ဂလာတိ အခန္းၾကီး(၃)


၁ပညာမဲ့ေသာ ဂလာတိလူတို႔၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုသင္တို႔ မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွားစြာျပၿပီးသည္ျဖစ္၍၊ သမၼာတရားကိုနားမေထာင္ေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကိုအဘယ္သူျပဳစားသနည္း။ ၂ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုခံရၾကသေလာ။ သို႔မဟုတ္ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ၾကားနာျခင္း အားျဖင့္ ခံရၾကသေလာ ဟူေသာအရာတခုကိုသာသင္တို႔၌ငါသိလို၏။ ၃ဤမွ်ေလာက္ ပညာမဲ့ၾကသေလာ။ ဝိညာဥ္ ေတာ္ကိုအမွီျပဳ၍ လုပ္စရွိၿပီးမွ၊ ဇာတိကိုအမွီျပဳ၍ ၿပီးေစၾကသေလာ။ ၄ဤမွ်ေလာက္ေသာဆင္းရဲျခင္းကို အခ်ည္းနွီး ခံၾကၿပီေလာ။ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ရမည္ေလာ။ ၅ထုိမွတပါး ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တုိ႔အားေပး၍၊ သင္တုိ႔၌ တန္ခိုးမ်ားကိုျပေသာသူသည္ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ျပသေလာ။ ယုံၾကည္ျခင္း တရားကိုနာျခင္း အားျဖင့္ျပသေလာ။ ၆ထုိနည္းတူအာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၇ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာသူသည္ အာျဗဟံ၏ သားျဖစ္သည္ဟု အမွန္သိမွတ္ၾက ေလာ့။ ၈ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းကိုေထာက္၍၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူမည္ ဟု က်မ္းစာသည္ ေျမာ္ျမင္လ်က္၊ အာျဗဟံအားအမိန္႔ရွိ၍၊ သင့္အားျဖင့္ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကိုခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာႏွင့္ေလ၏။ ၉သို႔ျဖစ္၍ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ ေသာအာျဗဟံႏွင့္ အတူ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရၾက၏။ ၁ဝပညတ္တရား၏ အက်င့္ကို အမွီျပဳေသာသူရွိသမွ် တို႔သည္ အက်ိန္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ပါသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကိုအျမဲမက်င့္ေသာ သူတိုင္း က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစသတည္းဟု က်မ္းစာလာ၏။ ၁၁တဖန္တံု၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ၁၂ပညတ္တရားမူကား ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ မစပ္ဆုိင္။ ထုိအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူသည္၊ ထုိအက်င့္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသတည္း။ ၁၃ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ပညတ္တရားအားျဖင့္ အဘယ္သူမွ်ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္ႏုိင္ဟု ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ သစ္တိုင္၌ ဆဲြထားျခင္းကို ခံရေသာသူတုိင္း က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာ သူျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္ အညီ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ ေၾကာင့္က်ိန္ျခင္း ကိုခံရေသာသူျဖစ္၍၊ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းမွေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ အာျဗဟံ ခံရေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၌ သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ဂတိေတာ္ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခံရၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။

၁၅ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေလာကီေဝါဟာရအားျဖင့္ ငါေျပာမည္။ လူေသာ္လည္း ဝန္ခံစာကိုခ်ဳပ္ၿပီးမွ အဘယ္လူ မွ်မပယ္ရ၊ ထပ္ဆင့္၍စကားကို မသြင္းရ။ ၁၆ဂတိေတာ္တို႔ကို အာျဗဟံႏွင့္ သူ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္၌ ထားေတာ္မူ၏။ အမ်ဳိးအႏႊယ္တို႔ဟု အမ်ားေသာသူတို႔ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ သင္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ဟု တေယာက္ ေသာသူကိုရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိတေယာက္ေသာသူကားခရစ္ေတာ္ျဖစ္သတည္း။ ၁၇ငါဆုိသည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍ ဘုရားသခင္တည္ေစေတာ္မူႏွင့္ေသာ ပဋိိညာဥ္တရားကို အႏွစ္ေလးရာသံုးဆယ္လြန္ၿပီးမွ ေနာင္ျဖစ္ေသာ ပညတ္တရားသည္မပယ္ႏုိင္။ ဂတိေတာ္ကို အခ်ည္ႏွီးမျဖစ္ေစႏိုင္။ ၁၈ထုိမွတပါး၊ အေမြေတာ္သည္ ပညတ္တရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္လွ်င္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ မစပ္ဆုိင္။ ဘုရားသခင္သည္ ဂတိေတာ္အားျဖင့္ အာျဗဟံအားထုိ အေမြေတာ္ကို သနားေတာ္မူ၏။ ၁၉သို႔ျဖစ္၍ ပညတ္တရားသည္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း ဟူမူကား၊ ဂတိေတာ္ကိုခံေသာ အမ်ဳိးအႏႊယ္ မျဖစ္မွီတိုင္ေအာင္၊ ဒုစရုိက္မ်ားေၾကာင့္ ထုိတရားကို ထပ္၍ေပးေတာ္မူ၏။ ထုိတရားကိုေကာင္းကင္တမန္မ်ားအားျဖင့္ အာမခံ၏လက္၌ ထားေတာ္မူ၏။ ၂ဝအာမခံမည္သည္ကား၊ တဘက္ႏွင့္သာဆုိင္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္မူကား တဘက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၁သို႔ျဖစ္၍ ပညတ္တရားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သေလာ။ ထုိသို႔မျဖစ္ႏုိင္ရာ။ အသက္ရွင္ေစႏုိင္ေသာ ပညတ္တရားကိုေပးေတာ္မူသည္မွန္လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္ ထုိတရားအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုရလိမ့္မည္။ ၂၂ယခုမူကား၊ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ဂတိေတာ္ကိုရမည္ အေၾကာင္းက်မ္းစာသည္ လူအေပါင္းတို႔ကို အျပစ္၌ခ်ဳပ္ထား၏။ ၂၃ယံုၾကည္ျခင္းတရားမေရာက္မွီ ပညတ္တရားသည္ ေစာင့္ေနသည္ျဖစ္၍၊ ထိုအခါ ငါတို႔သည္ ေနာက္၌ထင္ရွားလတံ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ေျမာ္လင့္၍ ခ်ဳပ္ထား လ်က္ရွိၾက၏။ ၂၄ထုိေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ငါတို႔ကိုပို႔ေဆာင္၍ ငါတို႔၏ အထိန္းျဖစ္သတည္း။ ၂၅ယုံၾကည္ျခင္းတရားသည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ငါတို႔သည္ ထုိအထိန္းလက္မွလြတ္ၾက၏။ ၂၆အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ သင္တို႔အေပါင္းသည္ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္သျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾက၏။ ၂၇ခရစ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံကိုခံေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ေသာ သူျဖစ္ၾက၏။ ၂၈ေယရႈခရစ္၌ ယုဒလူမရွိ၊ ေဟလသလူမရွိ၊ ကြၽန္မရွိ၊ လူလြတ္မရွိ၊ ေယာက်္ားမရွိ၊မိန္းမမရွိ၊ ထုိသခင္၌ သင္တို႔အေပါင္းသည္ တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ၾက၏။ ၂၉ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္လွ်င္ အာျဗဟံ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ပင္ျဖစ္၍၊ ဂတိေတာ္အတုိင္း အေမြခံ၏အရာ၌တည္ၾက၏။