တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၁၀)


၁ကဲသရိၿမိဳ႔၌ ဣတလိတပ္ဟု ေခၚေဝၚေသာ တပ္တြင္ လူတရာကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တပ္မႉးေကာ္ေနလိ အမည္တြင္ေသာ သူတေယာက္ရွိ၏။ ၂ထိုသူသည္ မိမိအိမ္တြင္ ရွိသမွ်ေသာသူတို႔ႏွင့္တကြ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ ေလ်ာ္၍ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းရွိသျဖင့္ လူတို႔အားမ်ားစြာေသာစြန္႔ႀကဲျခင္းကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို အစဥ္ဆုေတာင္း ေလ့ရွိ၏။ ၃တေန႔သ၌ ေနသံုးခ်က္တီးအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာ္ေနလိဟု ေခၚလ်က္ ေရာက္လာသည္ကို ထိုသူသည္ထင္ရွားေသာ ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုအားျဖင့္ ျမင္ရ၏။ ၄ေကာင္းကင္တမန္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္လွ်င္ ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ သခင္၊ အဘယ္အခင္းရွိပါသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ေကာင္းကင္တမန္က၊ သင္ျပဳေသာ ဆုေတာင္းပဌနာႏွင့္ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင့္ ေရွ႔ေတာ္၌ ေအာက္ေမ့စရာဘို႔ တက္ၾကၿပီ။ ၅ထိုေၾကာင့္ ယခုပင္ ယုေပၸၿမိဳ႔သို႔ လူတို႔ကိုေစလႊတ္၍၊ ေပတရု အမည္သစ္ကိုရေသာ ရွိမုန္ကိုေခၚပင့္ေလာ့။ ၆ထိုသူသည္ သားေရလုပ္သမားရွိမုန္၏အိမ္၌ တည္းေန၏။ ထိုအိမ္ သည္ ပင္လယ္နားမွာရွိသည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၇ထိုသို႔ေျပာဆိုေသာ ေကာင္းကင္တမန္သြားၿပီးမွ ေကာ္ေနလိသည္ မိမိငယ္သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္တကြ မိမိထံ၌ မျပတ္ခစားေသာ လူစုအဝင္၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ စစ္သူရဲ တေယာက္ကိုေခၚ၍၊ ၈ထိုအေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုတို႔ကို ၾကားေျပာၿပီးမွ ယုေပၸၿမိဳ႔သို႔ေစလႊတ္၏။

၉နက္ျဖန္ေန႔၌ ထိုသူတို႔သည္သြား၍ ယုေပၸၿမိဳ႔အနီးသို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ ႏွစ္ခ်က္တီးအခ်ိန္တြင္ ေပတရုသည္ ဆုေတာင္းျခင္းငွါ အိမ္မိုးေပၚသို႔တက္ေလ၏။ ၁ဝဆာမြတ္၍အစာအာဟာရကို အလိုရွိလွ်င္ သူတပါး တို႔သည္ အစာအာဟာရကို ျပင္ဆင္ၾကစဥ္အခါ ေပတရုသည္ ဘဝင္ျဖစ္၍ေနသျဖင့္၊ ၁၁ေကာင္းကင္ ဖြင့္လွစ္သည္ ကို၄င္း၊ ၿခံဳထည္ကဲ့သို႔ ေလးေထာင့္ခ်ဳပ္၍ ေျမသို႔ခ်လႊတ္ေသာတန္ဆာသည္ မိမိဆီသို႔ဆင္းသက္ လာသည္ကို၄င္း ျမင္ေလ၏။ ၁၂ထိုတန္ဆန္ထဲ၌ သားရဲမွစ၍ ေျမ၌က်င္လည္ေသာ သားမ်ိဳး၊ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ိဳး၊ မိုဃ္းေကာင္း ကင္၌က်င္လည္ေသာငွက္မ်ိဳး တို႔သည္ရွိၾက၏။ ၁၃စကားအသံသည္လည္း၊ ေပတရုထ၍ သတ္စားေလာ့ဟုလာ၏။ ၁၄ေပတရုကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါသခင္။ ညစ္ညဴးေသာအရာႏွင့္ မဆင္ၾကယ္ေသာ အရာကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ တရံတခါမွ်မစားဘူးပါဟု ေျပာဆို၏။ ၁၅ေနာက္တဖန္ စကားသံကား ဘုရားသခင္ ဆင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာအရာကို ညစ္ညဴးသည္မထင္ႏွင့္ဟု လာျပန္၏။ ၁၆ထိုသို႔ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ လာၿပီးလွ်င္ ထိုတန္ဆာကို ေကာင္းကင္ထဲသို႔ သိမ္းရုပ္ျပန္ေလ၏။

၁၇ေပတရုသည္ မိမိျမင္ရေသာဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုကား အဘယ္သို႔ဆိုလိုသနည္းဟု ေတြးေတာဆင္ျခင္၍ေနစဥ္တြင္၊ ေကာ္ေနလိေစလႊတ္ေသာသူတို႔သည္ ရွိမုန္အိမ္ကိုေမးျမန္းရွာေဖြ၍ တံခါးေရွ႔မွာရပ္လ်က္၊ ၁၈ေပတရု အမည္သစ္ကိုရေသာ ရွိမုန္သည္ ဤမွာတည္းေနပါသေလာဟု ေမးျမန္းဟစ္ေခၚၾက၏။ ၁၉ေပတရုသည္ ထိုဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုကို ဆင္ျခင္၍ေနစဥ္တြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္က လူသံုးေယာက္တို႔သည္ သင့္ကိုရွာၾက၏။ ၂ဝထ၍ ဆင္းေလာ့။ ေတြးေတာျခင္းမရွိဘဲ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္သြားေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ငါေစလႊတ္ေသာသူျဖစ္ၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၁ေပတရုသည္ ဆင္း၍၊ ငါကား၊ သင္တို႔ရွာေသာသူျဖစ္၏။ အဘယ္အေၾကာင္းရွိ၍ လာၾကသနည္းဟု သူတို႔အားေမး၏။ ၂၂ထိုသူတို႔ကလည္း ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ ယုဒလူအေပါင္းတို႔တြင္ အသေရရွိေသာသူေတာ္ေကာင္းတည္းဟူေသာ တပ္မႉးေကာ္ေနလိသည္၊ ကိုယ္ေတာ္ ကိုမိမိအိမ္သို႔ ေခၚပင့္၍ ကိုယ္ေတာ္၏စကားကို နားေထာင္ရမည္အေၾကာင္း သန္႔ရွင္းေသာေကာင္းကင္တမန္ အားျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရပါသည္ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၂၃ေပတရုသည္လည္း ထိုသူတို႔ကို အိမ္ထဲသို႔ေခၚ၍ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုျပဳေလ၏။ နက္ျဖန္ေန႔၌ထ၍ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ သြားသျဖင့္၊ ယုေပၸၿမိဳ႔သားျဖစ္ေသာ ညီအစ္ ကိုအခ်ိဳ႔တို႔သည္ လိုက္ၾက၏။

၂၄ထိုေနာက္တေန႔၌ ကဲသရိၿမိဳ႔သို႔ဝင္ၾက၍၊ ေကာ္ေနလိသည္ မိမိအေဆြအမ်ိဳး မိတ္ခင္ပြန္းမ်ားတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င၊္ ထိုသူတို႔ကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနၾက၏။ ၂၅ေပတရုေရာက္လာေသာအခါ ေကာ္ေနလိသည္ ခရီးဦး ႀကိဳျပဳ၍၊ ေပတရု၏ေျခရင္း၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္ကိုးကြယ္ေလ၏။ ၂၆ေပတရုသည္ သူ႔ကိုခ်ီပင့္လ်က္၊ ထေလာ့။ ငါကိုယ္တိုင္ လူျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ ၂၇ထိုသို႔ႏႈတ္ဆက္၍ ဝင္ေလေသာ္ စုေဝးလ်က္ရွိၾကေသာ လူမ်ားကိုေတြ႔လွ်င္၊ ၂၈ေပတရုက၊ ယုဒလူျဖစ္ေသာသူတို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္မခ်ဥ္းကပ္အပ္သည္ကို သင္တို႔သိၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း ညစ္ညဴးသည္မဆင္ၾကယ္ဟု အဘယ္သူကိုမွ် မေခၚရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္၊ ငါ့အားဆံုးမျပသေတာ္မူၿပီ။ ၂၉ထိုေၾကာင့္ ငါ့ကိုေခၚ ၾကေသာအခါ ငါသည္ မျငင္းမခုန္ဘဲလ်က္ လာ၏။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့ကိုေခၚ ၾကသနည္း၊ ငါေမးလိုသည္ဟု ထိုသူတို႔အား ေျပာဆို၏။

၃ဝေကာ္ေနလိကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ယခုအခ်ိန္နာရီတိုင္ေအာင္ အစာေရွာင္၍ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္ တြင္ အိမ္၌ဆုေတာင္းလ်က္ေနသည္၊ ယခုေလးရက္ရွိပါၿပီ။ ထိုအခ်ိန္၌ လူတေယာက္သည္ ထြန္းေတာက္ေသာ အဝတ္ကိုဝတ္လ်က္ အကြၽႏ္ုပ္ေရွ႔ေမွာက္၌ ရပ္၍၊ ၃၁ေကာ္ေနလိ၊ သင္ျပဳေသာပဌနာကို ဘုရားသခင္သည္ ၾကား၍၊ သင္စြန္႔ႀကဲျခင္းကိုလည္း မွတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၃၂ထိုေၾကာင့္၊ ယုေပၸၿမိဳ႔သို႔ ေစလႊတ္၍ ေပတရုအမည္သစ္ကိုရေသာ ရွိမုန္ကို ေခၚပင့္ေလာ့။ ထုိသူသည္ ပင္လယ္နားမွာ သားေရလုပ္သမား ရွိမုန္၏အိမ္၌တည္းေန၏။ ထိုသူသည္ ေရာက္လာလွ်င္ သင့္အား ေဟာေျပာလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုပါ၏။ ၃၃ထိုေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ အလ်င္အျမန္ ေစလႊတ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကြလာေသာအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌မွာထားေတာ္မူသမွ်ကို နားေထာင္ျခင္းငွါ၊ ယခုအကြၽႏ္ုပ္တို႔ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ေရွေတာ္႔၌ အသင့္ေနပါသည္ဟု ေကာ္ေနလိေျပာဆို၏။

၃၄ထိုအခါေပတရုသည္ ႏႈတ္ကိုဖြင့္၍၊ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်က္ႏွာကို မွတ္ေတာ္မမူ။ ၃၅လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႔၍ တရားသျဖင့္က်င့္ေဆာင္ေသာသူသည္ အထံေတာ္၌ မ်က္ႏွာရသည္ကို ငါသိျမင္၏။ ၃၆အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ရန္ၿငိမ္းျခင္း တရားဟူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေတာ္မူလွ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ေပးလိုက္ေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ၃၇ေယာဟန္သည္ ဗတၱိဇံ တရားကို ေဟာသည္ေနာက္ ဂါလိလဲျပည္မွစ၍ ယုဒျပည္အရပ္ ရပ္တို႔၌ ႏွံ႔ျပားေသာအေၾကာင္းအရာကို သင္တို႔သည္သိၾက၏။ ၃၈ထိုအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ နာဇရက္ၿမိဳ႔သားေယရႈကို ဘိသိက္ေပးေတာ္ မူသျဖင့္၊ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳလ်က္ မာရ္နတ္ညွဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတို႔အား ခ်မ္းသာကိုေပး လ်က္ လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။ ၃၉ငါတို႔သည္လည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ယုဒျပည္တြင္ ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈမ်ားတို႔၏ သက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။ ထိုသူကို သစ္တိုင္၌ဆြဲ၍ ကြပ္မ်က္ၾကေလ၏။ ၄ဝသံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ဘုရားသခင္သည္ ထေျမာက္ေစေတာ္မူ၍၊ ၄၁လူအေပါင္းတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မမူ။ ဘုရားသခင္ ခန္႔ထားေတာ္မူႏွင့္ေသာ သက္ေသခံတည္းဟူေသာ ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ ေတာ္မူသည္ေနာက္၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ငါတို႔သည္စားေသာက္ရၾက၏။ ၄၂ထိုသခင္သည္လည္း အသက္ရွင္ ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေသေသာ သူတို႔ကို တရားစီရင္ေသာသခင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ခန္႔ထားေတာ္မူေၾကာင္းကို လူအေပါင္းတို႔အား ေဟာေျပာၾကေလာ့။ သက္ေသခံၾကေလာ့ဟု ငါတို႔အား ပညတ္ထားေတာ္မူ၏။ ၄၃ထိုသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူရွိသမွ်တို႔သည္ နာမေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ခံရၾက လတံ့ဟူ၍ ပေရာဖက္အေပါင္း တို႔သည္ ထိုသခင္၏သက္ေသခံျဖစ္ၾကသည္ဟု ေပတရုျမြက္ဆို၏။

၄၄ထိုစကားကိုျမြက္ဆိုစဥ္၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ၾကားနာရေသာသူအေပါင္းတို႔ အေပၚသို႔ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ၄၅တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အေပၚသို႔ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ေက်းဇူးကို သြန္းေလာင္းေသာေၾကာင့္၊ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူတည္းဟူေသာ ေပတရုႏွင့္ ပါသမွ်ေသာ တပည့္ေတာ္တို႔ သည္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိၾက၏။ ၄၆အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားအားျဖင့္ေျပာ၍၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းသည္ကိုၾကားၾကေလ၏။ ၄၇ထိုအခါ ေပတရုကငါတို႔ကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံရေသာ ဤသူတို႔ကို ဗတၱိဇံ မေပးေစျခင္းငွါ အဘယ္သူသည္ ေရကို ျမစ္တားႏိုင္သနည္းဟုဆိုလ်က္၊ ၄၈ဘုရားသခင္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုခံေစမည္အေၾကာင္း စီရင္ေလ၏။ ထိုေနာက္မွ ေပတရုသည္ ကာလအတန္အရာ ေနပါမည္အေၾကာင္းကို ထိုသူတို႔သည္ ေတာင္းပန္ၾက၏။