ဂလာတိ အခန္းၾကီး(၆)


၁ညီအစ္ကိုတို႔၊ လူသည္သတိလစ္၍ တစံုတခုေသာဒုစရုိက္ကိုျပဳမိလွ်င္၊ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကိုခံရေသာ သင္တု႔ိသည္ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္လြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကိုသတိျပဳလ်က္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ သေဘာႏွင့္ ထုိသို႔ေသာသူကိုမစ၍၊ သူ၏ ေနရာ၌ တည္ၿမဲတည္ေစျပန္ၾကေလာ့။ ၂ထမ္းရြက္စရာဝန္ခ်င္းတို႔ကို အခ်င္းခ်င္းကူညီ၍ ထမ္းရြက္ေသာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားကိုက်င့္ၾကေလာ့။ ၃အၾကင္သူသည္ ဘာမွ်မဟုတ္ ဘဲလ်က္၊ ဤမွ်ေလာက္ငါျဖစ္သည္ဟု စိတ္ထင္လွ်င္၊ ထုိသူသည္ ကိုယ္ကိုလွည့္ျဖားေသာသူျဖစ္၏။ ၄လူတိုင္းကိုယ္ျပဳ ေသာအမႈကို စစ္ေၾကာေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ သူတပါး၌မဆိုဘဲ ကိုယ္၌သာဝါးၾကြားဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္းရွိလိမ့္မည္။ ၅အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအသီးအသီးတို႔သည္မိမိတို႔ဝန္ကိုေဆာင္ရြက္ရၾကမည္။

၆ႏႈတ္ကပတ္တရားကို သင္ေသာသူသည္ သင္ေပးေသာသူအားေကာင္းေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ကိုေဝမွ်ေစ။ ၇အလဲြမယူၾကႏွင့္။ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကိုခံေတာ္မမူ။ လူသည္မ်ဳိးေစ့ႀကဲသည္အတိုင္းအသီးအႏွံကို ရိတ္ရလိမ့္မည္။ ၈မိမိဇာတိပကတိ၌ မ်ဳိးေစ့ၾကဲေသာသူသည္ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ ပုပ္ပ်က္ျခင္း အသီးအႏွံကို ရိတ္ရလိမ့္မည္။ ဝိညာဥ္ပကတိ၌မ်ဳိးေစ့ၾကဲေသာသူသည္ ဝိညာဥ္ပကတိအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ရွင္ျခင္း အသီးအႏွံ ကိုရိတ္ရလိမ့္မည္။ ၉ငါတို႔သည္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္မပ်က္ဘဲေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ၾကကုန္အံ့။ ထုိသုိ႔တည္ ၾကည္၍ က်င့္လွ်င္ အခ်ိန္တန္ေသာကာလ၌ အသီးအႏွံကို ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝထုိေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ အဆင္သင့္ သည္အတိုင္းယံုၾကည္ျခင္း၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔၌ အထူးသျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳလ်က္၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အားေက်းဇူး ျပဳၾကကုန္အံ့။

၁၁အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးေသာစာကိုကိုယ္လက္ႏွင့္ သင္တို႔အားငါ ေရးလုိက္သည္ကို သင္တို႔ျမင္ၾက၏။ ၁၂မိမိတို႔အေသြးအဆင္းတင့္တယ္ေစခ်င္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေၾကာင့္ ခံရေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ကင္းလႊတ္လုိ၍၊ သင္တို႔ကိုအေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ အႏုိင္အထက္ေသြးေဆာင္ တတ္ၾက၏။ ၁၃အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံေသာသူတို႔သည္ ပညတ္တရားကိုကိုယ္တိုင္ မက်င့္သည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔၏ အေသြးအဆင္းကိုအမွီျပဳလ်က္ဝါၾကြားလုိ၍သင္တို႔ကို အေရဖ်ားလီွးျခင္းကိုခံေစျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။ ၁၄ငါျဖစ္လွ်င္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္မွတပါး အဘယ္အရာ၌မွ်ဝါၾကြားျခင္းမရွိပါေစႏွင့္။ ထုိလက္ဝါးကပ္တိုင္ ေတာ္မွာ ဤေလာကသည္ငါ့အဘို႔ရုိက္ထားျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ ငါသည္လည္း ဤေလာကအဘို႔ရိုက္ထားျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၏။ ၁၅အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္ထံ၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအက်ဳိးမရွိ၊ မခံဘဲေနျခင္းလည္းအက်ဳိးမရွိ။ သတၱဝါသစ္ျဖစ္ျခင္းသာ အက်ဳိးရွိ၏။ ၁၆ဤနည္းဥပေဒသအတိုင္း က်င့္ေသာသူရွိသမွ်တို႔အေပၚ၌၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဣသေရအမ်ဳိးအေပၚ၌၄င္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သနားေတာ္မူျခင္းသက္ေရာက္ပါေစေသာ။ ၁၇ယခုမွစ၍ အဘယ္သူမွ် ငါ့ကိုမေႏွာင့္ရွက္ေစႏွင့္။ ငါကိုယ္၌သခင္ေယရႈ၏ ဒဏ္ခ်က္ရာကို ငါေဆာင္၏။ ၁၈ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုး၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။

 

ဂလာတိၾသဝါဒစာၿပီး၏။