာသူတို႔အားသာ တိတ္ဆိတ္စြာၾကားေျပာ၏။ ၃သို႔ေသာ္လည္း ငါႏွင့္အတူပါေသာေဟလသ အမ်ဳိးတိတုကို အေရဖ်ားလီွးျခင္းကို မခံေစၾက။ ၄ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔ခံစားေသာ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကို ေခ်ာင္းၾကည့္၍ ငါတို႔ကိုကြၽန္ခံေစမည္အၾကံႏွင့္၊ ပရိယာယ္အားျဖင့္ သူတပါးသြင္း၍ ငါတို႔အထဲ သို႔ဝင္ေသာညီအစ္ကို၏ အေယာင္ကိုေဆာင္ေသာသူတို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔ျပဳၾက၏။ ၅မွန္ေသာဧဝံေဂလိတရား သည္သင္တုိ႔၌ တည္ေနမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ ထုိသူတို႔စီရင္ျခင္းကို ခဏမွ်ဝန္မခံၾက။ ၆အသေရထင္ရွားေသာသူ တို႔သည္ အထက္ကအဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္ၾကသည္ကို ငါမဆိုင္။ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်က္ႏွာကို မွတ္ေတာ္မမူ။ ထုိသူတို႔ႏွင့္ ငါသည္ေပါင္းေဘာ္၍ ထူးျခားေသာ အရာကိုမခံရသည္သာမက၊ ၇-၈အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုခံေသာသူတို႔တြင္ ေပတရုကိုတမန္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ေပတရု၌ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာသူသည္၊ တပါးအမ်ဳိးသား တို႔တြင္ ငါ့ကိုတမန္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္းငွါငါ၌လည္း ျပဳျပင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေပတရု၌ အပ္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိုငါ၌ အပ္ေတာ္မူေၾကာင္း ကိုသူတို႔သည္ သိျမင္ၾက၍၊ ၉အမွီတကဲျဖစ္ေသာယာကုပ္၊ ေကဖ၊ ေယာဟန္တို႔သည္လည္း၊ ငါရေသာ ေက်းဇူး ေတာ္ကိုသိၾကေသာအခါ၊ မိမိတို႔သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ဆီသို႔ သြားမည္ အေၾကာင္းႏွင့္၊ ငါတို႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ဆီ သို႔သြားမည္အေၾကာင္း၊ လက်္ာလက္ခံျခင္းကို ဗာနဗႏွင့္ ငါ့အားေပးၾက၏။ ၁ဝငါတို႔သည္ဆင္းရဲ ေသာ သူမ်ားကို ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ သူတို႔အလုိတခုတည္းရွိ၏။ ထုိအမႈကို ငါသည္အလုိအေလ်ာက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေလ့ရွိ၏။

၁၁ထုိေနာက္ေပတရုသည္ အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လာေသာအခါ၊ သူ၌အျပစ္တင္စရာအခြင့္ရွိေသာ ေၾကာင့္ သူ႔ကိုယ္တိုင္ကို ငါျငင္း၍ဆီးတားရ၏။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ယာကုပ္ထံက မေရာက္မလာမွီ၊ ေပတရုသည္တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ အတူစား၏။ သူတို႔ေရာက္လာေသာေနာက္၊ ေပတရုသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္၍ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ မေပါင္းဝံ့။ တေယာက္တျခားစီေန၏။ ၁၃ၾကြင္းေသာ ယုဒလူတို႔သည္ ေပတရုႏွင့္အတူ လွ်ဳိ႔ဝွက္ျခင္းအားျဖင့္ ဗာနဗသည္လည္း သူတို႔ဘက္သို႔ပါသြား၏။ ၁၄သူတို႔သည္ မွန္ေသာဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ အညီေျဖာင့္မတ္စြာမက်င့္ေၾကာင္းကို ငါသည္ျမင္လွ်င္၊ ထုိသူအေပါင္းတို႔ေရွ႔မွာ ေပတရုအားငါဆုိသည္ကား၊ သင္သည္ယုဒလူျဖစ္လ်က္ပင္ ယုဒထံုးစံအတိုင္းမက်င့္ဘဲ၊ တပါးအမ်ဳိး၏ ထံုးစံအတုိင္း က်င့္လွ်င္၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ယုဒထံုးစံအတုိင္းက်င့္ေစျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္သူတုိ႔ကို အႏိုင္အထက္ျပဳ သနည္း။ ၁၅လူတို႔သည္ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္၊ ၁၆ေယရႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၾကသည္ကို၊ အျပစ္ထင္ရွားေသာ တပါးအမ်ဳိးသားမဟုတ္ဘဲ၊ ဇာတိအမ်ဳိးအားျဖင့္ ယုဒလူျဖစ္ေသာငါတို႔သည္ အမွန္သိသည္ႏွင့္ အညီပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႔ပင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔မေရာက္ႏုိင္ရာ။ ၁၇ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ ငါတို႔သည္ ႀကိဳးစားလ်က္ပင္၊ အျပစ္ထင္ရားေသာသူျဖစ္ေသးသည္မွန္လွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္တရားကုိ ျပဳစုေသာသူျဖစ္သေလာ။ ထုိသုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ရာ။ ၁၈အထက္ကငါၿဖိဳဖ်က္ေသာအရာကို ေနာက္တဖန္ငါတည္ေဆာက္ျပန္လွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္ရွိသည္ကို ကိုယ္ထင္ရွားစြာျပ၏။ ၁၉ထုိမွတပါး၊ ငါသည္ဘုရား သခင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာအရာ၌ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ ပညတ္တရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာအရာ၌ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ေသလ်က္ ေန၏။ ၂ဝငါသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူလက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေသး၏။ ထုိသို႔ဆိုေသာ္ငါသည္ ကိုယ္တိုင္မရွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ရွင္ေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ခႏၾၶြာ၌ယခုငါရွင္ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဘို႔ကိုယ္ကိုကိုယ္စြန္႔ ေတာ္မူ၏။ ၂၁ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါမပယ္။ ပညတ္တရားကို အမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ႏုိင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ည္းႏွီးအေသခံေတာ္မူၿပီ။