တမန္ေတာ္အခန္းၾကီး(၁၇)


၁ထိုေနာက္၊ အံဖိေပါလိၿမိဳ႔၊ အာေပါေလာနိၿမိဳ႔ကို ေရွာက္သြား၍ သက္သာေလနိတ္ ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ၾက၏။ ထုိၿမိဳ႔မွာ ယုဒတရားစရပ္ရွိ၏။ ၂ေပါလုသည္ မိမိထံုးစံရွိသည္အတုိင္း ထုိစရပ္သို႔ဝင္၍၊ ဥပုသ္ေန႔သံုးရက္တြင္ က်မ္းစာကိုအမွီျပဳ၍ ထုိသူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏႊးႏွီးေႏွာသျဖင့္၊ ၃ခရစ္ေတာ္သည္အေသခံရမည္။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ ရမည္။ ငါေဟာေျပာေသာေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာဖြင့္ ျပေလ၏။ ၄ထုိသူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ေရာက္၍၊ ေပါလု၊ သိလတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ၾက၏။ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ေသာ ေဟလသလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ထင္ရွားေသာမိန္းမအမ်ားတို႔လည္း ယံုၾကည္ၾက၏။ ၅ယုဒလူတို႔သည္ ဆိုးယုတ္ လွ်ပ္ေပၚေသာသူအခ်ဳိ႔တို႔ကုိေခၚ၍ လူမ်ားကိုစုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔၌ အုတ္အုတ္သဲသဲ ျပဳၾက၏။ ယာသုန္၏ အိမ္ကိုဝုိင္း၍ သူတို႔ကို လူမ်ားေရွ႔သို႔ဆဲြထုတ္ျခင္းငွါ ရွာၾက၏။ ၆မေတြ႔လွ်င္ ယာသုန္ႏွင့္ ညီအစ္ကို အခ်ဳိ႔တို႔ကို မင္းအရာရွိတို႔ထံသို႔ ဆဲြငင္၍၊ ေလာကီႏုိင္ငံကို ေမွာက္လွန္ေသာဤသူတို႔သည္ ဤအရပ္ တိုင္ေအာင္ေရာက္ၾကပါၿပီ။ ၇ယာသုန္သည္လည္း သူတို႔ကိုလက္ခံပါၿပီ။ ထုိသူအေပါင္းတို႔သည္ ကဲသာဘုရင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ေယရႈအမည္ရွိေသာ ရွင္ဘုရင္တပါးရွိသည္ဆိုတတ္ပါ၏ဟု ဟစ္ေၾကာ္လ်က္၊ ၈မင္းအရာရွိမွစ၍ စုေဝးေသာသူတို႔၏ စိတ္ကို ထုိသုိ႔ေသာစကားအားျဖင့္ ေႏွာင့္ရွက္ၾက၏။ ၉ထုိအခါ ယာသုန္ မွစ၍ ၾကြင္းေသာသူတို႔ကို အာမခံေပးေစၿပီးမွ လႊတ္လိုက္ၾက၏။

၁ဝညဥ့္အခါ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ ေပါလုႏွင့္ သိလကို ေဗရိၿမိဳ႔သို႔ ခ်က္ျခင္းလႊတ္လုိက္ၾက၏။ ထုိၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လွ်င္ ယုဒတရားစရပ္သို႔ဝင္ၾက၏။ ၁၁ေဗရိၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႔သားတို႔ထက္ ထူးျမတ္သျဖင့္၊ အလြန္ၾကည္ညိဳေသာေစတနာစိတ္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူ၍ မွန္သည္မမွန္သည္ကို သိျခင္းငွာ၊ က်မ္းစာကို ေန႔တုိင္း အစဥ္ေစ့ေစ့ၾကည္ရႈၾက၏။ ၁၂ထိုေၾကာင့္၊ ယုဒလူအမ်ားတို႔သည္ ယံုၾကည္ ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ အသေရထင္ရွားေသာ ေဟလသမိန္းမတို႔ႏွင့္ ေယာက္်ားအမ်ားတို႔သည္လည္း ယံုၾကည္ၾက၏။ ၁၃ေပါလုသည္ ေဗရိၿမိဳ႔၌ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာသည္ကို၊ သက္သာေလာ နိတ္ၿမိဳ႔သားျဖစ္ေသာ ယုဒလူတို႔သည္ ၾကားသိရလွ်င္၊ ေဗရိၿမိဳ႔သို႔ျပန္လာ၍ လူမ်ားတို႔ကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ၾက၏။ ၁၄ထိုအခါ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ ေပါလုကို ပင္လယ္လမ္းျဖင့္သြားေစျခင္းငွါ ခ်က္ျခင္းလႊတ္လိုက္ၾက၏။ သိလႏွင့္တိေမာေသတို႔သည္ ေနရစ္ၾက၏။ ၁၅ေပါလုကို  ပို႔ေသာသူတို႔သည္ အာသင္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ၿပီးမွ သိလႏွင့္တိေမာေသတို႔ကို အလ်င္အျမန္လာေစျခင္းငွါ မွာစာကိုခံ၍ ျပန္ၾက၏။

၁၆ေပါလုသည္ အာသင္ၿမိဳ႔၌ သိလႏွင့္တိေမာေသတို႔ကို ငံ့လင္၍ေနစဥ္တြင္၊ ထိုၿမိဳ႔သည္ ရုပ္တုတို႔ႏွင့္ အျပည့္ရွိသည္ကိုျမင္လွ်င္ စိတ္ပူပန္ျခင္းသို႔ေရာက္၏။ ၁၇ထိုေၾကာင့္ တရားစရပ္၌ ယုဒလူမွစ၍ ဘုရားကိုကိုးကြယ္ ေသာသူတို႔ႏွင့္၄င္း၊ လူမ်ားစုေဝးရာအရပ္၌ ေန႔တိုင္းေတြ႔ႀကံဳေသာသူတို႔ႏွင့္၄င္း ေဆြးေႏႊးႏွီးေႏွာျခင္းကိုျပဳ၏။ ၁၈ထိုအခါ ဧပိကုရုတပည့္တို႔ႏွင့္ သေတာအိတ္ပညာရွိအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေပါလုႏွင့္ဆိုင္ၿပိဳင္၍၊ အခ်ိဳ႔က ဤမေရရေသာသူသည္ အဘယ္သို႔ေျပာခ်င္သနည္းဟု ဆို၏။ အခ်ိဳ႔ကလည္း၊ ဤသူသည္ တကြၽန္းတႏိုင္ငံနတ္ဘုရားတို႔၏ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေသာသူ ျဖစ္ဟန္ရွိသည္ဟုဆို၏။ ဆိုသည္အေၾကာင္းကား၊ ေပါလုသည္ ေယရု၏တရားႏွင့္ ထေျမာက္ျခင္းတရားတည္းဟူေသာ ဧဝံေဂလိတရားကိုေဟာသတည္း။ ၁၉ထိုအခါ၊ ထိုသူတို႔သည္ ေပါလုကိုေခၚ၍ အာေရေတာင္သို႔သြားၿပီးလွ်င္ သင္သည္ ေဟာေျပာေသာဤအယူဝါဒသစ္ကို ငါတို႔သိအပ္သေလာ။ ၂ဝငါတို႔မသိ မကြၽမ္းဘူးေသာအရာတို႔ကို သင္သည္ၾကားေျပာ၏။ ထိုအရာမ်ားကား အဘယ္သို႔ဆိုလိုသည္ကို ငါတို႔သိခ်င္ပါ သည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၂၁အာသင္ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားတို႔သည္ သတင္းစကား ကိုၾကားေျပာျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းအမႈမွတပါး အေျခားေသာအမႈျဖင့္ ကာလကိုမလြန္ ေစတတ္ၾက။

၂၂ထိုအခါ ေပါလုသည္ အာေရေတာင္ေပၚ၌ရပ္လ်က္၊ အခ်င္းအာသင္လူတုိ႔၊ သင္တို႔သည္ ခပ္သိမ္း ေသာအရာတို႔၌ နတ္ဘုရားတို႔ကို အလြန္ရိုေသတတ္ၾကသည္ကို ငါျမင္ပါ၏။ ၂၃လမ္း၌သြား၍ သင္တို႔၏ဘုရား မ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္တြင္ ငါတို႔မသိေသာ ဘုရားသခင္အဘို႔ဟူ၍ အကၡရာတင္ေသာ ယဇ္ပလႅင္တခုကို ေတြ႔ပါ၏။ သင္တို႔သည္ မသိဘဲလ်က္ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ငါေဟာေျပာ၏။ ၂၄ေလာက ဓါတ္မွစ၍ ေလာကဓါတ္၌ ရွိေလသမွ်ေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို အစိုးရေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္၍၊ လူတို႔လက္ျဖင့္လုပ္ေသာ ဗိမာန္၌က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ၂၅ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အား ဇီဝအသက္ႏွင့္တကြ ထြက္သက္ဝင္သက္မွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကိုေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၍၊ တစံုတခုကို အလိုေတာ္ရွိသကဲ့သို႔ လူတို႔လက္ျဖင့္ေကြၽးေမြးျခင္းကို ခံေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ၂၆ဘုရားသခင္သည္ ေျမတျပင္လံုး၌ ေနရေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တေသြးတည္းႏွင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ သူတို႔အား ခြဲေဝစီမံေသာအခ်ိန္ကာလကို၄င္း၊ သူတို႔၏ေနရာအပိုင္းအျခားကို၄င္း မွတ္သား ေတာ္မူ၏။ ၂၇အေၾကာင္းမူကား၊ လူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုရွာစမ္းသျဖင့္ ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ၾကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းတည္း။ သို႔ဆိုေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူႏွင့္မွ် ေဝးေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ၂၈ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္၊ လႈပ္ရွားလ်က္၊ ျဖစ္လ်က္ရွိၾက၏။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ၊ သင္တို႔တြင္ လကၤာဆရာအခ်ိဳ႔တို႔က၊ ငါတို႔သည္ကား၊ ႏႊယ္ေတာ္သားပင္၊ ဘုရားမ်ိဳးေပ၊ ျဖစ္ၾကေလဟု စပ္ဆိုသတည္း။

၂၉ထိုသို႔ ငါတို႔သည္ဘုရားသခင္၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္၊ လူတို႔အတတ္အႀကံအစည္အားျဖင့္ ထုလုပ္သာေရႊရုပ္တု၊ ေငြရုပ္တု၊ ေက်ာက္ရုပ္တုႏွင့္  ဘုရားသခင္တူေတာ္မူသည္ဟု မထင္မမွတ္အပ္။ ၃ဝဘုရား သခင္သည္ မိုက္မဲေသာအခ်ိန္ကာလတို႔ကို အမႈမထားဘူးေသာ္လည္း၊ ယခုမွာကိုယ္အျပစ္ကိုျမင္၍ ေနာင္တ ရၾကေလာ့ဟု ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌ရွိေသာ လူအေပါင္းတို႔အား ပညတ္ေတာ္မူ၏။ ၃၁အေၾကာင္းမူကား၊ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာသူအားျဖင့္ ေလာကီသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ညီေလ်ာ္စြာ စစ္ေၾကာစီရင္ မည့္ေန႔ရက္ကို ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူၿပီ။ ထိုသူကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ လူတို႔အားယံုေလာက္ေသာ သက္ေသကိုျပေတာ္မူၿပီဟု ေပါလုေဟာေျပာ၏။ ၃၂ေသေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္ ျခင္းအေၾကာင္းကို ၾကားရလွ်င္၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ကဲ့ရဲ႔ၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔က၊ ဤအမႈမွာ သင္၏စကားကို ငါတို႔ သည္ေနာက္တဖန္ နားေထာင္ဦးမည္ဟုဆိုၾက၏။ ၃၃ထိုသို႔ဆိုၾကေသာအခါ ေပါလုသည္ ထိုသူတို႔အထဲမွ ထြက္သြားေလ၏။ ၃၄လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေပါလု၌ မွီဝဲဆည္းကပ္၍ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ထိုသူတို႔အဝင္ ဒေယာႏုသိအမည္ရွိေသာ အာေရေတာင္မင္းတေယာက္၊ ဒမာရိအမည္ရွိေသာ မိန္းမတေယာက္မွစ၍ အျခားေသာသူရွိၾက၏။