တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၁၁)


၁တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူၾကသည္ဟု ယုဒျပည္၌ ရွိေသာ တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ညီအစ္ကိုမ်ားတို႔သည္ ၾကားသိၾက၏။ ၂ေပတရုသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ တက္လာ ေသာအခါ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံေသာသူတို႔က၊ ၃သင္သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာလူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္၍ စားေသာက္ပါသည္တကားဟု ဆန္႔ၾကင္ဘက္ျပဳ၍ဆိုၾက၏။ ၄ေပတရုသည္လည္း ထိုအေၾကာင္း အရာကို အစမွအဆံုးတိုင္ေအာင္ ေဘာ္ျပသည္ကား၊ ၅ငါသည္ ယုေပၸၿမိဳ၌ ဆုေတာင္းစဥ္ ဘဝင္ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္မွ ေလးေထာင့္ျဖင့္ခ်လႊတ္ေသာ ခ်ံဳထည္ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဆာသည္ဆင္းသက္၍၊ ငါ့ထံသို႔ေရာက္ လာသည္ကို ဗ်ာဒိတ္ရူပါရံုအားျဖင့္ျမင္၏။ ၆ထိုတန္ဆာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္လွ်င္၊ သားရဲမွစ၍ ေျမ၌က်င္ လည္ေသာ သားမ်ိဳး၊ တြားတတ္ေသာတိရစာၦန္မ်ိဳး၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ က်င္လည္ေသာငွက္မ်ိဳးတို႔ကို ျမင္၏။ ၇ထိုအခါ ေပတရု၊ ထ၍သတ္စားေလာ့ဟု ငါ့အားေျပာေသာစကားသံကိုလည္း ငါၾကား၏။ ၈ငါကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါသခင္။ ညစ္ညဴးေသာအရာႏွင့္ မစင္ၾကယ္ေသာအရာသည္ အကြၽႏ္ုပ္ခံတြင္းထဲသို႔ တရံတခါမွ်မဝင္ဘူးပါ ဟုေျပာဆို၏။ ၉ေနာက္တဖန္ စကားသံသည္ကား၊ ဘုရားသခင္စင္ၾကယ္ေစေတာ္မူေသာ အရာကိုညစ္ညဴးသည္ မထင္ႏွင့္ဟု ေကာင္းကင္ထဲကလာျပန္၏။ ၁ဝထိုသို႔သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအရာရွိသမွ်တို႔ကို ေကာင္းကင္ထဲသို႔ ဆြဲယူျပန္ေလ၏။ ၁၁ထိုခဏခ်င္းတြင္ ကဲသရိၿမိဳ႔မွ ငါ့ထံသို႔ေစလႊတ္ေသာလူသံုးေယာက္ တို႔သည္ ငါရွိေသာအိ္မ္အနားမွာ ရပ္ေနၾက၏။ ၁၂ငါသည္ ေတြးေတာျခင္းမရွိဘဲ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ သြားရမည္ အေၾကာင္း ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤညီအစ္ကိုေျခာက္ေယာက္တို႔သည္လည္း ငါႏွင့္အတူသြား၍ ထိုသူ၏အိမ္သို႔ ဝင္ၾက၏။ ၁၃ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူ၏အိမ္၌ ထင္ရွားစြာရပ္လ်က္၊ သင္သည္ ယုေပၸၿမိဳ႔သို႔ လူတို႔ကို ေစလႊတ္၍ ေပတရုအမည္သစ္ကိုရေသာ ရွိမုန္ကိုေခၚပင့္ေလာ။ ၁၄ထိုေပတရုသည္သင္မွစ၍ သင္၏ အိမ္၌ရွိသမွ်ေသာ သူတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို သင့္အားေဟာေျပာလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆိုခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ထိုသူသည္ငါတို႔အားျပန္ၾကားေလ၏။ ၁၅ငါသည္ ေဟာေျပာစျပဳစဥ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရွ႔ဦးစြာ ငါတို႔အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ထိုသူတို႔အေပၚသို႔လည္း သက္ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ေယာဟန္သည္ ေရ၌ ဗတၱိဇံကိုေပး၏။ သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံ ကို ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု သခင္ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ထိုအခါငါေအာက္ေမ့၏။ ၁၇သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေသာငါတို႔အား ဘုရားသခင္သည္ ဆုေက်းဇူးကိုေပးေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ ထိုသူတို႔အားလည္း ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကိုဆီးတားႏိုင္သနည္းဟု ေပတရုဆို၏။ ၁၈ဤအေၾကာင္းအရာတို႔ကို ထိုသူတို႔သည္ၾကားလွ်င္ မျငင္းဘဲေန၍၊ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစျခင္းအလိုငွါ၊ ေနာင္တတရား ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အားလည္း ေပးေတာ္မူၿပီဟု ဘုရားသခင္ ၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

၁၉ထိုမွတပါး၊ သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရ၍ အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေသာသူတို႔သည္ ဖိနိတ္၊ ကုပရု၊ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔မ်ားသို႔တိုင္ေအာင္သြား၍ ယုဒလူတို႔အားသာ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာၾက၏။ ၂ဝေနာက္မွထိုသူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ကုပရုျပည္သား၊ ကုေရေနျပည္သားျဖစ္၍ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔သို႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ သခင္ေယရႈ၏အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟေလနစ္လူတို႔အား ေဟာေျပာၾက၏။ ၂၁သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ ရွိေတာ္မူသျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္၍ သခင္ဘုရား ထံသို႔ေျပာင္းလဲၾက၏။

၂၂ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္သည္ၾကားလွ်င္၊ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔ တိုင္ေအာင္ သြားေစမည္အေၾကာင္း ဗာနဗကိုေစလႊတ္ေလ၏။ ၂၃ထိုသူသည္ ေရာက္၍ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္ကိုျမင္လွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျခင္းရွိ၍ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ သခင္ဘုရားကို မွီဝဲဆည္းကပ္မည္ အေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေလ၏။ ၂၄ထိုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စံုေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ သခင္ဘုရားထံသို႔ ဝင္စားၾက၏။

၂၅ဗာနဗသည္လည္း ေရွာလုကိုရွာလ်က္ တာရႈၿမိဳ႔သို႔သြား၏၊ ေတြ႔လွ်င္ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔သို႔ေခၚခဲ့၏။ ၂၆ထိုသူတို႔သည္ တႏွစ္ပတ္လံုး ထိုအသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ စည္းေဝး၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အား ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးၾက၏။ တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကို အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔၌ အဦးခံရၾက၏။

၂၇ထိုအခါ၌ ပေရာဖက္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔သို႔လာၾက၏။ ၂၈ထိုသူတို႔အဝင္၊ အာဂဗုအမည္ရွိေသာ သူတေယာက္သည္ထ၍၊ ေျမတျပင္လံုး၌ အစာအာဟာရအလြန္ေခါင္းပါးျခင္း ျဖစ္လတံ့ဟု ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေဘာ္ျပ၏။ ထိုေခါင္းပါးျခင္းသည္ ကဲသာဘုရင္ကေလာဒိလက္ထက္၌ျဖစ္သတည္း။ ၂၉ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အသီးသီးတတ္ႏိုင္ၾကသည္အတိုင္း၊ ယုဒျပည္၌ေနေသာ ညီအစ္ကိုတို႔အား အကူအမေပး လိုက္မည္ဟု၊ ၃ဝစီရင္ၾကသည္ႏွင့္အညီ ဗာနဗႏွင့္ေရွာလုတို႔တြင္ သင္းအုပ္တို႔ထံသို႔ ေပးလိုက္ၾက၏။