တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၁၃)


၁အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႔တြင္ရွိေသာ အသင္းေတာ္၌ ဗာနဗမွစ၍ နိဂါဟုေခၚေဝၚေသာ ရႈေမာင္၊ ကုေရေနျပည္သား လုကိ၊ ေစာ္ဘြားေဟရုဒ္၏ သူငယ္ခ်င္းအရင္းျဖစ္ေသာ မာနင္ႏွင့္ ေရွာလုတည္းဟူေသာ ပေရာဖက္ျပဳသူ၊ ဆရာ ျပဳသူရွိၾက၏။ ၂ထိုသူတို႔သည္ သခင္ဘုရားဝတ္ကိုျပဳ၍ အစာကိုေရွာင္ၾကစဥ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က၊ ငါခန္႔ထားေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ဗာနဗႏွင့္ေရွာလုတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခြဲထားၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ၃အစာေရွာင္၍ ပဌနာျပဳလ်က္၊ ထိုသူတို႔ေခါင္းေပၚမွာ လက္ကိုတင္၍ လႊတ္လိုက္ၾက၏။

၄ထိုသို႔သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင္၊့ ထိုသူတို႔သည္ ေသလုကိၿမိဳ႔သို႔ သြား၍ ထိုၿမိဳ႔မွသေဘၤာႏွင့္လႊင့္သျဖင့္ ကုပရုကြၽန္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၅ရွာလမိၿမိဳ႔၌ရွိေနစဥ္ ယုဒတရားစရပ္မ်ားတြင္ ဘုရား သခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာၾက၏။ ေယာဟန္သည္လည္း ထိုသူတို႔၏လက္ ေထာက္ျဖစ္သတည္း။ ၆တကြၽန္းလံုးကိုေရွာက္၍ ပါဖုၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ၇ဗာေယရႈအမည္ရွိေသာ ယုဒအမ်ိဳးသား မိစျၧြာပေရာဖက္ျဖစ္ေသာ နတ္ဝိဇၨာအတတ္သမားကို ၿမိဳ႔ဝန္မင္းေသရဂိေပါလုထံ၌ ေတြ႔ၾက၏။ ထိုၿမိဳ႔ဝန္သည္ ပညာသတိရွိသျဖင့္၊ ဗာနဗ ႏွင့္ေရွာလု တို႔ကို ေခၚပင့္၍ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို နာလိုေသာစိတ္ရွိေသာ္၊ ၈အနက္အားျဖင့္ နတ္ဝိဇၨာ အတတ္သမားဟု ဆိုလိုေသာ ဧလုမအမည္ရွိေသာထုိသူသည္ ၿမိဳ႔ဝန္ကုိ ယံုၾကည္ျခင္းမွ လႊဲအံ့ေသာငွါ တမန္ေတာ္ တို႔ကုိ ဟန္႔တားေလ၏။ ၉ထုိအခါေပါလုဟု အမည္တြင္ေသာ ေရွာလုသည္ သန႔္ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည့္သျဖင့္၊ ထုိနတ္ဝိဇၨာအတတ္သမားကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈလ်က္၊ ၁ဝလွည့္ျဖားျခင္း၊ အက်ဳိးကိုဖ်က္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာမာရ္နတ္၏သား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၏ ရန္သူ၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းခရီး တို႔ကို မဖ်က္ဆီးဘဲမေနႏိုင္သေလာ။ ၁၁ယခုပင္ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သည္သင့္အေပၚသို႔ေရာက္၍၊ ေနကိုမွ် မျမင္ႏုိင္ေအာင္ အင္တန္ကာလပတ္လံုးသင္၏မ်က္စိ ကြယ္လိမ့္မည္ဟု ေပါလုဆိုေသာခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိေျမွးရွက္၍ ေမွာင္မိုက္အတိျဖစ္သျဖင့္၊ လက္ဆဲြေပးေသာ  သူတို႔ကိုရွာလ်က္အတည္တည္ရွိ၍ေန၏။ ၁၂ထုိေၾကာင္း အရာကိုျမင္ လွ်င္၊ ၿမိဳ႔ဝန္သည္ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ သခင္ဘုရား၏ ေဒသနာေတာ္ကို အလြန္အံ့ၾသမိန္းေမာ၍ ေန၏။

၁၃ေပါလုႏွင့္ပါေသာသူတို႔သည္ ပါဖုၿမိဳ႔မွလႊင့္၍ပံဖုလိျပည္၊ ေပရေဂၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ၾကလွ်င္၊ ေယာဟန္သည္ သူတို႔ထံမွ ထြက္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္ေလ၏။ ၁၄ေပရေဂၿမိဳ႔မွထြက္သြားျပန္လွ်င္၊ ပိသိဒိျပည္၊ အႏၱိအုတ္ ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ဥပုသ္ေန႔၌ တရားစရပ္သုိ႔ဝင္ ၍ထုိင္ၾက၏။ ၁၅ပညတၱိက်မ္း၊ အနာဂတၱိက်မ္းကိုဘတ္ရြတ္ၿပီးမွ၊ တရားစရပ္မႉးတို႔သည္၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ လူမ်ားအား ဆံုးမစရာ စကားရွိလွ်င္ေဟာေျပာၾကပါဟု လူကိုေစလႊတ္၍ ၾကားေျပာေစ၏။

၁၆ထုိအခါေပါလုသည္ထ၍ မိမိလက္ႏွင့္အမွတ္ေပးလ်က္၊ ဣသေရလလူမွစ၍ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ ရြံ႔ေသာသူတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၁၇ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ားကို ေရြးေကာက္ ေတာ္မူ၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာထိုလူမ်ိဳးကို ေျမွာက္သျဖင့္ ထင္ရွားေသာလက္ေတာ္ႏွင့္ ထိုျပည္မွႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၁၈အႏွစ္ေလးဆယ္မွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး ေတာ၌ေကြၽးေမြးေတာ္မူ၏။ ၁၉ခါနာန္ျပည္၌ လူခုနစ္မ်ိဳးတို႔ကို ပယ္ရွားၿပီးလွ်င္၊ ထိုျပည္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးအား အေမြေပးကမ္းေဝငွေတာ္ မူ၏။ ၂ဝထိုေနာက္မွ ပေရာဖက္ ရွေမြလမေပၚမရွိမီ အႏွစ္ေလးရာငါးဆယ္မွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး တရားသူႀကီးတို႔ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၂၁ေနာက္တဖန္ ရွင္ဘုရင္ကိုေတာင္းၾကေသာအခါ ေရွာလုအမည္ရွိေသာ ကိရွ၏သား ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးျဖစ္ေသာသူကို အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုးေပးေတာ္မူ၏။ ၂၂ေနာက္မွ ထိုသူကိုပယ္၍၊ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ဒါဝိဒ္ကိုခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူအားသက္ေသခံေတာ္မူလ်က္ စိတ္ႏွလံုး၌ ညီညြတ္သည္ျဖစ္၍ ငါ့အလိုကိုျပည့္စံုမည့္သူ၊ ေယရွဲ၏သား ဒါဝိဒ္ကိုငါေတြ႔ရၿႈပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃ထိုသူ၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္ထဲ၌ ဘုရားသခင္သည္ ဂတိေတာ္အတိုင္း ကယ္တင္ေသာသခင္ေယရႈကို ဣသေရလလူတို႔အား ေပၚထြန္းေစေတာ္မူၿပီ။ ၂၄ထိုသခင္ၾကြလာေတာ္မမူမီ ေယာဟန္သည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔အား ေနာင္တႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဗတၱိဇံ တရားကိုေဟာေျပာႏွင့္ေလ၏။ ၂၅ေယာဟန္သည္ မိမိေဆာင္ရြက္ရေသာအမႈကို ျပဳ၍ ေနစဥ္တြင္၊ ငါသည္ အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔ထင္မွတ္ၾကသနည္း။ ငါသည္ထိုသူျဖစ္သည္မဟုတ္။ ငါ့ေနာက္ၾကြလာေသာ သူတပါးရွိေသး၏။ ထိုသူ၏ေျခနင္းေတာ္ကို ငါမခြၽတ္ထိုက္ဟု ဆို၏။

၂၆အာျဗဟံအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ညီအစ္ကိုမွစ၍ သင္တို႔တြင္ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူတို႔၊ ဤကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း တရားစကားကို သင္တို႔အားၾကားလိုက္ေတာ္မူ၏။ ၂၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာသူ တို႔ႏွင့္တကြ မင္းမ်ားတို႔သည္ ထိုသခင္ကို၄င္း၊ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း အစဥ္ဘတ္ရြက္ေသာ ပေရာဖက္တို႔၏စကား ကို၄င္း၊ မသိနားမလည္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုသခင္ကိုစီရင္ေသာအားျဖင့္၊ ထိုပေရာဖက္တို႔၏စကားကို ျပည့္စံုေစၾကၿပီ။ ၂၈ကိုယ္ေတာ္၌ ေသထိုက္ေသာအျပစ္ တစံုတခုကိုမွ်မေတြ႔ေသာ္လည္း၊ ကြပ္မ်က္ေစမည္အေၾကာင္း ပိလိတ္မင္းထံ၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၉ထိုသခင္ကိုရည္မွတ္၍ က်မ္းစာ၌ေရးထားသမွ်တို႔ကို ျပည့္စံုေစၿပီးလွ်င္၊ အေလာင္းေတာ္ကို သစ္တိုင္မွခ်၍ သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ထားၾက၏။ ၃ဝဘုရားသခင္သည္လည္း ေသျခင္းမွထေျမာက္ ေစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ၃၁ဂါလိလဲျပည္မွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေနာက္ေတာ္၌လိုက္ေသာ သူတို႔အား ေန႔ရက္မ်ားစြာ ကိုယ္ကို ထင္ရွားျပေတာ္မူ၏။ ၃၂ထိုသူတို႔သည္ လူမ်ားတို႔အား သက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။ ၃၃ဆာလံက်မ္း ဒုတိယ ခဏ္း၌လာသည္ကား၊ သင္သည္ ငါ့သားျဖစ္၏။ ၃၄ယေန႔ပင္ သင့္ကိုငါျဖစ္ဘြားေစၿပီဟု လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ဘု၍ရားသခင္သည္ ေယရႈကို ထေျမာက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ား၌ရွိေသာဂတိေတာ္ကို ထိုသူတို႔၏ သားျဖစ္ေသာ ငါတို႔အားျပည့္စံုေစေတာ္မူသည္ ဟူ၍၄င္း၊ ဒါဝိဒ္၌ၿမဲၿမံေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တို႔အား ငါေပးမည္ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသခင္ကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစ၍၊ ေနာက္တဖန္ ပုပ္စပ္ျခင္းသို႔ မျပန္ဘဲ အစဥ္ကင္းလြတ္ရမည္အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသည္ဟူ၍၄င္း၊ ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္း ဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႔သည္ သင္တို႔အားၾကားေျပာၾက၏။ ၃၅ထိုေၾကာင့္ ဆာလံက်မ္းတခဏ္း၌လာသည္ကား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာသူအား ပုပ္စပ္ျခင္းကိုရွိေစေတာ္မမူဟု လာ၏။ ၃၆ဒါဝိဒ္သည္ မိမိကာလ၌ ဘုရားသခင္၏အလို ေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးလွ်င္၊ က်ိန္းစက္၍ မိမိဘိုးေဘးစုထဲသို႔ဝင္သျဖင့္ ပုပ္စပ္ျခင္းသို႔ေရာက္ေလ၏။ ၃၇ဘုရား သခင္ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ သူမူကား၊ ပုပ္စပ္ျခင္းသို႔မေရာက္။

၃၈ထိုေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ထိုသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အျပစ္လြတ္ျခင္းတရားကို သင္တို႔အား ေဟာၾကားသည္ကို၄င္း၊ ၃၉ထိုသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ေမာေရွ၏တရားအတိုင္း မလြတ္ႏိုင္ ေသာအျပစ္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ လြတ္ရၾကသည္ကို၄င္း သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၄ဝအနာဂတၱိက်မ္း၌လာသည္ကား၊ မထီ မဲ့ျမင္ျပဳတတ္ေသာသူတို႔၊ ၾကည့္ရႈအံ့ၾသ၍ ျပယ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကေလာ့။ ၄၁အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔ အား သူတပါးျပညႊန္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔မယံုေသာအမႈကို သင္ထို႔လက္ထက္ကာလ၌ ငါျပဳသည္ဟု က်မ္းစာ ၌ပါေသာအရာကို သင္တို႔အေပၚသို႔ မရာက္ေစမည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့ဟု ေပါလုေဟာေျပာေလ၏။                   ၄၂လူမ်ားတို႔သည္ တရားစရပ္မွထြက္သြားၾကစဥ္၊ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ကို မိမိတို႔အား ေနာက္ဥပုသ္ ေန႔၌ ေဟာေျပာပါမည္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ၾက၏။ ၄၃အစည္းအေဝးပ်က္၍ ျပန္ၾကေသာအခါ ယုဒလူမွစ၍ ဘုရားကိုကိုးကြယ္ေသာဘာသာဝင္သူမ်ားတို႔သည္ ေပါလုႏွင့္ ဗာနဗေနာက္သို႔ လိုက္ၾကသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူတို႔ သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္၌ တည္ၾကည္မည္အေၾကာင္း၊ တမန္ေတာ္တို႔သည္ ျဖားေယာင္း၍ ဆံုးမ ၾသဝါဒေပးေလ၏။ ၄၄ေနာက္ဥပုသ္ေန႔၌ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို နားေထာင္အံ့ေသာငွါ တၿမိဳ႔လံုးကုန္မတတ္ စည္းေဝးၾက၏။ ၄၅ယုဒလူတို႔သည္ အစည္းအေဝးတို႔ကိုျမင္လွ်င္ ျငဴစူေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု သျဖင့္၊ ေပါလု၏စကားကို ျငင္းခံုသည္သာမက ဆဲေရးၾက၏။ ၄၆ထိုအခါ ေပါလုႏွင့္ဗာနဗတို႔က ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို သင္တို႔အား ေရွ႔ဦးစြာေဟာေျပာရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ပယ္၍ ထာဝရ အသက္ကို မိမိတို႔မခံထိုက္သည္ဟု မိမိတို႔စီရင္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မွာေတာ္မူသည္အတိုင္း ငါတို႔သည္ မ်က္ႏွာကိုလႊဲ၍ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ဆီသို႔ လွည့္ၾက၏။ ၄၇မွာေတာ္မူေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ကား၊ သင္သည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ကယ္တင္ျခင္းကိုျပဳစိမ့္ေသာငွါ၊ သင့္ကိုတပါးအမ်ိဳးသားတို႔ လင္းစရာဘို႔ ငါခန္႔ထား၏ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္ဟု ရဲရင့္စြာေျပာဆို၏။ ၄၈ထိုစကားကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ဝမ္းေျမာက္၍ ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ထာဝရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ ခန္႔ထား ေတာ္မူေသာ သူရွိသမွ်တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကသျဖင့္၊ ၄၉ထာဝရဘုရား၏သာသနာေတာ္သည္ တျပည္လံုး၌ ႏွံ႔ျပားေလ၏။ ၅ဝထိုအခါ ဘုရားကိုကိုးကြယ္၍ အသေရရွိေသာမိန္းမတို႔ႏွင့္ ထိုၿမိဳ႔၌ အႀကီးအကဲ ျဖစ္ေသာသူမ်ားကို ယုဒလူတို႔သည္ ႏႈိးေစာ္၍၊ ေပါလုႏွင့္ဗာနဗတို႔ကို ညွဥ္းဆဲေစသျဖင့္ ထိုျပည္၏နယ္မွ ႏွင္ထုတ္ၾက၏။ ၅၁တမန္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ေျခဘဝါး၌ ကပ္ေသာေျမမႈန္႔ကို ထိုသူတို႔အား ခါလိုက္ၿပီးမွ၊ ဣေကာနိၿမိဳ႔သို႔ သြားၾက၏။ ၅၂တပည့္ေတာ္မ်ားတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုၾက၏။